Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com رÙØ²Û Ø§Ø³ØªØ§Ø¯Û ØªØµÙÛ٠گرÙت ÙÛزا٠اÛÙا٠داÙشجÙÛاÙØ´ را بسÙجد  رÙØ²Û ÛÚ© استاد داÙشگا٠تصÙÛ٠گرÙت تا ÙÛزا٠اÛÙا٠داÙشجÙÛا٠اش را بسÙجد .ا٠پرسÛد: (( Ø¢Ûا خداÙÙد , ÙرÚÛØ²Û Ø±Ø§Ú©Ù ÙجÙد دارد , Ø¢ÙرÛØ¯Ù Ø§Ø³ØªØ ))داÙØ...https://www.chess.com/blog/saeed--74/content2Mon, 12 Aug 2013 11:55:05 -0700https://www.chess.com/blog/saeed--74/content2د٠ÙÙشت٠ÙØ§Û Ø²ÛباگاÙÛ Ø´Ø¹Ø± سراغ٠را ÙÛÚ¯Ûرد ØگاÙÙÙÙÙÙÛ ...ÙÙØ§Û ØªÙ !ÙرÙÛ ÙÙÛÚ©Ùد . . . .Ùر دÙخت٠ÙÛØ´ÙÙد ب٠دÙتÙÚ¯Û ÙÙ !! تÙÙÙÙÙÙÙÙÙا٠رÙزÙاÛÛ Ú©Ù ...سرگرÙÛÙÙÙÙت بÙØ...https://www.chess.com/blog/saeed--74/contentSun, 11 Aug 2013 11:18:18 -0700https://www.chess.com/blog/saeed--74/contentÙصاحب٠با کراÙÛÙÚ© بعد از ÙسابÙات ÙÙدÙ22/1/92٠پس از ÙسابÙات ÙاÙØ²Ø¯Û ÙÙرÙاÙÛ Ø´Ø·Ø±Ùج جÙا٠در ÙÙد٠( 22 / 1 / 1392 ) "ÙارÛÙا ÙاکارÛÚÙا" رÙزÙاÙÙ Ùگار رÙØ³Û NTV ÙØµØ§Ø­Ø¨Ù Û ÙÙ٠اÙعاد٠جاÙب تÙØ¬Ù Ø§Û Ø¨Ø§ ÙÙ...https://www.chess.com/blog/saeed--74/------22192Mon, 15 Jul 2013 01:22:57 -0700https://www.chess.com/blog/saeed--74/------22192جÙÙÙ ÙØ§Û ØºÙÚ¯ÛÙÚ©Ùاس Ù¾Ùج٠ک٠بÙد٠پسر درشت ÙÛÚ©ÙÛ Ø¯Ø± ت٠کÙاس Ùا ÙÛ Ùشست Ú©Ù Ø¨Ø±Ø§Û ÙÙ ÙظÙر تÙا٠ÚÛزÙØ§Û ÚÙدش Ø¢Ùر بÙدØØ¢Ù Ù٠ب٠س٠دÙÛÙØاÙ٠آÙÚ©Ù Ú©Ú٠بÙØ¯Ø Ø¯Ù٠اÛÙÚ...https://www.chess.com/blog/saeed--74/content20Mon, 26 Nov 2012 10:56:14 -0800https://www.chess.com/blog/saeed--74/content20اس ا٠اس ٠جÙÙÙ ÙØ§Û ÙاÙدگارگÙت٠خداÛا! سؤاÙ٠دارÙÚ¯Ùت:بپرسپرسÛد٠Úرا ÙÙت٠شاد٠ÙÙ٠با ÙÙ ÙÛØ®ÙدÙد ÙÙÙ ÙÙت٠Ùاراحت٠کس٠با ÙÙ ÙÙ٠گرÛدØجÙاب داد:شاد٠Ùا را برا٠جÙع کرد...https://www.chess.com/blog/saeed--74/content19Mon, 26 Nov 2012 10:53:25 -0800https://www.chess.com/blog/saeed--74/content19ÙÙاÙÛ٠ساÛت حتÙا بخÙÙÛدتاسÙاÙÙ Ùا آشÙاÛÛ Ù Ûا Ø¨Û Ø§ÙÙÛت Ø´Ùرد٠ÙÙاÙÛ٠ساÛت عاÙ٠بست٠شد٠اکاÙت Ø¨Ø±Ø®Û Ø¯Ùستا٠از سÙÛ Ø³Ø§Ûت  بÙد٠است ک٠اگر ÚÙ ÙÙک٠است عÙ٠آÙÙا از Ùظر...https://www.chess.com/blog/saeed--74/content1309Fri, 13 Jul 2012 12:13:19 -0700https://www.chess.com/blog/saeed--74/content1309