fireman_vn

Https://www.chess.com/club/co-vua-vn

 Vietnamese : Đây là club của mình : Cờ Vua VN. Một club dành cho tất cả mọi người.

  English :  This is my club : Cờ Vua VN . A club for everyone.

 Hello !!!!  

friends.png Thông tin của tôi (My Profile ) friends.png

   - My name is Phạm Quốc Anh 

  - I'm ten years old ( 2k10 ) and in 5th grade thumbup.png

  - Vinh Phuc , Vietnam 

  - My favourite subject : Maths , English and IT blogs.png

      happy.png Goodbye ! See you again ! grin.png