Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
36 / 36 / 7
45.6% 45.6% 8.9%
46% 837
#2
4 / 7 / 2
30.8% 53.8% 15.4%
31% 84
#3
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 5
#4
0 / 1 / 1
0% 50% 50%
0% 2