संपन्न मैच
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
Lonely Bishops
4.5
Chess School
5.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
Lonely Bishops
7.5
AFC Bournemouth
2.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
Lonely Bishops
6.5
Chess School
3.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: 0 - 3000 5 दिन/चाल
Lonely Bishops
7
The Traveler's Time
1
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Lonely Bishops
6
Dolly's Superstars
0
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
Lonely Bishops
4.5
Chess School
3.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 800 - 2200 3 दिन/चाल
Lonely Bishops
9
CzechoSlovakia Team
3
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
8
Lonely Bishops
4
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Lonely Bishops
9
Powder Monkeys
5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: < 2000 3 दिन/चाल
Lonely Bishops
6.5
I like beer and Chess
5.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Philippine Critical Movers
7.5
Lonely Bishops
4.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 1 - 3000 3 दिन/चाल
Lonely Bishops
10
The Cool Cats
2
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 7 दिन/चाल
Clube de Xadrez Brasil - CXBr
2
Lonely Bishops
10
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 0 - 3000 2 दिन/चाल
Lonely Bishops
8.5
Korca-City
7.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: 1400 - 2200 1 दिन/चाल
Lonely Bishops
0
International Chess  Team
4
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: 0 - 2000 2 दिन/चाल
Lonely Bishops
7
The Great British Empire.
7
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1550 3 दिन/चाल
La Belle France
0
Lonely Bishops
10
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
CzechoSlovakia Team
7
Lonely Bishops
9
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Lonely Bishops
12.5
The Arizonians
3.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 0 - 3000 1 दिन/चाल
Lonely Bishops
13
Welcome to Venus ... ''chessing''
3
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: < 1699 3 दिन/चाल
AFC Bournemouth
4
Lonely Bishops
8
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
Lonely Bishops
9
Team Utopia
3
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: 1 - 2500 1 दिन/चाल
Lonely Bishops
12.5
Philippine Critical Movers
1.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 0 - 3000 1 दिन/चाल
Lonely Bishops
11.5
The Arizonians
4.5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
Team Hattrick România
1
Lonely Bishops
5