Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com باد اÙÙد ٠ت٠جÙÚ¯ÙÙا Ùد٠زد  اÙÙÛ Ú©Ù ÙÛØ®ÙØ§Ø³ØªÛ ØªÙ ØºØ¨Ø§Ø±Ø§ گ٠شد            ÙØ±ØºÛ Ø´Ø¯ ٠پشت حصارا گ٠شداس٠ت٠ر٠ر٠با٠Ùرغا ÙÙشت                  ر٠کÙØ¯Ù Û Ø³Ø¨Ø² درختا ÙÙشتÛ...https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content5Fri, 26 Apr 2013 18:26:52 -0700https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content5ÙÙار عش٠ساÙÛ Ø¨Ø¯Ù Ø¬Ø§ÙÛ Ø²Ø§Ù Ø´Ø±Ø§Ø¨ رÙحاÙÛتادÙÛ Ø¨Ø± آساÛ٠زÛ٠حجاب ظÙÙاÙÛØ·Ø±Ù Û Ù¾Ø±ÛشاÙØ´ دÛد٠٠ب٠د٠گÙتÙاÛÙ ÙÙ٠پرÛشاÙÛ Ø¨Ø± سر پرÛشاÙÛØØ¨Û ÙÙا Ùگار ÙÙ Ù...https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content4Thu, 25 Apr 2013 20:38:51 -0700https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content4Ùرا ÙرÛاد Ú©Ù Ùص٠ÙÙست٠Ù٠بگÙÙÙÙغÙÙ ÙÙست٠Ù٠بخÙاÙÙصدا ÙÙست٠Ù٠بشÙÙÙÙا ÚÙز٠ÚÙا٠Ù٠ببÙÙÙÙا ÚÙز٠ÚÙا٠Ù٠بداÙÙ...Ù٠درد ÙشترÙÙÙرا ÙرÙاد ÙÙ*درخت با ج...https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content3Thu, 25 Apr 2013 20:26:01 -0700https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content3تÙØ® تر از زÙرآدÙÙا ÙÛ Ø¢ÛÙد زÙØ¯Ú¯Û ÙÛ Ú©ÙÙد Ø¨Ø¹Ø¶Û Ø¨Ø§ ت٠آشÙا ÙÛ Ø´ÙÙد سÙاÙ(((: سÙاÙ(((: سپس شاÛد در Ù¾ÛÚ Ø²ÙØ¯Ú¯Û Â Ûا ÙÛرÙÙد Ûا ÙÛ ÙÛرÙد  اÙا ÙØ§Ø¬Ø¹Ù Û Ø²ÙØ¯Ú¯Û ØªÙ Â ...https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content2Thu, 25 Apr 2013 20:11:46 -0700https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content2اÙÙÛÙ ÙÙÙدردÙØ§Û ÙÙجاÙÙ ÙÛستÙدتا ز ت٠در Ø¢ÙرÙÚاÙÙ Ù ÚکاÙÙ ÙÛستÙدتا Ø¨Ù Ø±Ø´ØªÙ Û Ø³Ø®Ù Ø¯Ø±Ø¢ÙرÙÙعر٠ÙÛستÙدتا ز ÙØ§Û Ø¬Ø§Ù Ø¨Ø± Ø¢Ùر٠دردÙØ§Û ÙÙ ÙÚ¯ÙتÙÛدردÙØ§Û ÙÙ Ù...https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/contentThu, 25 Apr 2013 20:05:18 -0700https://www.chess.com/blog/MasoudHafez/content