معما-2


 • 3 years ago · Quote · #1

  m0hsen20

   
  سفید چگونه برنده میشود؟
   
   
   

 • 3 years ago · Quote · #2

  m0hsen20

  dust aziz harkat 2 siya Kh2 anjam mide

 • 3 years ago · Quote · #3

  farhood_fathi

  b4 kone mibare dg!! tarhe bord nadare ke

 • 3 years ago · Quote · #4

  bahramchi

  سلام با حركت سرباز ها  b3 -b4-b5-b6  بعد اگر سرباز مقابل حركت نداشت كه a6  و اگر حركت داشت كه چه بهتر 

 • 3 years ago · Quote · #5

  ahamadjafari

 • 11 months ago · Quote · #6

  open-minded

  1. b4Kxh32. Kf1Kg33. Kg1h34. b5h2+5. Kh1Kf26. a6Kxe27. a7Kf28. a8=Qe29. Qf8+Ke110. Kxh2Kd2
 • 11 months ago · Quote · #7

  open-minded

  ok?


Back to Top

Post your reply: