संपन्न मैच

खिलाड़ी: 6 रेटिंग: < 1400 2 दिन/चाल
5.5
6.5
खिलाड़ी: 34 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
37
31
खिलाड़ी: 29 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
32.5
25.5
खिलाड़ी: 63 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
57.5
68.5
खिलाड़ी: 79 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
116.5
41.5
खिलाड़ी: 39 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
41.5
36.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: 36 - 1736 14 दिन/चाल
7.5
12.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 100 - 3000 3 दिन/चाल
1
1
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3
3
खिलाड़ी: 102 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
126
78
खिलाड़ी: 31 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
16
46
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
7.5
12.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
0
10
खिलाड़ी: 141 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
169.5
112.5
खिलाड़ी: 28 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
21.5
34.5
खिलाड़ी: 104 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
122
86
खिलाड़ी: 34 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
35
33
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: 1400 - 1750 3 दिन/चाल
18.5
21.5
खिलाड़ी: 28 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
19.5
36.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
8
खिलाड़ी: 64 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
55.5
72.5
खिलाड़ी: 51 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
36
66
खिलाड़ी: 127 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
96
158
खिलाड़ी: 62 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
77
47
खिलाड़ी: 109 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
116.5
101.5