खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
4
22
खिलाड़ी: 85 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
95.5
74.5
खिलाड़ी: 42 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
48
36
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
23.5
8.5
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
6
16
खिलाड़ी: 48 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
53
43
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1500 - 1750 3 दिन/चाल
1
5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
6
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 0 - 1800 3 दिन/चाल
3
9
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 0 - 1750 3 दिन/चाल
1
9
खिलाड़ी: 26 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
26.5
25.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 1500 2 दिन/चाल
7.5
16.5
खिलाड़ी: 22 रेटिंग: < 1600 5 दिन/चाल
10.5
33.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1400 14 दिन/चाल
0
10
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
4
2
खिलाड़ी: 32 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
26.5
37.5
खिलाड़ी: 65 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
66
64
खिलाड़ी: 49 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
49
49
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 1400 3 दिन/चाल
15.5
8.5
खिलाड़ी: 30 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
39
21
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
13.5
10.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: < 1501 3 दिन/चाल
4.5
7.5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: < 1450 3 दिन/चाल
3
3
खिलाड़ी: 17 रेटिंग: खुला 14 दिन/चाल
15.5
18.5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: < 1200 3 दिन/चाल
0
6