Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com end game of pawnدر اÛ٠بÙاگ Ø³Ø¹Û Ø®ÙاÙ٠کرد تÙاÙÛ Ø¢Ø®Ø± Ø¨Ø§Ø²Û ÙØ§Û Ø³Ø±Ø¨Ø§Ø² را ک٠اساس تÙاÙÛ Ø¢Ø®Ø± Ø¨Ø§Ø²Û Ùاست رÙ  Ùرار بد٠خÙاÙÙØ´Ùد است از Ùظرات Ø®ÙدتÙÙ ÙÙÙ ÙحرÙÙ ÙÚ©ÙÛ...https://www.chess.com/blog/gharibshahr/end-game-of-pawnMon, 22 Jul 2013 13:49:53 -0700https://www.chess.com/blog/gharibshahr/end-game-of-pawnin the one line https://www.chess.com/blog/gharibshahr/in-the-one-lineThu, 18 Jul 2013 20:14:55 -0700https://www.chess.com/blog/gharibshahr/in-the-one-linefind best move in end gameØ¨Ø¹Ø¶Û Ø§Ø² حرکات ÙÛازÙÙد ÙØ­Ø§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ Ø¹ÙÛ٠٠دÙÛÙ ÙستÙد ÙخصÙصا در ÙرحÙ٠آخر Ø¨Ø§Ø²Û Ú©Ù Ø§Ú©Ø«Ø± بازÛÚ©Ùا٠در Ø¢Ù Ùشک٠دارÙد در اÛÙ ÙضعÛت Ú¯ÙÙاÙد  ترجÛØ­ دØ...https://www.chess.com/blog/gharibshahr/find-best-move-in-end-gameThu, 18 Jul 2013 14:51:14 -0700https://www.chess.com/blog/gharibshahr/find-best-move-in-end-gamefind best movehttps://www.chess.com/blog/gharibshahr/find-best-moveThu, 18 Jul 2013 14:14:26 -0700https://www.chess.com/blog/gharibshahr/find-best-move