Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com Ùجا٠آ٠ÙÛست   زاÙد ظاÙرپرست از حا٠Ùا آگا٠ÙÛست در Ø­Ù Ùا Ùر ÚÙ Ú¯ÙÛد Ø¬Ø§Û ÙÛÚ Ø§Ú©Ø±Ø§Ù ÙÛست در طرÛÙت Ùر ÚÙ Ù¾ÛØ´ ساÙÚ© Ø¢Ûد Ø®Ûر اÙست در صراط ÙستÙÛÙ Ø§Û Ø¯Ù Ú©Ø³Û Ú¯Ù...https://www.chess.com/blog/Lador64/content3Wed, 30 Jan 2013 06:53:27 -0800https://www.chess.com/blog/Lador64/content3ساÙÛ Ø¨Ø¯Ù Ù¾ÛÙاÙÙ Ø§Û Ø³Ø§Ù٠بد٠پÙÙاÙ٠ا٠ز Ø¢Ù ÙÙ Ù٠ب٠خÙÙØ´Ù ÙÙد بر حس٠شÙر اÙÚ¯Ùز ت٠عاش٠تر از Ù¾ÙØ´Ù ÙÙد زا٠ÙÙ Ù٠در شبÙا٠غ٠بارد ÙرÙغ صبحد٠ غاÙÙ ÙÙد از بÙØ´ Ù...https://www.chess.com/blog/Lador64/content2Tue, 29 Jan 2013 13:53:26 -0800https://www.chess.com/blog/Lador64/content2!آ٠اÛÙ ÙÙÙاشک٠ÙÙÛ Ø¨Ù¾Ø§Û Ø¹Ø²Ûزا٠ÚÚ©Ûد٠ا٠خار٠ÙÙÛ Ø¨Ø³Ø§Û٠گ٠آرÙÛد٠ا٠با Ûاد رÙÚ¯ ٠بÙÛ ØªÙ Ø§Û Ù٠بÙار عش٠ÙÙÚÙ٠بÙÙش٠سر بگرÛبا٠کشÛد٠ا٠ÚÙ٠خک در ÙÙ...https://www.chess.com/blog/Lador64/contentTue, 29 Jan 2013 13:43:15 -0800https://www.chess.com/blog/Lador64/content