Gebruikersvoorwaarden

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.

Ingangsdatum: March 27, 2020

Simpel gezegd: respecteer anderen, houd u aan de regels en heb plezier!

Chess.com verleent zijn dienst aan u onder de volgende voorwaarden en bepalingen (de "Servicevoorwaarden").

DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST AANVAARDT U ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID EN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARBORGT U AAN ONS DAT U 18 JAAR OF OUDER BENT EN WETTELIJK BEVOEGD OM AKKOORD TE GAAN MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OF DAT U DE OUDER OF GEMACHTIGDE VOOGD BENT VAN IEMAND JONGER DAN 18 JAAR VOOR WIE U EEN ACCOUNT HEEFT GEMAAKT. ALS U HET PRIVACYBELEID EN DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, DAN BENT U NIET GERECHTIGD OM DE DIENST TE GEBRUIKEN.

DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZIJN INCLUSIEF (1) EEN ARBITRAGEBEPALING; (2) EEN AFSTANDSVERKLARING VAN RECHTEN OM TEGEN ONS EEN CLASS ACTION-RECHTSZAAK TE BEGINNEN; EN (3) AFSTAND DOOR U VAN ALLE CLAIMS VOOR SCHADE TEGEN ONS DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN GAAT U HIERBIJ AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN.

Diensten

Chess.com biedt een verzameling van inhoud, hulpmiddelen, tools en technologieën waarmee gebruikers kunnen genieten van schaken en de omringende cultuur (de "Dienst"). U accepteert dat de Dienst mogelijk advertenties bevat. Chess.com behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Dienst (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. U gaat ermee akkoord dat Chess.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Registratie

Om de Dienst te mogen gebruiken, stemt u erin toe om: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd in de vereiste velden op het registratieformulier van de Dienst en in de optionele velden als u dat wenst; en (b) uw gegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u enige informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Chess.com gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, dan heeft Chess.com het recht om uw account te schorsen of op te heffen en om u nu en in de toekomst alle gebruik van de Dienst te ontzeggen.

Minderjarigen en Kinderen

Chess.com vindt de veiligheid en privacy van alle gebruikers belangrijk, met name kinderen. Om deze reden moeten ouders of verzorgers van kinderen jonger dan 13 jaar die hun kinderen toegang willen geven tot de Dienst, een account aanmaken dat wordt bijgehouden door een wettelijke voogd van minstens 18 jaar oud, en het gebruik door het kind bewaken. Door een kind toegang te geven tot uw account geeft u uw kind ook toestemming om toegang te krijgen tot alle onderdelen van de Dienst. Houd er a.u.b. rekening mee dat de Dienst is ontworpen om een breed publiek aan te spreken. Dienovereenkomstig is het uw verantwoordelijkheid als wettelijke voogd om te bepalen of een van de onderdelen van de Dienst en/of de inhoud ervan geschikt is voor uw kind.

Ledenaccounts

Hoewel voor grote delen van de Dienst geen registratie vereist is, kunt u zich toch registreren als gebruiker van Chess.com om meer toegang of privileges te genieten. Als u ervoor kiest om zich te registreren, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord na het voltooien van het registratieproces van de Dienst. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in (a) onmiddellijk Chess.com op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uit uw account uitlogt. Chess.com kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade welke voortvloeit uit uw verzuim om uw account te beschermen.

U erkent, stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat Chess.com toegang heeft tot uw accountgegevens en inhoud en deze kan bewaren en vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is, of in goed vertrouwen dat een dergelijke toegangsbescherming of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan wettelijke procedures; (b) deze Servicevoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op beweringen dat enige inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) in strijd is met de wet of de rechten van derden; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Chess.com, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

Account Beperkingen

U erkent dat Chess.com algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximale aantal dagen dat e-mailberichten, berichten op het prikbord of andere geüploade Inhoud door de Dienst worden bewaard, het maximale aantal e-mailberichten dat kan worden verzonden vanaf of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale grootte van elk e-mailbericht dat kan worden verzonden van of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale schijfruimte die aan u wordt toegewezen op de servers van Chess.com en het maximale aantal keren dat (en de maximale duur waarvoor) u toegang hebt tot de Dienst in een bepaalde periode. U gaat ermee akkoord dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of het niet opslaan van berichten en andere uitingen of andere Inhoud die door de Dienst wordt onderhouden of verzonden. U erkent dat Chess.com zich het recht voorbehoudt om accounts die gedurende een langere periode inactief zijn op te heffen. U erkent verder dat Chess.com zich het recht voorbehoudt deze algemene praktijken en limieten van tijd tot tijd te wijzigen.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat Chess.com, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw Chess.com-account, elk geassocieerd e-mailadres en toegang tot de Dienst onmiddellijk kan beëindigen. Chess.com kan beëindigen op elk moment en met onmiddellijke ingang, naar eigen goeddunken van Chess.com, inclusief maar niet beperkt tot het verzuim van het Lid om zich te houden aan deze bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst. Reden van een dergelijke beëindiging kan zijn, maar is niet beperkt tot, (a) overtredingen of schendingen van deze Servicevoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstellingen, (c) een verzoek van u (zelf gestarte account opheffingen), (d) beëindiging of materiële wijziging van de Dienst (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingskwesties of problemen, (f) lange periodes van inactiviteit, (g) betrokkenheid door u in frauduleuze of illegale activiteiten en/of (h) niet-betaling van enige kosten die u in verband met de Diensten verschuldigd bent. Beëindiging van uw Chess.com-account omvat (a) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Dienst, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud geassocieerd met of in uw account (of een deel daarvan), en (c) het blokkeren van verder gebruik van de Dienst. Verder gaat u ermee akkoord dat alle opzeggingen naar goeddunken van Chess.com worden gedaan en dat Chess.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw account, een gekoppeld e-mailadres of toegang tot de Dienst.

Prijzen

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Door deel te nemen aan een Competitie gaat u ermee akkoord ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te laten, te ontslaan en vrij te houden van alle kosten, uitgaven, schade, verliezen, claims, acties of procedures die door u (of een derde partij namens u) zijn aangespannen ("Claims"), als gevolg van uw deelname aan de Competitie en/of een Prijs die al dan niet aan u wordt toegekend als gevolg daarvan en Chess.com sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Claims volledig uit.

Chess.com is niet aansprakelijk jegens u voor het niet nakomen van een van onze verplichtingen vanwege de Competitie of met betrekking tot de prijs wanneer Chess.com dit niet kan doen als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.

U stemt er hierbij mee in om ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers te vrijwaren voor alle kosten, verliezen, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief voor verlies van reputatie en goodwill en vergoedingen voor professionele adviseurs) geleden door Chess.com als gevolg van een schending door u van uw verplichtingen onder deze Regels, de Servicevoorwaarden van Chess.com, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden of in verband met het niet opvolgen van instructies van ons team of met betrekking tot elke kwestie in verband met uw deelname aan een Competitie.

In het geval van geschillen of meningsverschillen over enig aspect van een Competitie, inclusief maar niet beperkt tot alle zaken met betrekking tot de toekenning van de Prijzen, de geschiktheid van een Deelnemer om deel te nemen aan de Competitie, het gedrag van een Deelnemer, deze Regels, de Chess.com-Servicevoorwaarden, het Toernooireglement of de Bijzondere Voorwaarden, de uiteindelijke beslissing ligt bij ons team en elke beslissing van Chess.com is definitief en bindend voor u en kan niet worden beoordeeld of aangevochten door u of een derde partij.

Gedrag van Leden

U stemt ermee in de service niet te gebruiken voor:

 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enige Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet, pornografisch, privacy schendend of haatdragend is, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die advertenties van welke aard dan ook bevatten, inclusief religieuze, politieke of wervingsberichten voor Chess.com-groepen, clubs, blogs of enige andere inhoud op Chess.com of elders;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die niet relevant zijn voor het doel en de inhoud van de oorspronkelijke inhoud, spel, artikel, blog of forumonderwerp;
 • dreigen met geweld tegen iemand anders of ervoor pleiten om jezelf iets aan te doen;
 • "stalken" of anderszins iemand lastigvallen;
 • zich uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Chess.com, of ten onrechte uw band met een persoon of entiteit voorstellen of anderszins uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 • het vervalsen van headers of het anderszins manipuleren van identifiers om de herkomst van enige Inhoud die wordt verzonden via de Dienst te maskeren;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud waarvan u niet het recht heeft om die beschikbaar te stellen krachtens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud die de persoonlijke informatie van iemand anders bevat zonder diens toestemming of die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van enige partij;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven", "piramideschema's", of enige andere vorm van werving, behalve in die gebieden die voor een dergelijk doel zijn aangewezen;
 • enig materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • het normale verloop van de dialoog verstoren of anderszins handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen negatief beïnvloedt;
 • hinderen of verstoren van de Dienst of de servers of de netwerken verbonden met de Dienst, of het niet navolgen van vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de Dienst;
 • toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Dienst, de computersystemen van Chess.com of de technische leveringssystemen van Chess.com's providers;
 • onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van enig systeem of netwerk of het schenden of omzeilen van beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 • enige robot, spider, site search/retrieval-applicatie of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan op te halen, te indexeren, te "data minen" of op enige manier te reproduceren of te omzeilen;
 • opzettelijk of onopzettelijk overtreden van enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving en van enige verordeningen die kracht van wet hebben; en/of
 • verzamelen of bewaren van persoonlijke gegevens over andere gebruikers in verband met het verboden gedrag en de activiteiten die in de bovenstaande paragrafen zijn uiteengezet.

U stemt ermee in geen enkel onderdeel van de Dienst (met inbegrip van uw Chess.com-gebruikersnaam), gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw Chess.com-account niet overdraagbaar is.

Inhoud

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags of ander materiaal ("Inhoud"), zowel openbaar gepost of privé verzonden, alleen de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Chess.com, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Dienst uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt. Chess.com heeft geen controle over de inhoud die via de Dienst wordt geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Dienst onbedoeld kunt worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zal Chess.com op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud geplaatst, per e-mail verzonden, uitgezonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

U erkent dat Chess.com al dan niet van tevoren inhoud kan screenen, maar dat Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken enige inhoud die beschikbaar is via de Dienst van tevoren te screenen, te weigeren of te verplaatsen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht om enige inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Servicevoorwaarden of die anderszins aanstootgevend is. Chess.com kan om welke reden dan ook inhoud op de Dienst verwijderen en kan gebruikers op elk moment schorsen of beëindigen of gebruikersnamen terugeisen zonder aansprakelijkheid jegens u. We behouden ons ook het recht voor om informatie te bekijken, te lezen, te bewaren en vrij te geven, zoals wij redelijkerwijs nodig achten om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) de Servicevoorwaarden toe te passen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Chess.com, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

U begrijpt dat de Dienst en de software die deel uitmaakt van de Dienst beveiligingscomponenten kunnen bevatten die toelaten dat digitaal materiaal wordt beschermd, en dat het gebruik van deze materialen is onderworpen aan gebruiksregels die zijn opgesteld door Chess.com en/of inhoudsproviders die inhoud leveren aan de Dienst. U mag niet proberen om de gebruiksregels die zijn ingesloten in de Dienst te negeren of te omzeilen. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of publieke tentoonstelling van de materialen die op de Dienst worden aangeboden, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

Chess.com claimt geen eigendom van de inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opneming op de Dienst. Echter, met betrekking tot inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst, verleent u Chess.com de volgende wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, niet-exclusieve licentie, met recht van sublicentie, om enige inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, uit te zenden, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk te tonen en zulke inhoud op te nemen in andere werken in enig nu bekend of later ontwikkeld formaat of medium.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Chess.com en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, medewerkers, partners en licentiegevers te vrijwaren van enige claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit de inhoud die u indient, plaatst, uitzendt of anderszins beschikbaar stelt via de service, uw gebruik van de service, uw verbinding met de service, uw schending van de Servicevoorwaarden of uw schending van enige rechten van een ander.

Omgang met Adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van adverteerders die op of via de Dienst worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en enige andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. U stemt ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Dienst.

De dienst kan, of derde partijen kunnen, links naar andere World Wide Web sites of hulpbronnen leveren. Omdat Chess.com geen controle over dergelijke sites en hulpbronnen heeft, erkent en aanvaardt u dat Chess.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of hulpbronnen, en geen uitspraken doet over en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of hulpbronnen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies, veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of hulpbron.

Eigendomsrechten

Alle rechten, titel en belangen in en op de Dienst, met inbegrip van de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Chess.com en haar licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en alle andere eigendomsaanduidingen van Chess.com hierin gebruikt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Chess.com. Andere product- en bedrijfsnamen die worden vermeld op de Dienst kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Chess.com behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Servicevoorwaarden.

Chess.com verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de objectcode van de Software op één enkele computer te gebruiken; op voorwaarde dat u niet (en niet toestaat dat een derde partij) kopieert, wijzigt, een afgeleid werk maakt, reverse-engineert, reverse assembleert of anderszins probeert om enige broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, een zekerheidstelling toe te kennen of anderszins enig recht in de Software over te dragen. U stemt ermee in om de Software op geen enkele manier en in geen enkele vorm te wijzigen, en ook geen aangepaste versies van de Software te gebruiken, inclusief (zonder beperking) voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. U stemt ermee in om de Dienst op geen enkele andere manier te gebruiken dan via de interface die wordt aangeboden door Chess.com voor gebruik bij de toegang tot de Dienst.

Handelsmerk Informatie

Alle CHESS.COM handelsmerken en dienstmerken en andere Chess.com logo's en namen van producten en diensten zijn handelsmerken van Chess.com, LLC. Zonder voorafgaande toestemming van Chess.com stemt u ermee in om deze handelsmerken niet op enige manier weer te geven of te gebruiken.

Chess.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat gebruikers van de Dienst hetzelfde doen. Chess.com voldoet aan de federale Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), waarvan de tekst te vinden is op de U.S. Copyright Office-website op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen die voldoen aan de DMCA en andere toepasselijke wetgeving en die correct aan ons zijn verstrekt. Als u van mening bent dat enige inhoud is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef ons dan de volgende informatie:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, of het onderwerp is van inbreuk, op het auteursrecht, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (zoals een Url);
 • uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Als u denkt dat uw verwijderde Inhoud feitelijk geen regels overtreedt of dat u de bevoegdheid heeft om deze Inhoud te publiceren, stuur ons dan a.u.b. een tegenvordering met de volgende informatie:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • uw fysieke of elektronische handtekening (met uw volledige wettelijke naam);
 • identificatie van de Inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
 • een verklaring dat u, op straffe van meineed, te goeder trouw gelooft dat de Inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de Inhoud; en
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en een verklaring dat u akkoord gaat met de verwerking van het proces door de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als we een tegenvordering ontvangen, kunnen we een kopie van de tegenvordering sturen naar de persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, en die persoon op de hoogte stellen dat we de verwijderde inhoud kunnen terugplaatsen. Tenzij de oorspronkelijke persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht een gerechtelijk bevel vraagt tegen de Inhoud-aanbieder, lid of gebruiker, kan de verwijderde Inhoud binnen tien tot veertien of meer werkdagen na ontvangst van de tegenvordering worden teruggeplaatst door Chess.com, uitsluitend op beslissing van Chess.com.

Begrijp alstublieft goed dat het indienen van een tegenvordering mogelijk kan leiden tot juridische procedures tussen u en de klagende partij om het eigendomsrecht vast te stellen. Wees gewaarschuwd dat er mogelijk nadelige juridische consequenties in uw land uit voortvloeien als de beschuldiging die u doet met gebruikmaking van deze procedure onjuist is of te kwader trouw.

We behouden ons het recht voor Inhoud te verwijderen waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. In gepaste omstandigheden kan Chess.com ook het account van een gebruiker beëindigen als de gebruiker vastbesloten is om herhaald inbreuk te maken. Onze aangewezen auteursrechtagent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Dienst is:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Internationaal Gebruik

Deze Dienst wordt geleverd door Chess.com vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Chess.com garandeert niet dat de Dienst geschikt is of beschikbaar is op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot de Dienst vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land en dat u niet staat vermeld op enige lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte entiteiten.

AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP UW EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, WIJST CHESS.COM UITDRUKKELIJK ALLE EN ENIGE GARANTIES VAN DE HAND, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE CHESS.COM-WEBSITE EN DE DIENST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 • CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (ii) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (iv) DE KWALITEIT VAN OM HET EVEN WELKE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENST AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; EN (v) OM HET EVEN WELKE FOUTEN IN DE SOFTWARE, GEBRUIKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SOFTWARE OF DEZE AAN TE BIEDEN, ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 • ENIG MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS TOEGANKELIJK OP UW EIGEN BEOORDELING EN RISICO, EN ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
 • GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CHESS.COM OF VIA OF VAN DE DIENST, ZAL LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN IS VERMELD.
 • BIJ EEN KLEIN PERCENTAGE VAN DE GEBRUIKERS KUNNEN EPILEPTISCHE AANVALLEN OPTREDEN BIJ BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN COMPUTERSCHERM OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST. BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN EERDER ONOPGEMERKTE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN VEROORZAKEN, ZELFS BIJ GEBRUIKERS ZONDER GESCHIEDENIS VAN VOORAFGAANDE AANVALLEN OF EPILEPSIE. ALS U, OF IEMAND IN UW FAMILIE, EEN EPILEPTISCHE AANDOENING HEEFT, RAADPLEEG DAN UW ARTS VOORDAT U DE DIENST GEBRUIKT. STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN RAADPLEEG UW ARTS ALS U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ONDERVINDT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST: DUIZELIGHEID, VERANDERDE VISIE, ZENUWTREKKIINGEN VAN OOG OF SPIEREN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ENIGE ONVRIJWILLIGE BEWEGING OF STUIPTREKKINGEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AAN U AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, UITVAL VAN APPARATUUR OF VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, ZELFS INDIEN CHESS.COM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET BETREKKING TOT CHESS.COM, DE DIENST OF ENIGE INHOUD DIE VERSCHIJNT OP OF GEÜPLOAD WORDT NAAR DE DIENST.

INDIEN, OM ENIGE REDEN, EEN RECHTBANK CHESS.COM AANSPRAKELIJK MAAKT VOOR SCHADEVERGOEDING NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHESS.COM VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE DIENST, MEER BEDRAGEN DAN HONDERD US-DOLLARS (US $ 100,00).

DE BEPERKINGEN VAN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONSUMENTENBESCHERMINGSRECHT OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN EEN HIERIN GENOEMDE REMEDIE ZIJN ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT BEREIKT.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Arbitrage, Controlerende Wetgeving en Jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat als u een geschil heeft met Chess.com met betrekking tot deze Servicevoorwaarden of over toegang tot of gebruik van de Dienst, u eerst contact met ons opneemt en zult proberen het geschil informeel met ons op te lossen. Als we het geschil niet informeel kunnen oplossen, stemmen we er ieder mee in om elke claim, geschil of controverse (met uitzondering van aanspraken op gerechtelijke of andere billijke hulp) die voortkomt uit of in verband staat met deze Voorwaarden op te lossen door bindende arbitrage door de American Arbitration Association ("AAA") volgens de commerciële arbitrageregels en aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen die dan gelden voor de AAA, behalve zoals hierin bepaald. De Federal Arbitration Act ("FAA") en federaal arbitragerecht zijn van toepassing op deze Servicevoorwaarden. Tenzij u en AAA anders overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie waar u woont. Als u van plan bent om arbitrage in te roepen, moet u eerst een schriftelijke kennisgeving sturen aan Chess.com van uw voornemen om te arbitreren ("Kennisgeving"). De kennisgeving aan Chess.com moet worden verzonden door de kennisgeving per aangetekende post van de US Postal Service te sturen naar: Chess.com, [address]. De Kennisgeving moet (i) de aard en de basis van de claim of het geschil beschrijven; en (ii) uiteenzetten wat de specifieke hulp is die wordt gevraagd. Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele AAA-kosten voor indiening, administratie en arbitrage in overeenstemming met de AAA-regels, behalve dat Chess.com de redelijke kosten voor indiening, administratie en arbitrage betaalt als uw claim tot schadevergoeding niet hoger is dan $ 75.000 en niet lichtzinnig (zoals bepaald door de normen uiteengezet in de federale regels van burgerlijke rechtsvordering 11(b)). Elke uitspraak van de arbiter moet kosten van arbitrage, redelijke advocatenhonoraria en redelijke kosten voor deskundige en andere getuigen omvatten, en elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij een bevoegde rechtbank. Niets in dit gedeelte zal de partijen beletten om gerechtelijke stappen te nemen voor zaken in verband met gegevensbeveiliging, intellectueel eigendom of ongeoorloofde toegang tot de Dienst. ALLE CLAIMS MOETEN IN DE INDIVIDUELE CAPACITEIT VAN DE PARTIJEN WORDEN GEBRACHT, EN NIET ALS EISER OF LID VAN ENIGE GEPLANDE CLASS ACTION OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE, EN, TENZIJ WIJ ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER GEEN CLAIMS VAN MEERDERE PERSONEN CONSOLIDEREN. DOOR OP DEZE VOORWAARDEN IN TE GAAN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U EN CHESS.COM IEDER AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN PROCES DOOR JURY OF VAN DEELNEMING AAN EEN CLASS ACTION.

Als het verbod op class actions en andere claims die namens derden zijn ingediend, niet handhaafbaar blijkt te zijn, dan is de gehele voorgaande tekst in dit gedeelte ongeldig.

Als om welke reden dan ook een vordering in de rechtbank wordt beslecht in plaats van door arbitrage, valt het geschil onder de wetten van de staat Californië en de FAA zonder rekening te houden met of toepassing van de conflictbepalingen van uw staat of land van verblijf, en zal alleen worden gebracht in de federale of staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië, Verenigde Staten. U stemt in met de jurisdictie van en het trefpunt in dergelijke rechtbanken en ziet af van elk bezwaar tegen een ongelegen forum.

Aanpassingen aan de Servicevoorwaarden

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en we zullen de meest recente versie bijwerken op www.chess.com. Als we vaststellen dat we een wezenlijke wijziging hebben aangebracht, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de registratie van uw account of door een kennisgeving via de Dienst te plaatsen. Als u doorgaat met gebruikmaken van de Dienst nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Servicevoorwaarden.

Algemene Informatie

De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Chess.com en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Chess.com met betrekking tot de Dienst. Deze Servicevoorwaarden zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst en deze Servicevoorwaarden overstijgen en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst (met uitzondering van diensten waarvoor u een afzonderlijke overeenkomst heeft met Chess.com die expliciet in aanvulling of in de plaats van deze Servicevoorwaarden is). Als enige bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van de Servicevoorwaarden onverminderd van kracht. Deze Servicevoorwaarden en de toegekende rechten en verplichtingen hieronder kunnen op geen enkele manier door u worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd. Chess.com kan deze Servicevoorwaarden vrij toewijzen en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten die in licentie zijn gegeven aan Chess.com hieronder, inclusief alle rechten op inhoud, zonder uw toestemming kunnen worden overgedragen aan de rechtverkrijgenden van Chess.com. Het falen van Chess.com om een ​​recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in.