Gianniskar09

MY BEST PUZZLE BATTLE 

https://www.chess.com/puzzles/battle/9qLN3ZHx

+

https://www.chess.com/puzzles/battle/hR4KpWia

MY SECOND (Best) PUZZLE BATTLE

https://www.chess.com/puzzles/battle/22sJMVRhg

+

https://www.chess.com/puzzles/battle/2qfKmBvn

MY THIRD (Best) PUZZLE BATTLE 

https://www.chess.com/puzzles/battle/L2VYyzJA

+

https://www.chess.com/puzzles/battle/wQ8Ujn62

+

https://www.chess.com/puzzles/battle/2VJYrRXvn

+

https://www.chess.com/puzzles/battle/CPbAoEmC

+

https://www.chess.com/puzzles/battle/3C8B3a3yQ

Clubs who must join:

---Road 2 GM---: https://www.chess.com/club/road-2-gm-1  (super admin)

Gianniskar09 and Friends: https://www.chess.com/club/gianniskar09-and-friends (super admin)

(Chess Grecce Players: https://www.chess.com/club/chess-greece-players) (super amdin)

________________________¶
______________________¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶
_______¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶___________________¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶______________¶