संपन्न मैच

खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
4.5
3.5
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
17.5
24.5
खिलाड़ी: 24 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
32.5
15.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
4
0
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
21
11
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
4
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
6.5
5.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
21
3
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
13
15
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
10
20
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
4
0
खिलाड़ी: 18 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
20.5
15.5
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
28
14
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
13.5
2.5
खिलाड़ी: 24 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
39.5
8.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
6
2
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
5.5
4.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
3.5
0.5
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
23
19
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
14
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
9.5
4.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
6.5
3.5
खिलाड़ी: 23 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
36
10
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
6.5
21.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
3
1