TTHTranNhatKhang2012
Họ tên : Trần Nhật Khang
Nơi ở : Huế
Sinh Ngày : 12/1/2012