Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com Music2داÙÙÙد Ø¢ÙÙÚ¯ ÙÙاز ÙرÛدÙÙ ÙرÙØºÛ Ø¨Ø§ Ú©ÛÙÛت Û±Û²Û¸ http://dl.behtoop.com/music/fereydun%20forughi_niyaz.MP3 https://www.chess.com/blog/anaqueen/music2Wed, 04 Dec 2013 22:58:31 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/music2درÙاÙÙدرÙاÙÙ ÙÙرÙز بÙÙد Ø¢Ùتاب٠در آب٠بÙÙرا٠درÙا اÙÙاج ترا ب٠Ù٠رساÙدÙد اÙÙاج ترا بار تÙÙا ÚØ´Ùا٠ت٠رÙÚ¯ آب بÙدÙد آ٠د٠Ù٠ترا در آب دÙدÙ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/content16Fri, 29 Nov 2013 06:58:21 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/content16Armin musicYou can also dance with song, i did:( 1)http://www.texahang.org/lyrics/1707_ÙتÙ-Ø¢ÙÙÚ¯-دÛÙÙÙÙ-از-آرÙÛÙ-2afm.html/ 2)http://s2.picofile.com/file/7165363224/AmiR_TaTaloo_Pishesh_Nimishinam.mp3.html 3)http://04.bir3da.net/543/Dow...https://www.chess.com/blog/anaqueen/armin-musicSun, 24 Nov 2013 08:57:57 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/armin-musiclet your heart decide(song)http://s2.picofile.com/file/7113697204/Celine_Dion_Let_Your_Heart_Decide_Mehdi_Milani_Remix_.mp3.html https://www.chess.com/blog/anaqueen/let-your-heart-decidesongMon, 18 Nov 2013 22:15:51 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/let-your-heart-decidesonghussain.....حسÛÙحسÛ٠بÛشتر از اب تشÙÙ ÙبÛÚ© بÙد اÙا اÙسÙس Ø¨Ù Ø¬Ø§Û Ø§Ùکارش زخÙÙØ§Û ØªÙØ´ را ÙشاÙÙا٠دادÙد ٠بزرگترÛ٠درد ا٠را Ø¨Û Ø§Ø¨Û ÙاÙÛدÙد Ú¯Ù Ø®ÙØ´ رÙÚ¯ ٠بÙÛ ÙÙ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/hussainTue, 12 Nov 2013 05:33:26 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/hussainMusicU will be love this songs if listen! 1)http://musicsdownloadnew.ir/mp3/Baran%20-%20100%20Baar.mp3 2)http://www.dilandau.eu/pop/Rihanna/Stay/download-mp3-4.html https://www.chess.com/blog/anaqueen/musicSat, 09 Nov 2013 05:23:21 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/musicتÙÙØ¯Û Ø¯Ûگر...another birth ÙÙÙ ÙØ³ØªÛ Ù٠آÛ٠تارÛÚ©Ûست ک٠ترا در Ø®Ùد تکرار Ú©Ùا٠ب٠سحرگا٠شکÙت٠Ùا ٠رست٠ÙØ§Û Ø§Ø¨Ø¯Û Ø®ÙاÙد برد Ù٠در اÛ٠آÛÙ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/content15Tue, 05 Nov 2013 08:52:36 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/content15how u think?Ú٠بسÛار اÙسا٠Ùا دÛد٠تÙشا٠Ùباس ÙبÙØ¯Ø Ù Ú٠بسÛار Ùباس Ùا دÛد٠ک٠اÙساÙÛ Ø¯Ø±ÙÙØ´ ÙبÙد ...! How many people  i saw that  they were not wearing clothes;How many clothes I saw  th...https://www.chess.com/blog/anaqueen/how-u-thinkSun, 20 Oct 2013 06:52:29 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/how-u-think............در حسرت دÛدار ت٠اÙار٠ترÛÙÙ ÙرÚÙد ک٠تا ÙÙز٠ت٠ÙاصÙÙ Ø§Û ÙÛست Ùادر https://www.chess.com/blog/anaqueen/content14Tue, 08 Oct 2013 02:04:14 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/content14anahita temple https://www.chess.com/blog/anaqueen/anahita-templeWed, 07 Aug 2013 06:07:55 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/anahita-templeکاش*کاش ÙÛ Ø´Ø¯ Ú©Ù Ù٠  پرÙاÙÙØ¡ باغ ر٠Ûا ÙØ§Û ØªÙ Ø¨Ø§Ø´Ù Â  اگر ÙÙÛ Ø®ÙØ§Ø³ØªÛ Ø¨ÚسباÙÛ Ø§Ù Â  ب٠کÙکسÛÙ٠آرزÙÙØ§Û Ù Ø¯Ø³Øª ÛاÙØªÙ Ø§ØªØ Â  ÙÛ Ø´Ø¯ ک٠ت٠  Ø´ÙسÙار رÙÛاÙ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/content13Sat, 22 Jun 2013 03:40:54 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/content13ÛÚ©Û...دÙÛا Ú©ÙÚکتر از آ٠است Ú©Ù Ú¯Ù Ø´Ø¯Ù Ø§Û Ø±Ø§ در Ø¢Ù ÛاÙØªÙ Ø¨Ø§Ø´Û ÙÛÚ Ú©Ø³ اÛÙجا Ú¯Ù ÙÙÛ Ø´Ùد آد٠Ùا ب٠ÙÙا٠خÙÙØ³Ø±Ø¯Û Ú©Ù Ø¢Ùد٠اÙد ÚÙداÙشا٠را ÙÛ Ø¨ÙدÙد Ù Ùاپ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/content12Sat, 22 Jun 2013 03:33:49 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/content121اÙت اÙحب اÙÙÛ Ø¨Ú©Ø§ÙÛ ÙساÙÛ Ø­Ø§ÙÛ ÙساÙÛ Ûا ÙÙش٠دÙÛ Ø¨Ø¹Ø±ÙÙÛ Ø§Ùع٠تÙساÙÛ ØªÙ Ø¢Ù Ø¹Ø´ÙÛ ÙØ³ØªÛ Ú©Ù Ø¨Ø§Ø¹Ø« گرÛست٠Ù٠شد ٠باعث شد Ú©Ù Ù٠حا٠خÙد را ÙراÙ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/1Thu, 18 Apr 2013 07:37:45 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/1motherWHEN I CAME DRENCHED IN THE RAIN ÙÙØªÛ Ø®Ûس از بارا٠ب٠خاÙ٠رسÛد٠  BROTHER SAID : " WHY DON'T YOU TAKE AN UMBRELLA WITH YOU?"   برادر٠گÙت: Úرا ÚØªØ±Û Ø¨Ø§ Ø®Ùد ÙبردÛØ Â  SISTER SAID:"WHY DIDN...https://www.chess.com/blog/anaqueen/motherThu, 18 Apr 2013 07:35:32 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/motherخر Ùا از Ú©Ø±Ú¯Û Ø¯Ù Ùداشت:)))ÙØ±Ø¯Û Ø®Ø±Û Ø¯Ûد ب٠گ٠در Ùشست٠٠صاحب خر از بÛرÙÙ Ú©Ø´Ûد٠آ٠درÙاÙد٠. Ùساعدت را ( Ø¨Ø±Ø§Û Ú©ÙÚ© کرد٠) دست در دÙ٠خر زد٠ÙÙÙÙت کرد ( زÙر زد ) . دÙ٠از جاÛ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/content11Wed, 10 Apr 2013 22:35:16 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/content11which one is stronger?Woman's Tongue or Muscle Menlet me know which one is stronger? https://www.chess.com/blog/anaqueen/which-one-is-strongerwomans-tongue-or-muscle-menMon, 08 Apr 2013 01:46:32 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/which-one-is-strongerwomans-tongue-or-muscle-menا٠رÙز..Reach out in the early morning mist AS the day's sun Breaks the calmness of night And rise to the new day A new awareness of being. Shake hands with the world And smile. It's great to be alive. _ jonivan Ø¢ÙزÙا٠ک٠آÙتاب رÙز آراÙ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/content10Sun, 07 Apr 2013 09:26:52 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/content10cutewait for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he's to HAVE YOU در اÙتظار Ú©Ø³Û Ø¨Ø§Ø´ Ú©Ù Ø¨Û ÙÙÙ٠ب٠Ûاد ت٠بÛاÙرد ک٠تا Ú٠اÙداز٠براÛØ´ ÙÙÙ ÙØ³ØªÛ ...https://www.chess.com/blog/anaqueen/cuteSun, 07 Apr 2013 09:22:29 -0700https://www.chess.com/blog/anaqueen/cutetrue wordAt least 5 people in this world love you so much that they would die for youحداÙÙ Ù¾Ùج ÙÙر در اÛ٠دÙÛا ÙستÙد Ú©Ù Ø¨Ù Ø­Ø¯Û ØªÙ Ø±Ø§ دÙست دارÙØ¯Ø Ú©Ù Ø­Ø§Ø¶Ø±Ùد براÛت بÙÛرÙد.   At least 15 peopl...https://www.chess.com/blog/anaqueen/true-wordTue, 29 Jan 2013 21:22:03 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/true-wordinterview with GODInterview with god Ú¯Ùتگ٠با خدا I dreamed I had an Interview with god Ø®Ùاب دÛد٠در Ø®Ùاب با خدا Ú¯ÙتگÙÛÛ Ø¯Ø§Ø´ØªÙ . So you would like to Interview me? "God asked." خدا Ú¯Ùت : پس ÙÛØ®ÙاÙÛ Ø¨Ø§ Ù...https://www.chess.com/blog/anaqueen/interview-with-godTue, 29 Jan 2013 21:20:10 -0800https://www.chess.com/blog/anaqueen/interview-with-god