Warunki korzystania z usługi

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.

Efektywna data: March 27, 2020

Mówiąc wprost: Szanuj innych, przestrzegaj prawa i baw się dobrze!

Chess.com dostarcza Ci swoich usług w oparciu o poniższe uzgodnienia i warunki ("Warunki korzystania z usługi").

KORZYSTANIE Z TEJ USŁUGI OZNACZA AKCEPTACJĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ NINIEJSZEGO REGULAMINU USŁUGI, A TAKŻE ŻE MASZ CO NAJMNIEJ 18 LAT I POSIADASZ KOMPETENCJE PRAWNE ABY ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI POLITYKI PRYWATNOŚCI I PONIŻSZEGO REGULAMINU USŁUGI LUB TEŻ JESTEŚ RODZICEM ALBO PRAWNYM OPIEKUNEM OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA, DLA KTÓREJ KONTO ZOSTAŁO PRZEZ CIEBIE UTWORZONE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ZASAD POLITYKI PRYWATNOŚCI I PONIŻSZEGO REGULAMINU, NIE JESTEŚ UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z SERWISU.

TE ZASADY USŁUGI ZAWIERAJĄ (1) PROWIZJĘ ZA ARBITRAŻ; (2) ODSTĄPIENIE OD PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO PRZECIWKO NAM; ORAZ (3) ZRZECZENIE SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ ZA SZKODĘ PRZECIWKO NAM, KTÓRA MOGŁABY POWSTAĆ W WYNIKU TWOJEGO UŻYTKOWANIA USŁUG. POPRZEZ UŻYWANIE TEJ USŁUGI, NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ NA TE PROWIZJE.

Usługi

Chess.com udostępnia zbiór treści, zasobów, narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pozwalają użytkownikom czerpać przyjemność z szachów oraz otaczającej je kultury ("Serwisu"). Niniejszym akceptujesz fakt, że serwis może zawierać treści reklamowe. Chess.com rości sobie prawo, aby w każdej chwili lub co pewien czas modyfikować lub zawieszać Usługę (Serwis) lub jej część, tymczasowo albo na stałe, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Niniejszym akceptujesz, że Chess.com nie odpowiada przed Tobą ani innymi podmiotami zewnętrznymi za żadne zmiany, zawieszenia działania lub wyłączenie Serwisu.

Rejestracja

Aby otrzymać możliwość używania Serwisu zgadzasz się: (a) dostarczyć prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie jak wyszczególniono w formularzu rejestracyjnym i jego opcjonalnych polach; (b) odpowiednio aktualizować i doglądać Danych Rejestracyjnych aby były zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli dostarczysz nam informacji nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych, albo jeśli Chess.com będzie miał uzasadnione podstawy do podejrzeń, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Chess.com będzie miał prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta oraz całkowitego zabronienia użytkowania serwisu teraz i w przyszłości.

Nieletni i dzieci

Chess.com troszczy się o bezpieczeństwo i prywatność wszystkich użytkowników, w szczególności dzieci. Z tego powodu rodzice lub opiekunowie dzieci poniżej 13 roku życia, chcący umożliwić dzieciom dostęp do Serwisu, muszą utworzyć konto, które będzie pod nadzorem opiekuna prawnego, który ukończył 18 lat, oraz nadzorować dziecko, korzystające z serwisu. Dając dziecku dostęp do swojego konta, zezwalasz mu na dostęp do wszystkich działów naszego Serwisu. Miej na uwadze, że nasz serwis dedykowany jest szerokiemu gronu odbiorców. W związku z powyższym to na Tobie spoczywa obowiązek oceny czy określone usługi lub treści są odpowiednie dla Twojego dziecka.

Konta użytkowników

Podczas gdy wiele części Usługi nie wymaga rejestracji, możesz zarejestrować się jako użytkownik Chess.com, aby cieszyć się większym dostępem do przywilejów. Jeśli zdecydujesz się otrzymać nazwę użytkownika oraz hasło po ukończeniu procesu rejestracji do Chess.com. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy tego hasła oraz konta, a także w pełni odpowiedzialny za wszystkie aktywności, które mają miejsce na tym koncie. Zgadzasz się, że (a) natychmiast powiadomisz Chess.com o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta lub o każdym złamaniu bezpieczeństwa, a także że (b) upewnisz się, że wylogowałeś się ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Chess.com nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadną stratę ani szkodę, wynikłą z zaniechania ochrony Twojego konta.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Chess.com może mieć dostęp, zachowywać oraz ujawnić informacje o Twoim koncie oraz treści, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, ochrona lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do: (a) przestrzegania procesu prawnego; (b) wykonywania tego Regulaminu i Warunków; (c) odpowiedzi na roszczenia co do jakiegokolwiek naruszenia (jak zdefiniowano poniżej) prawa lub praw osób trzecich; (d) odpowiedzi na Twoje prośby do działu obsługi klienta lub (e) ochronę praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Chess.com, jego użytkowników oraz przestrzeni publicznej.

Ograniczenia konta

Przyjmujesz do wiadomości, że Chess.com może tworzyć ogólne praktyki i ograniczenia, związane z użyciem Usługi, w tym brak limitu dla maksymalnej liczby dni, w których wiadomości email, publikowane wiadomości zarządu lub innego rodzaju przesłany Content zostanie przechowany przez Usługę, maksymalnej liczny wiadomości email, w których może być wysłany lub otrzymany przez konto w Usłudze, maksymalnego rozmiaru jakiejkolwiek wiadomości email, która może być wysłana lub otrzymana przez konto w Usłudze, maksymalnej przestrzeni dysku, która będzie przeznaczona na serwerach Chess.com w Twoim imieniu, a także maksymalnej liczby razy (oraz maksymalnego czasu na to) możesz uzyskać dostęp do Usługi w danym okresie czasu. Zgadzasz się, że Chess.com nie ma odpowiedzialności za usunięcie lub zaniechanie przechowywania żadnych wiadomości i innych rodzajów komunikacji lub innej treści, przechowywanej lub transmitowanej przez Usługę. Przyjmujesz do wiadomości, że Chess.com zachowuje prawo do wylogowania kont, które są nieaktywne przez dłuższy okres czasu. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości, że Chess.com zachowuje prawo do modyfikacji tych ogólnych praktyk i limitów od czasu do czasu.

Zakończenie

Zgadzasz się, że Chess.com możesz, z jakiegoś powodu lub bez powodu, a także bez uprzedniego powiadomienia, natychmiastowo zamknąć Twoje konto na Chess.com, usunąć powiązane adresy email oraz dostęp do Usługi. Chess.com może zakończyć z jakiegoś powodu lub bez powodu w dowolnym czasie i w trybie natychmiastowym, według własnego uznania, w tym (ale nie tylko) w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika tego Regulaminu i warunków. Uzasadnienie takiego zakończenia może zawierać (ale nie jest to katalog zamknięty) (a) naruszenia tego Regulaminu i Warunków lub innych powiązanych umów lub wskazówek, (b) prośby organów publicznych lub innych agencji rządowych, (c) Twoja prośba (skasowanie konta na wniosek własny), (d) brak kontynuacji lub materialna modyfikacja Usługi (lub jej części), (e) nieoczekiwane techniczne lub związane z bezpieczeństwem problemy, (f) przedłużone okresy braku aktywności, (g) Twoje zaangażowanie z fałszercze lub nielegalne aktywności oraz/lub (h) brak płatności za należności, związane z połączeniem z Usługą. Zamknięcie konta Chess.com zawiera (a) usunięcie dostępu do wszystkich ofert w ramach Usługi, (b) usunięcie Twojego hasła oraz powiązanych informacji, plików oraz treści, związanego z Twoim kontem (lub jego częścią) oraz (c) zablokowanie dalszego dostępu do Usługi. Co więcej, zgadzasz się, że wszystkie zamknięcia następują według uznania Chess.com oraz że Chess.com nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności ani wobec żadnej osoby trzeciej za zamknięcie Twojego konta, jakiegokolwiek adresu email lub dostępu do Usługi.

Nagrody

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Poprzez uczestnictwo w jakichkolwiek Zawodach, niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie oraz niepociąganie do odpowiedzialności naszej firmy, jej pełnomocników prawnych, oddziałów, filii, agencji i urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów, co do jakichkolwiek kosztów, odszkodowań, utraconych praw, czynności lub procesów, wszczętych przeciwko Tobie (lub osobie trzeciej w Twoim imieniu) ("Roszczenia"), będących rezultatem Twojego udziału w zawodach i/lub jakiejkolwiek nagrody, która zostanie lub nie zostanie przyznana Tobie w wyniku udziału w tychże zawodach. Chess.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, związanej z takimi roszczeniami.

Chess.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za niepowodzenie wykonania względem Ciebie jakiegokolwiek zobowiązania, wynikającego z Zawodów lub w odniesieniu do Nagrody, w momencie gdy Chess.com będzie niezdolny do jej zrealizowania na podstawie okoliczności, będących poza normalną kontrolą.

Niniejszym zgadzasz się na wypłatę odszkodowania naszej firmie, jej prawnym pełnomocnikom, filiom, przedstawicielstwom, agencjom, umocowanym przedstawicielom, dyrektorom, pracownikom, pokrywające wszystkie koszty, straty, wydatki i odpowiedzialności (w tym za utratę reputacji oraz profesjonalną pomoc prawną), których dozna Chess.com w rezultacie Twojego naruszenia Twoich obowiązków, wynikających z tych zasad, Regulaminu Chess.com, Zasad Turniejowych lub specjalnych zasad, które są powiązane z Twoim nieprzestrzeganiem żadnych instrukcji, otrzymanych od naszego sztabu lub pozostających w relacji do jakiegokolwiek aspektu Twojego uczestnictwa w zawodach.

W przypadku sporów, braku zgody, dotyczących jakiegokolwiek aspektu Współzawodnictwa, w tym, ale nie tylko wszystkich kwestii, związanych z nagrodami, uprawnieniami uczestnika do wzięcia udziału w zawodach, postępowaniem jakiegokolwiek uczestnika, te zasady, Regulamin korzystania z usługi Chess.com, Zasady Turniejów lub zasady specjalne, ostateczna decyzja należy do naszego sztabu i każda decyzja Chess.com powinna być ostateczna, dotyczyć Ciebie i nie być przedmiotem apelacji z Twojej strony ani ze strony osoby trzeciej.

Prowadzenie użytkownika

Zgadzasz się nie używać usługi do:

 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem, transmitowane lub w jakikolwiek inny sposób czynienie dostępnym jakiejkolwiek treści, który jest niezgodny z prawem, niebezpieczny, groźny, obraźliwy, prześladowczy, oszczerczy, wulgarny, obsceniczny, mający podtekst seksualny, pornograficzny, oczerniający, naruszający czyjąś prywatność, nienawistny lub rasowy, etniczny lub w inny sposób niedopuszczalny;
 • publikowanie jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forum lub jakichkolwiek publicznych komentarzy, które zawierają reklamy każdego rodzaju, w tym religijne, polityczne lub wiadomości rekrutacyjna do grup na Chess.com, klubów, blogów albo do jakiejkolwiek treści, która znajduje się na lub poza Chess.com;
 • publikowanie jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forach lub jakichkolwiek publicznych komentarzy, które są nie na temat lub nieistotne dla celu i oryginalnego contentu, partii, artykułu, bloga lub tematu forum;
 • grożenie przemocą przeciwko komukolwiek innemu lub sugerowanie skrzywdzenia samego siebie;
 • "stalkowanie" lub inne prześladowanie kogoś;
 • podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, ale nie tylko, przedstawiciela Chess.com lub fałszywe stanowisko lub innego rodzaju nadużycie reprezentacji swojego związku z osobą lub podmiotem;
 • podrabiać artykuły lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby zniekształcić oryginalną postać Contentu, publikowanego w naszej Usłudze;
 • ładowanie plików, pisanie postów, transmitowanie lub innego rodzaju udostępnianie jakiejkolwiek treści, której nie masz prawa udostępniać, zarówno pod względem prawnym, jak i na podstawie innych relacji umownych lub powierniczych;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emaili, transmitowanie lub w jakikolwiek inny sposób czynienie dostępnym jakiejkolwiek treści, tj. informacje osobiste jakiejkolwiek osoby bez jej pozwolenia lub naruszenie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, własności intelektualnej, prawa do publikacji lub innych praw rzeczowych jakiegokolwiek podmiotu;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem, transmitowanie lub inny sposób czynienie dostępnym jakichkolwiek niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, "śmieciowych maili," "spamu," "łańcuszków," "schematów piramid," lub jakiekolwiek inne formy nagabywania, poza obszarami, które są do tego przeznaczone;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem lub w inny sposób czynienie dostępnymi jakichkolwiek materiałów, które zawierają zawirusowane oprogramowanie lub jakikolwiek inny komputerowy kod, pliki lub programy, zaprojektowane do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub podzespołów lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • zaburzać normalny przebieg dialogu lub inaczej działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do wymiany zdań w czasie rzeczywistym;
 • ingerowanie lub zakłócanie Usługi lub serwerów lub połączeń internetowych do Usługi lub nieprzestrzeganie wymagań, procedur, polityk lub regulacji połączeń internetowych do Usługi;
 • dostęp, ingerencja lub niepubliczne obszary usługi, systemy komputerów Chess.com lub systemy technicznego dostarczania dostarczycieli Chess.com;
 • badanie, skanowanie lub testowanie podatności na atak jakiegokolwiek systemu, sieci, wyłomu, ominięcia jakichkolwiek procedur bezpieczeństwa lub autoryzacji;
 • używanie jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/wyszukiwania strony lub innych ręcznych lub automatycznych narzędzi lub procesów do przeszukiwania, indeksowania, "wykopywania danych," lub innego sposobu na reprodukcję lub obejście struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi lub jej contentu;
 • umyślne lub nieumyślne naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego prawa oraz jakichkolwiek regulacji, mających moc prawną; i/lub
 • zbierać lub zgromadzić dane osobowe innych użytkowników w połączeniu z niedozwolonym wykorzystaniem oraz działaniami, określonymi w powyższym paragrafie.

Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać lub wykorzystywać dla żadnych celów komercyjnych, żadnej części Usługi (w tym Twojej nazwy użytkownika), użycia Usługi lub dostępu do Usługi. Wyrażasz zgodę, że Twoje konto Chess.com jest niezbywalne.

Zawartość

Rozumiesz, że wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, filmy, wiadomości, tagi lub inne materiały ("Content"), zarówno udostępniona publicznie czy transmitowane prywatnie, stanowią jedyną odpowiedzialność osoby, która jest tej treści autorem. To znaczy, że to Ty, a nie Chess.com, jesteś w pełni odpowiedzialny za całą treść, którą przesyłasz, publikujesz, wysyłasz emailem, transmitujesz lub w inny sposób czynisz dostępnym za pośrednictwem Usługi. Chess.com nie kontroluje treści, publikowanej za pośrednictwem Usługi oraz nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości takiej treści. Rozumiesz, że poprzez korzystanie z Usługi, możesz mimowolnie być narażony na treść, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub kontrowersyjna. Pod żadnym pozorem, nigdy Chess.com nie będzie odpowiadać w żaden sposób za żadną treść, w tym, ale nie tylko, za żadne błędy lub zaniedbania w jakiejkolwiek treści lub za jakąkolwiek stratę lub szkodę, wywołaną w rezultacie korzystanie z jakiejkolwiek treści, opublikowanej, wysłanej emailem, transmitowanej lub w inny sposób uczynionej dostępną za pośrednictwem Usługi.

Przyjmujesz do wiadomości, że Chess.com może, lecz nie musi filtrować treść przed publikacją, ale że Chess.com oraz jego pracownicy mają prawo (lecz nie obowiązek) według ich uznania do filtrowania przez publikacją, odmowy lub przeniesienia jakiejkolwiek treści, który jest dostępny za pośrednictwem Usługi. Bez ograniczenia dla powyższego, Chess.com wraz ze swoimi pracownikami mają prawo do usunięcia każdej treści, która narusza ten Regulamin i Warunki lub w inny sposób jest kontrowersyjny. Chess.com może usunąć każdą treść w ramach Usługi z jakiegokolwiek powodu oraz może zawiesić lub usunąć użytkowników lub zmienić ich nazwy użytkownika w każdym czasie, bez odpowiedzialności względem Ciebie. Rezerwujemy sobie także prawo do uzyskiwania dostępu, czytania, ochrony oraz ujawnienia każdej informacji, wobec której w uzasadniony sposób, uznamy taką konieczność, aby (i) uczynić zadość przepisowi prawa, regulacji, procesowi prawnemu lub prośbie organów publicznych, (ii) wykonać postanowienia Regulaminu i Warunków Usługi, w tym dochodzenie w sprawie ich naruszenia, (iii) wykryć, zapobiegać lub w inny sposób stawić czoła oszustwom lub problemom z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, (iv) odpowiedzieć na prośbę użytkownika do supportu lub (v) ochronić prawo, własność lub bezpieczeństwo Chess.com, jego użytkowników lub przestrzeni publicznej.

Rozumiesz, że Usługa i oprogramowanie, urzeczywistnione w tej Usłudze może zawierać elementy bezpieczeństwa, które pozwalają cyfrowym materiałom na ochronę, a także że użycie tych materiałów jest przedmiotem zasad, ustalonych przez Chess.com i/lub dostawców usług, którzy dostarczają Usługę. Nie możesz próbować nadpisać ani obejść żadnych zasad użycia, określonych dla tej Usługi. Każda nieautoryzowana reprodukcja, publikacja, dalsza dystrybucja lub publiczna prezentacja materiałów, dostarczonych w Usłudze, w całości lub w części, jest ściśle zakazana.

Chess.com nie rości sobie praw własności do treści, które publikujesz lub udostępniasz w celu włączenia do serwisu. Jednakże, w odniesieniu do treści publikowanych lub udostępnianych w celu włączenia do publicznie dostępnych obszarów serwisu, udzielasz niniejszej nieograniczonej obszarowo, bezpłatnej, bezterminowej, nieodwracalnej, zbywalnej, niewyłącznej licencji, włącznie z prawem do udzielania sublicencji, użytkowania, dystrybucji, powielania, zmieniania, dostosowywania, publikacji, tłumaczenia, przekazywania, publicznego odtwarzania i przedstawiania wszystkich treści, które publikujesz lub udostępniasz w celu włączenia do publicznie dostępnych obszarów serwisu, a także do włączenia tych treści do innych dzieł w jakimkolwiek formacie istniejącym lub mającym powstać w przyszłości.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Chess.com oraz jego filie, oddziały, przedstawicieli, agentów, pracowników, partnerów, licencjobiorców przed jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem, w tym uzasadnionymi opłatami na rzecz pełnomocników, ze strony osoby trzeciej, będących następstwem treści, którą zatwierdzasz, publikujesz, transmitujesz lub w inny sposób czynisz dostępną za pośrednictwem Usługi, Twojego użycia Usługi, Twojego połączenia z Usługą, Twojego naruszenia Regulaminu lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Postępowania z reklamodawcami

Twoja korespondencja lub stosunki biznesowe lub partycypacja w promocji tychże, reklamodawcy, znalezieni na lub za pośrednictwem Usługi, w tym płatności i dostawa lub powiązane dobra lub usługi oraz każde inne zasady, warunki, gwarancje lub reprezentacje, połączone z tymi stosunkami są stosunkami tylko między Tobą a tym reklamodawcą. Zgadzasz się, że Chess.com nie odpowiada za żadną szkodę lub innego rodzaju, poniesioną w rezultacie tych stosunków lub w rezultacie obecności tych reklamodawców w Usłudze.

Usługa może dostarczyć lub osoby trzecie mogą dostarczyć linki do innych stron WWW lub zasobów. Ponieważ Chess.com nie ma kontroli nad tymi stronami i zasobami, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Chess.com nie jest odpowiedzialny za dostępność tych zewnętrznych stron lub zasobów i nie popiera, ani nie jest odpowiedzialny za żadna treść, reklamy, produkty ani inne materiały, które są za pośrednictwem tych stron lub zasobów dostępne. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Chess.com nie jest odpowiedzialny, pośrednio lub bezpośrednio, za jakąkolwiek szkodę lub utratę, spowodowaną lub rzekomo spowodowaną poprzez lub w powiązaniu z użyciem lub w oparciu o taką treść, dobra lub usługi, dostępne na lub za pośrednictwem takiej strony lub zasobów.

Prawa własnościowe

Wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w stosunku do Serwisu, włącznie z odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności, są i pozostaną wyłączną własnością Chess.com oraz licencjodawców. Wszystkie znaki towarowe, oznaczenia usług, loga, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia własności Chess.com, użyte w tym dokumencie, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Chess.com. Inne nazwy produktów i przedsiębiorstw wymienione w Serwisie mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Chess.com zastrzega wszystkie prawa niewyrażone w niniejszych Warunkach Korzystania z Usługi.

Chess.com przyznaje Ci osobiste, niezbywalne prawo i licencję do używania kodu wynikowego jego oprogramowania na pojedynczym komputerze; pod warunkiem że Ty (ani żadna inna osoba trzecia) nie kopiujesz, modyfikujesz, tworzysz pochodnej pracy, odwrotnej inżynierii, odwrotnego programowania lub jakiejkolwiek innej próby odkrycia kodu źródłowego, sprzedaży, asygnowania, sublicencji, przyznania interesu bezpieczeństwa lub jakiejkolwiek innej formy przeniesienia prawa do Oprogramowania. Wyrażasz zgodę nie modyfikować Oprogramowania w żaden sposób, nie używać zmodyfikowanej wersji Oprogramowania, w tym (bez ograniczeń) dla celów nieautoryzowanego dostępu do Usługi. Wyrażasz zgodę nie uzyskiwać dostępu do Usługi za pomocą żadnych środków innych niż za pomocą interfejsu, który jest udostępniony przez Chess.com do użycia i dostępu do Usługi.

Informacja o znaku handlowym

Wszystkie znaki towarowe i oznaczenia usług CHESS.COM, a także pozostałe znaki identyfikacji graficznej oraz nazwy usług i produktów serwisu Chess.com, stanowią własność spółki Chess.com. LLC. Rozpowszechnianie i użycie wymienionych środków identyfikacji, bez wcześniejszej zgody Chess.com, jest niedozwolone.

Chess.com szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje od użytkowników Usługi tego samego. Chess.com stosuje się do federalnej Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), której tekst można znaleźć na stronie U.S. Copyright Office - http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odpowiemy na rzekome naruszenia praw autorskich, które dotyczą DMCA oraz innych, mających zastosowanie przepisów prawa i które zostaną prawidłowo dostarczone. Jeśli twierdzisz, że jakakolwiek treść została skopiowana lub użyta w sposób, który może naruszać prawa autorskie, prosimy poinformuj nas o tym:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej, aby działać w jej imieniu;
 • identyfikacja objętej prawami autorskimi pracą podlega roszczeniu o naruszenie;
 • identyfikacja materiału, który podlega roszczeniu o naruszenie lub o bycie przedmiotem niedozwolonej aktywności, oraz informacje, które uprawniają nas do ulokowania materiału (takie jak url);
 • twoje informacje kontaktowe, w tym Twój adres, numer telefonu oraz adres email;
 • pisemne oświadczenie, złożone przez Ciebie w dobrej wierze, że użytkowanie tego materiału w zaskarżony sposób nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, ich agenta lub prawo oraz
 • oświadczenie, że informacja w powiadomieniu jest prawidłowa i, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że masz prawo, aby działać w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli uważasz, że treści zamieszczone przez Ciebie nie są naruszeniem zasad lub masz prawa do zamieszczania tych treści, prosimy o przesłanie odpowiedzi na zgłoszenie, zawierającą poniższe informacje:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej, aby działać w jej imieniu;
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis (z Twoim pełnym nazwiskiem);
 • identyfikacja treści, która została usunięta lub do której dostęp został wyłączony, a lokalizacja, na której treść się pojawiła zanim została usunięta lub wyłączona;
 • oświadczenie w dobrej wierze, pod karą krzywoprzysięstwa, że ta zawartość została usunięta lub wyłączona w rezultacie błędu lub pomylenia z inną zawartością; oraz
 • Twoje nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email, a także oświadczenie, że akceptujesz usługę procesu od osoby, która dostarczyła oryginalne powiadomienia o rzekomym naruszeniu.

Jeśli otrzymamy zawiadomienie, możemy wysłać kopię tego zawiadomienia osobie rzekomo odpowiedzialnej za naruszenie prawa własności intelektualnej i poinformować tę osobę, że możemy zastąpić usuniętą treść. Jeśli oryginalna osoba, która rzekomo dopuściła się naruszenia prawa własności intelektualnej, wniesie pozew do sądu przeciwko dostarczycielowi treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięta treść może zostać zastąpiona w ciągu od 1 do 14 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia, według uznania Chess.com.

Prosimy pamiętaj, że wypełnienie zawiadomienia może prowadzić do wszczęcia procedur prawnych pomiędzy Tobą a powodem, które będą mieć na celu doprowadzenie do ustalenia własności. Bądź świadom, że w Twoim kraju mogą obowiązywać regulacje prawne, w przypadku fałszywego lub złożonego w złej wierze powództwa w ramach tego procesu.

Rezerwujemy sobie prawo do usunięcia treści, która rzekomo jest przedmiotem naruszenia, bez uprzedniej informacji i według naszego uznania. W odpowiednich okolicznościach, Chess.com może także zamknąć konto użytkownika, jeśli okaże się, że użytkownik dopuszcza się naruszenia ponownie. Naszym agentem, do którego należy kierować informacje o rzekomym naruszeniu naszej Usługi, jest:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Międzynarodowe użycie

Ta Usługa jest dostarczana przez Chess.com z jego biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chess.com nie ma reprezentacji, dzięki której ta Usługa byłaby odpowiednia lub dostępna w innych lokalizacjach. Ci, którzy wybiorą dostęp do Usługi z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność przestrzegania lokalnych przepisów oraz szczegółowych przepisów, które tam obowiązują. Potwierdzasz i gwarantujesz, że nie przebywasz w kraju, który podlega embargu ze strony Stanów Zjednoczonych lub który znajduje się na amerykańskiej liście krajów "wspierających terroryzm", ani nie figurujesz na żadnej amerykańskiej liście zabronionych lub ograniczonych podmiotów.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE:

 • TWOJE UŻYCIE USŁUGI JEST NA TWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. USŁUGA JEST DOSTARCZANA NA PODSTAWIE TEGO "JAKA JEST" I ŻE "JEST DOSTĘPNA", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZEGO, CHESS.COM JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JEŚLI JEST TO WYRAŻONE, DOROZUMIANE LUB OKREŚLONE W STATUCIE NA STRONIE CHESS.COM W TYM, ALE NIE TYLKO GWARANCJE TYTUŁU, BRAKU NARUSZENIA, RYNKOWOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DLA INDYWIDUALNYCH CELÓW.
 • CHESS.COM WRAZ ZE SWOIMI FILIAMI, ODDZIAŁAMI, URZĘDNIKAMI, PRACOWNIKAMI, AGENTAMI, PARTNERAMI ORAZ LICENCJOBIORCAMI NIE DAJE GWARANCJI, ŻE (i) USŁUGA ZASPOKOI TWOJE OCZEKIWANIA; (ii) USŁUGA NIE ULEGNIE PRZERWANIU, ORAZ ŻE BĘDZIE BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW; (iii) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKIWANE W WYNIKI KORZYSTANIA Z USŁUGI, BĘDĄ DOKŁADNE I BEZBŁĘDNE; (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA ORAZ (v) KAŻDY BŁĄD W OPROGRAMOWANIU, UŻYTYM DO DOSTĘPU LUB DOSTARCZENIA USŁUGI, ZOSTANIE NAPRAWIONY.
 • KAŻDY MATERIAŁ, POBRANY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB UZYSKANY ZA POMOCĄ UŻYCIA USŁUGI JEST JEDYNIE DO TWOJEGO PRYWATNEGO UŻYTKU I TYLKO TY BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USTERKI TWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRA BĘDZIE NASTĘPSTWEM POBRANIA TYCHŻE MATERIAŁÓW.
 • ŻADNA RADA LUB INFORMACJA, ANI USTNA ANI PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ CIEBIE OD CHESS.COM LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB OD USŁUGI NIE POWINNA TWORZYĆ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA BEZPOŚREDNIO WYRAŻONA W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI.
 • MAŁY PROCENT UŻYTKOWNIKÓW MOŻE DOŚWIADCZYĆ ATAKÓW EPILEPSJI, KIEDY SĄ NARAŻENI NA PEWNE RODZAJE ŚWIATŁA LUB TŁA NA EKRANIE KOMPUTERA ALBO PODCZAS UŻYWANIA USŁUGI. PEWNE WARUNKI MOGĄ WYWOŁYWAĆ NAJPIERW NIEWYKRYWALNE SYMPTOMY EPILEPTYCZNE NAWET U UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY NIE MIELI NIGDY ATAKÓW EPILEPSJI. JEŚLI TY LUB KTOKOLWIEK Z TWOJEJ RODZINY MA CHOROBĘ EPILEPTYCZNĄ, SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI. NATYCHMIAST ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI I SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU, JEŚLI DOŚWIADCZYSZ JAKICHKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH SYMPTOMÓW W TRAKCIE KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI: ZAWROTY GŁOWY, ZNIEKSZTAŁCONE WIDZENIE, DRGANIE OCZU LUB MIĘŚNI, ZABURZENIA UWAGI, ZABURZENIA ORIENTACJI, JAKIEKOLWIEK NIEZAMIERZONE RUCHY, KONWULSJE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

JEDNOZNACZNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE CHESS.COM ORAZ JEGO FILIE, PRZEDSTAWICIELSTWA, PEŁNOMOCNICY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY I LICENCJOBIORCY NIE ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM CIEBIE ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE KORZYŚCI, UTRACONE DANE, UTRATĘ DOBREJ REPUTACJI, PRZESTÓJ SPRZĘTU LUB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CELOWE, POWAŻNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, NAWET JEŚLI CHESS.COM ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TYCH SZKÓD, ZWIĄZANYCH Z CHESS.COM, USŁUGĄ LUB JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ, POJAWIAJĄCĄ SIĘ LUB PRZESŁANĄ DO USŁUGI.

JEŚLI, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, SĄD UZNA CHESS.COM WINNYM ZA SZKODY POMIMO POWYŻSZEGO, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHESS.COM, WYNIKAJĄCA Z LUB BĘDĄCA W ZWIĄZKU Z TYMI CZYNNIKAMI USŁUGI LUB Z UWAGI NA UŻYCIE LUB BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA USŁUGI LUB JAKIEJKOLWIEK TREŚCI, DOSTĘPNEJ NA LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, PRZEKROCZYĆ SUMY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (U.S. $100.00).

OGRANICZENIA Z TEJ SEKCJI DOTYCZĄ KAŻDEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, STATUTU, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), PRAWA OCHRONY KONSUMENTA LUB Z INNEGO ŹRÓDŁA, NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE, OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELU.

WYJĄTKI I OGRANICZENIA

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INCYDENTALNE LUB POWAŻNE SZKODY. ODPOWIEDNIO, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

Arbitraż, Prawo Kontroli oraz Jurysdykcja

Zgadzasz się, że jeśli będziesz mieć jakikolwiek spór z Chess.com, związany w jakikolwiek sposób z Regulaminem i Warunkami lub wynikający z dostępu do lub użycia Usługi, najpierw skontaktujesz się z nami i podejmiesz próbę nieformalnego rozwiązania sporu z nami. Jeśli nie zdołamy rozwiązać sporu nieformalnie, zgodzimy się rozwiązać każde roszczenie, spór lub kontrowersję (poza roszczeniami z tytułu nakazu zadośćuczynienia itd.), wynikłą z lub w połączeniu z lub związaną z tymi Warunkami poprzez obowiązującym arbitrażem ze strony American Arbitration Association ("AAA") zgodnie z Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes w efekcie dla AAA, poza niniejszym przedstawionymi. The Federal Arbitration Act (“FAA”) oraz federalne prawo arbitrażowe mają zastosowanie do tych Warunków Usługi. Jeśli masz odmienne stanowisko niż zaprezentowane w AAA, arbitraż będzie przeprowadzony w kraju, w którym rezydujesz. Jeśli zamierzasz wnioskować o arbitraż, najpierw musisz napisać pisemną notatkę do Chess.com, w której poinformujesz o tym fakcie ("Notice"). Notatka do Chess.com powinna być wysłana za pośrednictwem biura podawczego, certyfikowanym mailem do: Chess.com [address]. Notatka musi (i) opisywać naturę i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (ii) przedstawiać szczegółowo żądanie. Każda ze stron będzie odpowiedzialna za uiszczenie każdej opłaty na rzecz AAA, opłaty administracyjnej, arbitrażowej według zasad AAA, poza tym, że Chess.com uiści Twoje uzasadnione opłaty na rzecz AAA, opłaty administracyjne oraz opłaty arbitrażowe, jeśli Twoje roszczenie za szkody nie przekracza 75 tysięcy dolarów amerykańskich oraz jest poważne (mają zastosowanie procedury według standardów, określonych w Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Każda nagroda, będąca przedmiotem arbitrażu powinna uwzględniać koszty arbitrażu, uzasadnione wydatki na pełnomocnika oraz uzasadnione koszty dla biegłych oraz innych świadków oraz każdego orzeczenia sądu, dotyczącego nagrody, będącej przedmiotem arbitrażu może być skierowana do każdego sądu, posiadającego jurysdykcję. Nic, co znajduje się w tym rozdziale nie stoi w na przeszkodzie, aby którakolwiek ze stron domagała się zaspokojenia swoich roszczeń, kierując sprawę do sądu, właściwego dla spraw, związanych z ochroną danych, własnością intelektualną lub nieautoryzowanych dostępem do Usługi. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ SKIEROWANE PRZECIW KONKRETNEMU PODMIOTOWI, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO W ŻADNEJ GRUPIE LUB PRZEDSTAWICIEL PROCESOWY, A TAKŻE, CHYBA ŻE USTALIMY INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE PROWADZIĆ CZYNNOŚCI W SPRAWIE ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE, POPRZEZ AKCEPTACJĘ TYCH WARUNKÓW, TY ORAZ CHESS.COM, ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB DO UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM.

Jeśli zakaz pozwów zbiorowych oraz innych roszczeń, spowodowany w imieniu osób trzecich, zawartych powyżej, nie jest możliwy do wyegzekwowania, wtedy wszystkie poprzednie zapisy w tej sekcji stracą moc prawną.

Jeśli z jakiegoś powodu roszczenie trafi do sądu, a nie będzie przedmiotem arbitrażu, spór będzie prowadzony przez prawo Stanu Kalifornia oraz FAA, odnośnie do aplikacji, co do sporu oraz Twojej rezydencji prawnej, a także będzie prowadzony tylko w sądach federalnych lub stanowych, mieszczących się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Wyrażasz zgodę na jurysdykcję oraz na miejsce procesu sądowego w tych sądach, a także rezygnujesz z jakichkolwiek obiekcji w tej kwestii.

Modyfikacje dla zasad usługi

Możemy zmienić te zasady w dowolnym czasie, a wtedy zaktualizujemy najnowszą wersję na www.chess.com. Jeśli stwierdzimy, że dokonaliśmy zmian materialnych, powiadomimy Cię, wysyłając Ci email na adres email, który podałeś podczas rejestracji na swoje konto lub poprzez publikację notatki za pośrednictwem Usługi. Jeśli będziesz nadal miał dostęp lub używał Usługi po dniu, w którym te zmiany wejdą w życie, zgadzasz się przestrzegać zmienionego Regulaminu.

Ogólne informacje

Warunki Korzystania z Usługi stanowią pełną umowę pomiędzy Tobą a Chess.com i regulują Twój sposób korzystania z Serwisu, zastępując jakiekolwiek poprzednie ustalenia między Tobą i Chess.com odnośnie Serwisu. Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu są pełną i jedyną umową między Chess.com i Tobą odnośnie Serwisu, a te Warunki Korzystania z Serwisu znoszą i zastępują jakiekolwiek poprzednie ustalenia między Chess.com i Tobą odnośnie Serwisu (z wyłączeniem usług, odnośnie których masz osobną umowę z Chess.com, która jest wyraźnie opisana jako dodatek lub zastępstwo niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu). Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Warunków korzystania z Serwisu pozostaną w pełni mocy. Te Warunki Korzystania z Serwisu oraz prawa przyznane i obowiązki przyjęte poniżej nie mogą być przenoszone, przypisywane, ani przydzielane przez Ciebie w żaden sposób. Chess.com może dowolnie przydzielać niniejsze warunki Korzystania z Serwisu, a Ty jednoznacznie się zgadzasz aby prawa własności intelektualnej udzielone Chess.com w ramach niniejszej umowy, włączając prawa do treści, były możliwe do przeniesienia na pełnomocnika Chess.com bez Twojej zgody. Nieskuteczność Chess.com w wykonywaniu lub wymaganiu przestrzegania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Korzystania z Serwisu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa lub postanowienia.