fossildoesntmakeahate

┊ ˚➶ 。˚𝚙𝚕𝚎𝚊𝚜𝚎 𝚌𝚑𝚎𝚌𝚔 𝚘𝚞𝚝 𝚖𝚢 𝚌𝚊𝚛𝚛𝚍  𝚋𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚊𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗!┊ ˚➶ 。˚

‎ ‎ ‎˚ ༘♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ‎ ‎ ‎  ‎

⌇⌇𝐇𝐢! 𝐈𝐦 𝐟𝐨𝐬𝐬𝐢𝐥. 𝐈 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚, 𝐢 𝐥𝐮𝐯 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞, 𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐟𝐟 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬. (𝐢 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐜𝐜𝐬 𝐛𝐭𝐰) 𝐈 𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐦𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐬𝐚𝐫𝐜𝐚𝐬𝐦 (𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐮𝐯) 𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐲. 𝐈 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐫𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫𝐬, 𝐬𝐨 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐛𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐦𝐞!⌇⌇

‎ ‎ ‎˚ ༘♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ‎ ‎ ‎  ‎


❥•°❀°•༢ ♡𝔪𝔲𝔰𝔦𝔠 (more on my carrd!): 

⌦ .。.:*♡‎ ‎

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎                                                           

꒰ 🥥 ꒱ؘ ࿐ ࿔*:・゚‎ ‎‎

 *   ⊹ ˚ .  . ⊹ · ✧    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * .   *   ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *   ˚ *   ⊹ ˚ .  . ⊹ · ✧    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * .   *   ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *   ˚ *   ⊹ ˚ .  . ⊹ · ✧    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * .   *   ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚  ˚ . ˚   ⋆ . ·  +*   ˚ *   ⊹ ˚ .  . ⊹ · ✧    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * .   *  ˚ *    ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ- ᴄʀʏ ꜰᴏʀ ʟᴏᴠᴇ- ʙᴀᴇᴋʜʏᴜɴ ⋆ . · ˚ . ˚ ˚ . ˚ ˚ . ˚ ˚ . ˚  +  ˚ *   ˚ *   ⊹ ˚ .  . ⊹ ·  ˚ . ˚   ⋆ . ·  +✧    ˚ . ˚ ˚ . ˚  ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * .   *   ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *    ˚ . ˚   ⋆ . ·  ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ . ˚   ⋆ . ·  + ˚ *   ˚ *  +  ˚ *   ˚ *   ⊹ ˚ .  . ⊹ · ✧    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * . ˚ . ˚   ⋆ . ·  +   *   ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *  ˚ . ˚   ⋆ . ·  +    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *   ˚ *   ⊹ ˚ .  . ⊹ · ✧    ˚ .  ˚ . ˚   ⋆ . ·  + ˚   ˚ . ˚   ⋆ . ·  + ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * .   *   ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *   ˚ *   ⊹ ˚ .  . ⊹ · ✧    ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ +  .    * .   *   ˚ . ˚   ⋆ . ·  +  ˚ *    ˚ . ˚   ⋆ 

________________________________________________________________________________________________