संपन्न मैच
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
War on the board with gambits
3
<==-SULONG-PINOY-==>
1
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
1
Chess School
3
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
2
Learning Chess Club!
0
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
0
JOKER
2
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
0
Team Bucharest
2
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
0
Chess School
2
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1000 - 1250 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
4
Chess School
2
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
1.5
Team Turkmenistan
4.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1300 - 1500 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
0.5
Harry Potter Bar & Grill
1.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1010 - 1200 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
2
Team Turkmenistan
0
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
3
Team Bucharest
3
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
0
Republik Indonesia
2
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
handsome and clever
7
<==-SULONG-PINOY-==>
3
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
JOKER
8
<==-SULONG-PINOY-==>
2
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
2
Chess School
10
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
BAYANIHAN "gilas" PILIPINAS
3.5
<==-SULONG-PINOY-==>
0.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: 1000 - 2300 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
3
The Dark Knights
11
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
0
Earth Air Fire Water
6
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1100 - 1300 1 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
0
Powerful Pawns
2
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 1000 - 2300 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
5
Chess School
11
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
JOKER
4
<==-SULONG-PINOY-==>
0
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1500 - 2300 2 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
5
All In 1
1
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 1000 - 2000 3 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
3.5
Chess School
12.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: < 1300 3 दिन/चाल
Chess Champ
4
<==-SULONG-PINOY-==>
0
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
<==-SULONG-PINOY-==>
2
Fast Players Group
8