Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com Ùا٠پÙØ´ÙÙ٠ ÙÛÙ٠اÛÙ ÙÙ٠سرگردÙÙÛ Ø¯Ù Ù٠گرÙت٠Ùا٠پÛØ´ÙÙÛ Ø¨Ûا باز دÙØ¨Ø§Ø±Ù Ø¨Û ØªØ§Ø¨Ù Ú©Ù ÙÙ٠ت٠رÙÚ¯ Úشات Ø®Ùاب٠ک٠ÙÚ¯Ù Ùص٠آخرش Ùرگ ÙÙÙ , دار٠ÚØ´Ùات ÙÙÙ ...https://www.chess.com/blog/Mostafa1365/contentWed, 18 May 2016 01:07:33 -0700https://www.chess.com/blog/Mostafa1365/contentاÙØ¯Ú©Û Ø´Ø¹Ø±Ø±ÙØ²Û Ùا دÙبار٠کبÙترÙاÛÙا٠را Ù¾Ûدا Ø®ÙاÙÛ٠کرد Ù ÙÙرباÙÛ Ø¯Ø³Øª زÛباÛÛ Ø±Ø§ Ø®ÙاÙد گرÙت رÙØ²Û Ú©Ù Ú©ÙترÛ٠سرÙد بÙس٠است Ù Ùر اÙØ³Ø§Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ùر اÙساÙ...https://www.chess.com/blog/Mostafa23/contentFri, 28 Sep 2012 00:18:31 -0700https://www.chess.com/blog/Mostafa23/content