संपन्न मैच

खिलाड़ी: 1 रेटिंग: < 1200 1 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 1500 - 1675 3 दिन/चाल
3.5
6.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1400 2 दिन/चाल
6
4
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1675 - 1850 3 दिन/चाल
2
4
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1414 3 दिन/चाल
4.5
3.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1600 1 दिन/चाल
15
5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1530 3 दिन/चाल
8.5
11.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: > 1400 3 दिन/चाल
4.5
5.5
खिलाड़ी: 45 रेटिंग: 1200 - 1600 3 दिन/चाल
38
52
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1600 - 1710 3 दिन/चाल
0
2
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: 1200 - 1400 3 दिन/चाल
3
1
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1250 3 दिन/चाल
2.5
5.5
खिलाड़ी: 70 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
39.5
100.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1220 - 1340 3 दिन/चाल
1.5
0.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 1150 - 1300 3 दिन/चाल
7
9
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: < 1200 3 दिन/चाल
8
18
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1600 1 दिन/चाल
10
10
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
3
11
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1450 3 दिन/चाल
2.5
7.5
खिलाड़ी: 32 रेटिंग: < 1300 3 दिन/चाल
24
40
खिलाड़ी: 30 रेटिंग: < 1200 3 दिन/चाल
34
26
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1600 1 दिन/चाल
2.5
7.5
खिलाड़ी: 96 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
62.5
129.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
9
11
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1150 3 दिन/चाल
4
6