Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com ببار باراÙ!ببار بارا٠! ببار بارا٠...ببار ÚÙ٠غص٠Ùا دار٠...بز٠بارا٠ک٠Ù٠تÙÙاÛ٠تÙÙاÛÙÙÙ٠اÛÙجا ...گداÛ٠تک٠ابرÛÙ Øک٠باشد ÙÙÚÙ ÙÙ Ø§Ø¨Ø±Û ...ÙÙ٠داÙÙ ...https://www.chess.com/blog/REZA_722/contentSun, 21 Jul 2013 14:51:26 -0700https://www.chess.com/blog/REZA_722/content