Chess Empires

?
58
14 aug. 2022
0 (#126888)
iamextremelystupidguys
if u dont believe, i will give u the proof
iamextremelystupidguys
https://www.chess.com/club/imperial-chess-empire-galaxy-iceg plz join (làm ơn tham gia) bc it's recovering from a massive exodus and it's a great club and a club that has the potential to thrive in the future. (bởi vì nó đang phục hồi sau một cuộc di cư lớn và đó là một câu lạc bộ tuyệt vời và một câu lạc bộ có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai.) i had permission from owner (tôi được cho phép từ chủ sở hửu)
My-Meilyng
Aug 24, 2022
no
iamextremelystupidguys
hey can i advertise something here
Meer