Rouen

Club d'échecs de Rouen - France -

Join the battle with this french' s club international !

Live chess - Match's team - Chess960 - VoteChess - Tournaments -

 

 

मैचें
  • प्रगति में:
  • कुल अंक:
  • जीते गए मैच:
  • औसत रेटिंग:
  • आज का रैंक:
वोट शतरंज
  • प्रगति में:
  • कुल अंक:
  • जीते गए मैच:
  • आज का रैंक: