खिलाड़ी: 17 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
15
19
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
23
17
खिलाड़ी: 18 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
18.5
17.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
15.5
14.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
7.5
22.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
2
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
16.5
15.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
19.5
10.5
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
15
17
खिलाड़ी: 17 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
22.5
11.5
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
22.5
9.5
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
18.5
13.5
खिलाड़ी: 17 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
17
17
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
7.5
6.5
खिलाड़ी: 18 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
27
9
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8.5
21.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
19
11
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
19
11
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
12.5
17.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
11.5
18.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 800 - 2200 3 दिन/चाल
3
13
खिलाड़ी: 19 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
26
12
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
0
2
खिलाड़ी: 17 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
17
17
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
20