संपन्न मैच
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5
7
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5.5
12.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2.5
11.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
11
9
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3
11
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
6.5
11.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
11.5
12.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
9.5
10.5
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
12.5
5.5
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
18
4
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
13
13
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5
17
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3.5
10.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
0
10
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
7.5
2.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 0 - 2300 3 दिन/चाल
10
2
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
14
6
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5.5
10.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
7.5
2.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2.5
17.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
4.5
15.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: < 1799 3 दिन/चाल
2.5
13.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
4
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3.5
18.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8
8