binhvhy3

My name:Bình

From: Việt Nam

Tỉnh : Bình  Định

Sở thích: cờ vua (tất nhiên happy.png )

Bạn thân nhất: @Cute_Baby, @Dews-Of-Middle-Night