یا لثارات الحسین

کار من اینست که کاریم نیست عاشقم، از عشق تو عاریم نیست تا که مرا شیر غمت صید کرد جز که همین شیر شکاریم نیست ملک جهان گیرم چون آفتاب گر چه سپاهی و سواریم نیست

Amministratori
Incontri di club
  • In corso:
  • Punti totali:
  • Incontri vinti:
  • Punteggio medio:
  • Classifica di oggi: