संपन्न मैच
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1000 - 2500 3 दिन/चाल
5
1
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5.5
6.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
12
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2.5
5.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8
6
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
17
5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
7.5
6.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 2000 3 दिन/चाल
17.5
6.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
17
7
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
20.5
7.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10.5
5.5
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
12
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
6.5
9.5
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
15
13
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: < 2000 3 दिन/चाल
9
9
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
12
8
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
13.5
4.5
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
18.5
13.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
8.5
7.5
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
12
6
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5
9
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
7
5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
14
10
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5.5
6.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
10.5
13.5