संपन्न मैच
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 900 - 1400 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 800 - 1300 3 दिन/चाल
0
2
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 800 - 1250 3 दिन/चाल
2
4
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 600 - 1500 3 दिन/चाल
1
1
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: < 1900 3 दिन/चाल
11.5
10.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3
7
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1800 5 दिन/चाल
6
2
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
13.5
4.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: < 2100 3 दिन/चाल
0.5
1.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: 1000 - 1800 3 दिन/चाल
3
11
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
13
5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1000 - 1800 3 दिन/चाल
2.5
3.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1600 1 दिन/चाल
6
4
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: 1000 - 1900 3 दिन/चाल
5.5
8.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
2
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 320 - 2020 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
4
0
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
0
2
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3
9
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 700 - 1200 3 दिन/चाल
0.5
1.5