KINGIL

KINGIL
KINGIL
22 янв. 2018 г., 8:57 |
0

мат в 2 хода ход черных

выигрыш за белых