Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 1 / 2
25% 25% 50%
25% 16
#2
0 / 0 / 1
0% 0% 100%
0% 2