Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com ÚÙدر زÙد تÙا٠شدباÙرت ÙÙÛ Ø´ÙدØاÙسÙس ÙÛØ®ÙØ±Û Ø¨Ù Ø¢Ù Ø±ÙزÙØ§Ø Ø§Û...... ÚÙدر Ø®Ùب بÙد.ÚÙ Ú©Ø³Û ÙÙصر استØدÛگر ÙÙÙ ÙÛØ³ØªØ Ø´Ø§Ûد! آخر در ÙÙت رÙت٠ÚÙ ÙرÙÛ ÙÛÚ©ÙدØدÛگر اعتÙØ...https://www.chess.com/blog/Passnight/content2Wed, 24 Apr 2013 08:26:28 -0700https://www.chess.com/blog/Passnight/content2Ø¢Ùگا٠ک٠غرÙر Ú©Ø³Û Ø±Ø§ ÙÙ ÙÛ Ú©ÙÛØ¢Ùگا٠ک٠غرÙر Ú©Ø³Û Ø±Ø§ ÙÙ ÙÛ Ú©ÙÛØ Ø¢Ùگا٠ک٠کاخ آرزÙÙØ§Û Ú©Ø³Û Ø±Ø§ ÙÛرا٠ÙÛ Ú©ÙÛØ Ø¢Ùگا٠ک٠شÙع اÙÛد Ú©Ø³Û Ø±Ø§ خاÙÙØ´ ÙÛ Ú©ÙÛØ Ø¢Ùگا٠ک٠بÙØ¯Ù Ø§Û Ø±Ø§ ÙادÛدÙ...https://www.chess.com/blog/Passnight/contentTue, 23 Apr 2013 12:31:19 -0700https://www.chess.com/blog/Passnight/content