Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com Ø®ÙÙت خدا2 https://www.chess.com/blog/amir246/-2Sun, 08 Jun 2014 01:56:56 -0700https://www.chess.com/blog/amir246/-2سخÙا٠بزرگدÙستا٠٠ÙÙ٠حاضرا٠گراÙÛ Ø³Ø®Ùا٠اÙسا٠ÙØ§Û ÙÙ٠٠سخÙا٠زÛبا Ùپر ÙحتÙارا براÛÙا٠در اÛÙجا بزارÛد تا از سخÙا٠ÙÙ٠بÙر٠شÙÛÙ.ÙÙÙÙ٠٠تشکر Ùرا...https://www.chess.com/blog/amir246/content3Sat, 08 Feb 2014 08:55:04 -0800https://www.chess.com/blog/amir246/content3عکس ÙØ§Û Ø®Ùد٠دار https://www.chess.com/blog/amir246/content2Tue, 04 Feb 2014 09:12:53 -0800https://www.chess.com/blog/amir246/content2Ø®ÙÙت خدا https://www.chess.com/blog/amir246/contentSat, 25 Jan 2014 10:58:05 -0800https://www.chess.com/blog/amir246/content