Podmienky používania

Nasledujúci text je len informačným prekladom. Originálne platné znenie je dostupné v angličtine.

V účinnosti od dňa: March 27, 2020

Jednoducho povedané: rešpektuj pravidlá a užívaj si!

Chess.com, ako poskytovateľ služby, vám poskytuje svoju službu, ak dodržiavate pravidlá a podmienky („Podmienky používania“).

POUŽÍVANÍM TEJTO SLUŽBY SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A TÝMITO PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽIEB A POTVRDZUJETE, ŽE STE DOVŔŠILI VEK 18 ROKOV A ŽE STE PRÁVNE SPÔSOBILÍ NA VSTUP DO TEJTO SLUŽBY A NA SÚHLAS S PODMIENKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽIEB ALEBO STE RODIČOM ALEBO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM NIEKOHO S VEKOM NIŽŠÍM AKO 18 ROKOV, KOMU STE VYTVORILI ÚČET. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A TÝMITO PODMIENKAMI, NEMÁTE POVOLENIE NA POUŽÍVANIE TEJTO SLUŽBY.

TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA ZAHŔŇAJÚ (1) ARBITRÁŽNE KONANIE; (2) VZDANIE SA PRÁVA NA PODANIE HROMADNEJ ŽALOBY VOČI NÁM; A (3) VZDANIE SA NÁROKU NA ODŠKODNENIE VOČI NÁM, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z POUŽÍVANIA TÝCHTO SLUŽIEB. POUŽÍVANÍM TEJTO SLUŽBY TÝMTO SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI.

Služby

Chess.com obsahuje zbierku obsahu, zdrojov, nástrojov a technológií, ktoré umožňujú užívateľom vychutnávať si šach a jeho kultúru („službu“). Súhlasíte s tým, že táto služba môže zahŕňať aj reklamu. Chess.com si vyhradzuje právo kedykoľvek a čas od času zmeniť alebo prerušiť dočasne alebo trvalo túto službu (alebo akúkoľvek jej súčasť) s alebo bez upozornenia. Súhlasíte s tým, že Chess.com nenesie zodpovednosť voči vám ani akejkoľvek tretej strane za úpravy, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania tejto služby.

Registrácia

Na účely umožnenia používania tejto služby súhlasíte: (a) s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a kompletných informácií o vás ako je to požadované v poliach registračného formulára tejto služby a aj vo voliteľných poliach, pokiaľ si ich zvolíte a (b) s udržiavaním a bezodkladnou aktualizáciou registračných údajov, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Ak poskytujete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné alebo ak Chess.com má dôvodné podozrenie, že tieto informácie sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, Chess.com má právo pozastaviť alebo zablokovať váš účet a odmietnuť akékoľvek a každé súčasné i budúce využívanie tejto služby.

Mladiství a deti

Chess.com sa zaujíma o bezpečnosť a súkromie všetkých svojich užívateľov, predovšetkým detí. Z tohto dôvodu rodičia alebo zákonní zástupcovia detí mladších ako 13 rokov, ktorí chcú, aby ich deti mali prístup k tejto službe, musia vytvoriť účet, ktorý spravuje zákonný zástupca, ktorý má aspoň 18 rokov a sleduje aktivity dieťaťa. Tým, že umožníte dieťaťu prístup k svojmu účtu mu takisto umožníte pristupovať ku všetkým oblastiam tejto služby. Majte na pamäti, že služba je určená osloviť široké publikum. Podľa toho je vašou povinnosťou ako zákonného zástupcu zistiť, či je akákoľvek z oblastí tejto služby alebo obsahu je vhodná pre vaše dieťa.

Členské účty

Zatiaľ čo mnoho častí služby nevyžaduje registráciu, môžete sa zaregistrovať ako užívateľ Chess.com pre väčší prístup alebo rôzne výhody. Ak sa zaregistrujete, po ukončení registračného procesu do služby získate užívateľské meno a heslo. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla a účtu a tiež plne zodpovední za všetky aktivity, ktoré prebiehajú v rámci vášho hesla alebo účtu. Súhlasíte s tým, (a) že budete okamžite informovať Chess.com o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo účtu alebo iné narušenie bezpečnosti a (b) že sa uistíte, či ste odhlásení z vášho účtu na konci každej relácie. Chess.com nemôže a nebude zodpovedné za žiadnu stratu alebo škodu vyplývajúcu z vášho zlyhania ohľadom ochrany vášho účtu.

Beriete na vedomie, odobrujete a súhlasíte s tým, že Chess.com môže pristupovať, uchovávať a zverejňovať informácie o vašom účte a obsahu, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že zachovanie takéhoto prístupu alebo odhalenie je primerane nevyhnutné na: (a) právny proces; (b) presadzovanie týchto Podmienok používania; (c) reagovanie na tvrdenia, že akýkoľvek obsah (ako je definovaný nižšie) porušuje právo alebo práva tretích strán; (d) reagovanie na vaše požiadavky na služby zákazníkom; alebo (e) ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti Chess.com, jej užívateľov a verejnosti.

Obmedzenia účtu

Beriete na vedomie, že Chess.com môže stanoviť všeobecné uznesenia a obmedzenia ohľadom používania Služby vrátane bez obmedzenia maximálneho počtu dní, kedy e-maily, správy, príspevky na stránkach alebo iný nahratý obsah budú udržiavané službou, maximálny počet e-mailov, ktoré môžu byť odoslané alebo prijaté z účtu alebo na účet služby, maximálna veľkosť e-mailu, ktorý môže byť odoslaný alebo prijatý z účtu alebo na účet služby, maximálna kapacita disku, ktorá bude na vaše meno alokovaná na serveroch Chess.com, maximálny počet prípadov (a maximálne trvanie), kedy budete mať prístup k službe v danom období. Súhlasíte s tým, že Chess.com nie je zodpovedné a neručí za odstránenie alebo neschopnosť ukladať akékoľvek správy a inú komunikáciu alebo iný obsah udržiavaný alebo prenášaný prostredníctvom služby. Beriete na vedomie, že Chess.com si vyhradzuje právo na rušenie účtov, ktoré sú už dlhšiu dobu neaktívne. Ďalej beriete na vedomie, že Chess.com si vyhradzuje právo na upravovanie týchto všeobecných uznesení a obmedzení podľa potreby.

Ukončenie

Súhlasíte s tým, že Chess.com môže s dôvodom alebo bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia okamžite vymazať váš Chess.com účet, akúkoľvek s ním spojenú e-mailovú adresu a zamedziť prístup k službe. Chess.com môže kedykoľvek ukončiť vašu činnosť s dôvodom alebo bez udania dôvodu na základe vlastného uváženia vrátane, ale nie výlučne, za nedodržania týchto podmienok zo strany člena. Dôvody takéhoto konania môžu zahŕňať, ale nie výlučne, (a) nedodržiavanie a porušovanie týchto Zásad používania alebo iných zahrnutých dohôd alebo predpisov, (b) žiadosti orgánov presadzovania práva alebo iných vládnych orgánov, (c) vašu žiadosť (vymazanie účtu na vlastnú žiadosť), (d) prerušenie činnosti alebo podstatná zmena služby (alebo akejkoľvek jej súčasti), (e) neočakávané technické alebo bezpečnostné problémy, (f) dlhé obdobia nečinnosti, (g) vaše zúčastnenie sa na podvodných alebo nelegálnych aktivitách a/alebo (h) neuhradenie akýchkoľvek poplatkov v spojení so službou. Zrušenie Chess.com účtu zahŕňa (a) zamedzenie prístupu ku všetkým ponukám, ktoré sú súčasťou služby, (b) zmazanie hesla a všetkých súvisiacich informácií, súborov a obsahu vášho účtu (alebo akejkoľvek jeho súčasti) a (c) blokovanie ďalšieho používania služby. Ďalej súhlasíte s tým, že všetky kroky by mali byť vykonané výhradne podľa vlastného uváženia Chess.com a že Chess.com nie je zodpovedné za to, ak vy sami alebo tretia strana vymaže váš účet, akúkoľvek s ním spojenú e-mailovú adresu alebo prístup k službe.

Ceny

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Účasťou v ktorejkoľvek súťaži súhlasíte s tým, že zbavujete zodpovednosti a neuškodíš našej spoločnosti, jej zákonných zástupcov, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, agentúry a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov od akýchkoľvek nákladov, výdavkov, škôd, nárokov, žalôb alebo konaní začatých vašou osobou (alebo ktoroukoľvek treťou stranou vo vašom mene) („Nároky“) v dôsledku vašej účasti v súťaži a/alebo akýchkoľvek cien, ktoré vám mohli alebo nemohli byť udelené a Chess.com úplne vylučuje akýkoľvek záväzok spojený s takýmito Nárokmi.

Chess.com nenesie zodpovednosť za neschopnosť vykonať naše povinnosti ohľadom súťaží alebo výhry, ak Chess.com nie je schopné tak vykonať za okolností, ktoré sú mimo našu kontrolu.

S týmto súhlasíte, že odškodníte našu spoločnosť, jej právnych zástupcov, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, agentúry a príslušných úradníkov, riaditeľov a zamestnancov voči akýmkoľvek nákladom, stratám, ujmám, výdavkom a podlžnostiam (vrátane straty dobrého mena, priazne a poplatkov za odborné poradenstvo) spôsobených spoločnosti Chess.com v dôsledku toho, že ste porušili svoje povinnosti podľa týchto pravidiel, podmienok používania Chess.com, pravidiel turnaja alebo špeciálnych pravidiel alebo v spojení s vaším zlyhaním dodržiavania akýchkoľvek inštrukcií podaných naším tímom alebo vo vzťahu akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa vašej účasti v nejakej súťaži.

V prípade sporov alebo nezhôd týkajúcich sa ktoréhokoľvek aspektu Súťaže, vrátane, ale nielen, všetkých záležitostí týkajúcich sa udeľovania Ceny, spôsobilosti Účastníka zúčastniť sa Súťaže, konania ktoréhokoľvek Účastníka, týchto Pravidiel, podmienok používania Chess.com, turnajových pravidiel alebo osobitných podmienok, konečné rozhodnutie leží na našom tíme a akékoľvek rozhodnutie spoločnosti Chess.com bude konečné a záväzné a nebude predmetom preskúmania ani odvolania z vašej, ani žiadnej tretej strany.

Správanie členov

Súhlasíte s tým, že nebudete využívať túto službu na:

 • nahrávanie, uverejňovanie, odosielanie prostredníctvom e-mailu, prenášanie alebo iné sprístupňovanie akéhokoľvek obsah, ktorý je nezákonný, nebezpečný, ohrozujúci, urážlivý, hanlivý, vulgárny, obscénny, sexuálny, pornografický, útočiaci na niekoho súkromie, nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevyhovujúci;
 • uverejňovanie akýchkoľvek komentárov, textov, správ alebo odkazov vo fórach alebo iných verejných komentároch obsahujúcich akúkoľvek formu reklamy, vrátane náboženských, politických a rekrutačných správ do skupín, klubov, blogov alebo akéhokoľvek iného obsahu na Chess.com;
 • uverejňovanie akýchkoľvek komentárov, textov, správ alebo odkazov vo fórach alebo iných verejných komentárov, ktoré sú mimo témy alebo irelevantné účelu a obsahu pôvodného obsahu, hry, článku, blogu alebo témy fóra;
 • vyhrážanie sa násilím proti niekomu inému alebo obhajovanie sebapoškodzovania;
 • „prenasledovanie” alebo iné obťažovanie iných;
 • zosobňovanie akejkoľvek osoby alebo bytosti vrátane zástupcov Chess.com alebo falošné vyjadrovanie alebo iné prekrúcanie vášho vzťahu s nejakou osobou alebo bytosťou;
 • falšovanie hlavičky alebo iné manipulovanie identifikátorov so zámienkou zamaskovať pôvod akéhokoľvek obsahu prenášaného prostredníctvom tejto služby;
 • nahrávanie, uverejňovanie, odosielanie prostredníctvom e-mailu, prenášanie alebo iné sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý obsahuje osobné údaje inej osoby bez jej povolenia alebo porušuje nejaký patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na publicitu alebo iné vlastnícke práva inej strany;
 • nahrávať, uverejňovať, odosielať prostredníctvom e-mailu, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje osobné údaje inej osoby bez jej povolenia alebo porušuje nejaký patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na publicitu alebo iné vlastnícke práva inej strany;
 • nahrávanie, publikovanie, odosielanie prostredníctvom e-mailu, prenášanie alebo iné sprístupňovanie akýchkoľvek nežiadaných alebo neoprávnených reklám, promočných materiálov, „nevyžiadanej pošty“, „spamu“, „reťazových správ“, „pyramídových schém“, alebo akýchkoľvek iných foriem naliehavej správy okrem tých prípadov, ktoré sú na to určené;
 • nahrávanie, uverejňovanie, odosielanie prostredníctvom e-mailu, prenášanie alebo iné sprístupňovanie akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú softvérové vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušovanie, ničenie alebo obmedzovanie funkcionality akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;
 • narúšanie normálneho priebehu dialógu alebo iné konanie v zmysle, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť druhých zapájať sa do konverzácií v reálnom čase;
 • zasahovanie do alebo narúšanie tejto služby alebo serveru alebo sietí spojených s touto službou alebo nedodržiavanie akýchkoľvek požiadaviek, procedúr, zásad alebo regulácií sietí pripojených k tejto službe;
 • pristupovanie, zasahovanie alebo používanie neverejných oblastí tejto služby, počítačových systémov Chess.com alebo technických systémov poskytovateľov Chess.com;
 • snímanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti akýchkoľvek systémov alebo sietí alebo nabúravanie alebo obchádzanie akýchkoľvek bezpečnostných alebo overovacích opatrení;
 • používanie akýchkoľvek internetových robotov, spider súborov, aplikácií na vyhľadávanie/získavanie údajov alebo iných manuálnych alebo automatických zariadení alebo procesov na získavanie, indexáciu, „data mine/dolovanie údajov“ alebo akýchkoľvek spôsobov na reprodukovanie alebo obchádzanie navigačných štruktúr alebo prezentáciu tejto služby alebo jej obsahu;
 • úmyselné alebo neúmyselné porušovanie akýchkoľvek uplatniteľných miestnych, štátnych, národných alebo medzinárodných zákonov a akýchkoľvek regulácií s právnou mocou; a/alebo
 • zbieranie alebo uskladňovanie osobných údajov iných užívateľov v spojení so zakázaným konaním a aktivitami uvedenými v odstavcoch vyššie.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať, opätovne predávať alebo inak ťažiť z akýchkoľvek komerčných účelov zo žiadnej súčasti tejto služby (vrátane vášho Chess.com užívateľského mena), používania tejto služby, ani pristupovanie k tejto službe. Súhlasíte s tým, že účet Chess.com je neprenosný.

Obsah

Rozumiete tomu, že všetky informácie, údaje, texty, softvér, hudba, zvuk, fotografie, grafiky, videá, správy, označenia alebo iné materiály, („obsah“), či už verejne uverejnený alebo súkromne prenášaný, sú výhradnou zodpovednosťou osoby, od ktorej obsah pochádza. To znamená, že vy a nie Chess.com ste úplne zodpovední za celý obsah, ktorý nahrávate, publikujete, mailujete, prenášate alebo inak sprístupňujete prostredníctvom služby. Chess.com nekontroluje obsah pridávaný prostredníctvom služby ako taký a negarantuje presnosť, integritu alebo kvalitu takéhoto obsahu. Rozumiete tomu, že používaním služby môžete byť nevedome vystavení obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nevhodný. Za žiadnych okolností nebude Chess.com zodpovedné žiadnou formou za žiaden obsah vrátane, ale nie obmedzene, žiadnych chýb alebo opomenutí týkajúcich sa akéhokoľvek obsahu alebo za žiadnu stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vynaloženého ako následok používania akéhokoľvek uverejneného, odmailovaného, preneseného alebo inak sprístupneného obsahu prostredníctvom služby.

Beriete na vedomie, že Chess.com môže, ale nemusí, vopred kontrolovať obsah, ale Chess.com a ním poverené osoby majú právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia vopred kontrolovať, odmietnuť alebo presunúť akýkoľvek obsah, ktorý je k dispozícii prostredníctvom služby. Bez obmedzenia predchádzajúcich uznesení, Chess.com a osoby ním poverené majú právo vymazať akýkoľvek obsah služby bez udania dôvodu a môžu kedykoľvek obmedziť alebo odstaviť užívateľov alebo opraviť užívateľské mená bez zodpovednosti voči vám. Taktiež si vyhradzujeme právo na prístup, čítanie, uchovávanie a uverejňovanie akýchkoľvek informácií, pokiaľ je potrebné (i) dodržať akékoľvek uplatniteľné právo, reguláciu, právny proces alebo žiadosť vlády, (ii) vynútiť dodržiavanie Podmienok používania vrátane vyšetrovania potenciálnych porušení tohto nariadenia, (iii) odhaľovať, predchádzať alebo inak adresovať podvod, bezpečnostné alebo technické problémy, (iv) odpovedať na žiadosti užívateľskej podpory alebo (v) ochraňovať práva, majetok alebo bezpečnosť Chess.com, jeho užívateľov a verejnosti.

Beriete na vedomie, že táto služba a softvér obsiahnutý v rámci tejto služby môžu zahŕňať bezpečnostné komponenty, ktoré umožňujú ochranu digitálnych materiálov a že používanie týchto materiálov podlieha pravidlám používania, ktoré určili poskytovatelia služby Chess.com a/alebo poskytovatelia obsahu, ktorí poskytujú obsah tejto službe. Nepokúšajte sa obchádzať alebo vyhýbať sa žiadnym z pravidiel používania, ktoré sú súčasťou tejto služby. Akékoľvek neoprávnené rozmnožovanie, publikovanie, ďalšia distribúcia alebo verejné vystavovanie materiálov poskytovaných v tejto službe, úplne alebo čiastočne, je prísne zakázané.

Chess.com si nenárokuje vlastníctvo obsahu, ktorý ste odoslali alebo sprístupnili na zaradenie v rámci tejto služby. Vzhľadom na obsah, ktorý ste odoslali alebo sprístupnili na zaradenie na verejne prístupné miesta v rámci tejto služby, však dávate Chess.com nasledovnú celosvetovú, bezplatnú, večnú, neodvolateľnú, prenosnú, nevýhradnú licenciu s právami sublicencie na používanie, distribúciu, reprodukovanie, upravovanie, prispôsobovanie, publikovanie, prekladanie, prenášanie, verejné predkladanie a verejné zobrazovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý ste odoslali alebo sprístupnili na zaradenie na verejne prístupné miesta tejto služby a zahrnutie takéhoto obsahu do iných prác v ľubovoľnom formáte alebo médiu teraz známom alebo neskôr vyvinutom.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a udržíte Chess.com a jeho dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, agentov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií nepoškodených z akéhokoľvek nároku alebo dopytu vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie vykonaných akoukoľvek treťou stranou z dôvodu alebo vyplývajúcemu z obsahu, ktorý odosielate, zverejňujete, prenášate alebo inak sprístupňujete prostredníctvom tejto služby, vaším používaním tejto služby, pripojením k tejto službe, vaším porušením zmluvných podmienok alebo vaším porušením akýchkoľvek práv inej osoby.

Rokovania s inzerentmi

Vaša korešpondencia, obchodné rokovania alebo vaše spolupodieľanie sa na propagácii s inzerentmi, ktorí sa nachádzajú v tejto službe alebo prostredníctvom tejto služby vrátane platieb a dodania súvisiacich tovarov alebo služieb a akékoľvek ďalšie podmienky, záruky alebo vyhlásenia súvisiace s takýmto obchodovaním sú výlučne medzi vami a daným inzerentom. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Chess.com nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto obchodov alebo v dôsledku prítomnosti takýchto inzerentov v tejto službe.

Táto služba alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné webové lokality alebo zdroje. Pretože Chess.com nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Chess.com nie je zodpovedné za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a neschvaľuje a nie je zodpovedné ani neručí za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné z takýchto lokalít alebo zdrojov. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Chess.com nie je zodpovedné priamo ani nepriamo za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom takýchto stránok alebo zdrojov.

Vlastnícke práva

Všetky práva, právne nároky a právny záujem o túto službu, vrátane platných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych práv, sú a zostanú výlučným vlastníctvom Chess.com a jej poskytovateľov licencií. Všetky ochranné známky, servisné známky, logá, obchodné mená a akékoľvek ostatné vlastnícke označenia Chess.com použité v tomto dokumente sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Chess.com. Ostatné názvy produktov a spoločností, ktoré sú uvedené v tejto službe, môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Chess.com si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach poskytovania služieb.

Chess.com vám udeľuje osobné, neprenosné a nevýhradné právo a licenciu na využívanie cieľového kódu jeho softvéru na jednom počítači za predpokladu, že nebudete (a tiež to neumožníte žiadnej tretej strane) kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, vykonávať reverzné inžinierstvo, spätne zostavovať alebo inak sa pokúšať odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, predávať, priradiť, sublicencovať, udeľovať záložné právo alebo inak prenášať akékoľvek práva na softvér. Súhlasíte s tým, že nebudete upravovať softvér akýmkoľvek spôsobom alebo formou ani používať pozmenené verzie softvéru vrátane (bez obmedzenia) za účelom získania neoprávneného prístupu k službe. Súhlasíte s tým, že nebudete pristupovať k službe iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytuje Chess.com na prístup k tejto službe.

Informácie o ochranných známkach

Všetky ochranné známky CHESS.COM, servisné známky a iné logá Chess.com, produkty a názvy služieb sú ochrannými známkami Chess.com, LLC. Bez predošlého povolenia Chess.com, súhlasíte s tým, že nebudete žiadnym spôsobom zobrazovať alebo využívať tieto ochranné známky.

Chess.com rešpektuje práva na duševné vlastníctvo iných a očakáva od užívateľov tejto služby, aby sa zachovali rovnako. Chess.com dodržuje federálny Zákon na ochranu autorských práv tisícročia (Digital Millennium Copyright Act - DMCA), ktorého obsah je možné nájsť na stránke amerického Úradu pre autorské práva na http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odpovieme na oznámenia ohľadom údajného porušenia autorských práv, ktoré vyhovujú DMCA a iným uplatniteľným zákonom a ktoré sú nám riadne poskytnuté. Pokiaľ veríte, že nejaký obsah bol odkopírovaný alebo použitý spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite nám nasledovné informácie:

 • fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene;
 • identifikáciu práce s ochranou autorských práv, ktorá bola údajne porušená;
 • identifikáciu materiálu, ktorý je podozrivý z porušovania pravidiel alebo je predmetom aktivít porušovania pravidiel a informácie nutné na to, aby sme dokázali lokalizovať tento materiál (ako napríklad url);
 • vaše kontaktné informácie vrátane vašej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy;
 • vami napísané písomné vyjadrenie, že používanie materiálu, ktorý je predmetom sťažnosti, bolo v dobrej viere a nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom alebo zákonom; a
 • vyhlásenie, že údaje v danom oznámení sú presné a že pod hrozbou trestu za krivú prísahu ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.

Ak ste presvedčení, že odstránený obsah neporušoval žiadne pravidlá alebo máte nevyhnutné práva na uverejňovanie takéhoto obsahu, odošlite nám sťažnosť obsahujúcu nasledovné informácie:

 • fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene;
 • váš fyzický alebo elektronický podpis (s vaším plným občianskym menom);
 • identifikáciu obsahu, ktorý bol odstránený alebo na ktorý bol zablokovaný prístup a umiestnenie na ktorom bol zobrazený tento obsah predtým, ako bol odstránený alebo zablokovaný;
 • prehlásenie, že sa v dobrej viere a pod hrozbou trestu za krivé svedectvo domnievate, že daný obsah bol odstránený alebo zablokovaný pre pochybenie alebo nesprávnu identifikáciu obsahu; a
 • vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a prehlásenie, že súhlasíte s procesom spracovania od osoby, ktorá poskytla pôvodné oznámenie o údajnom porušení autorských práv.

Ak obdržíme námietku, môžeme zaslať kópiu tejto námietky osobe podozrivej z porušenia autorských práv a informovať túto osobu, že odstránený obsah môžeme nahradiť. Pokiaľ rovnaká osoba podozrivá z porušenia autorských práv nevytvorí žalobu, ktorá sa domáha súdneho príkazu voči poskytovateľovi obsahu, členovi alebo užívateľovi, odstránený obsah môže byť nahradený v priebehu desiatich až štrnástich pracovných dní alebo viac v prípade obdržania námietky na základe vlastného uváženia Chess.com.

Berte na vedomie, že vypĺňanie sťažnosti môže viesť k súdnemu konaniu pre určenie vlastníctva medzi vami a sťažujúcou stranou. Nepravdivá výpoveď v takomto konaní pre vás môže mať vo vašej krajine nepriaznivé právne dôsledky.

Vyhradzujeme si právo na odstránenie obsahu podozrivého z porušovania bez predchádzajúceho oznámenia podľa vlastného uváženia. Za istých okolností môže Chess.com taktiež zablokovať účet užívateľa, pokiaľ sa preukáže, že užívateľ je opakovaný porušovateľ. Nami určený agent na ochranu autorských práv pre zaznamenávanie podozrení na porušovanie autorských práv objavujúcich sa v tejto službe je:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Medzinárodné používanie

Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Chess.com zo svojich kancelárií v Spojených štátoch amerických. Chess.com neposkytuje žiadne vyjadrenie, že služba je vhodná alebo dostupná na iných miestach. Tí, ktorí sa rozhodnú pre prístup k tejto službe z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov a v rozsahu, v akom sú uplatniteľné miestne zákony. Vyhlasujete a ručíte, že sa nenachádzate v krajine, ktorá je predmetom embarga americkej vlády alebo ktorá bola určená vládou USA ako krajina ,,podporujúca terorizmus“ a nie ste uvedení na žiadnom zozname americkej vlády zakázaných alebo obmedzených strán.

VYLÚČENIE ZÁRUKY

VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE:

 • TÚTO SLUŽBU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. TÁTO SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE „AKO JE” A „AKO JE K DISPOZÍCII” BEŽ ŽIADNEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. BEZ OBMEDZENIA PREDOŠLÉHO TVRDENIA CHESS.COM VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK A VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ, SÚVISIACE ALEBO TÝKAJÚCE SA PRAVIDIEL STRÁNKY CHESS.COM A TEJTO SLUŽBY, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA AKÚKOĽVEK ZÁRUKU TITULU, NEOBMEDZOVANIA, PREDAJNOSTI A SPÔSOBILOSTI PRE ISTÝ ÚČEL.
 • CHESS.COM A JEHO DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE (i) TÁTO SLUŽBA SPĹŇA VAŠE POŽIADAVKY; (ii) TÁTO SLUŽBA BUDE NEPRERUŠOVANÁ, RÝCHLA, BEZPEČNÁ ALEBO BEZ CHÝB; (iii) VÝSLEDKY, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM TEJTO SLUŽBY BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ; (iv) KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ALEBO OSTATNÉHO MATERIÁLU, KTORÝ SI KUPUJETE ALEBO ZÍSKAVATE V TEJTO SLUŽBE SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA; (v) AKÉKOĽVEK CHYBY SOFTVÉRU POUŽÍVANÉHO NA PRÍSTUP ALEBO POSKYTOVANIE SOFTVÉRU BUDÚ OPRAVENÉ.
 • K AKÉMUKOĽVEK STIAHNUTÉMU ALEBO INAK ZÍSKANÉMU MATERIÁLU PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ SLUŽBY PRISTUPUJETE NA VLASTNÉ UVÁŽENIE A RIZIKO A BUDETE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM SŤAHOVANIA TAKÉHOTO MATERIÁLU.
 • ŽIADNE OZNÁMENIE ANI INFORMÁCIA, ČI UŽ ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ, KTORÚ STE OBDRŽALI OD CHESS.COM ALEBO PROSTREDNÍCTVOM ALEBO ZO SLUŽBY, NEVYTVÁRA ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VYSLOVENE SPOMENUTÁ V PODMIENKACH POUŽÍVANIA.
 • U MALÉHO PERCENTA UŽÍVATEĽOV, KEĎ SÚ VYSTAVENÍ NIEKTORÝM SVETELNÝM VZOROM ALEBO POZADIAM NA POČÍTAČOVEJ OBRAZOVKE ALEBO PRI POUŽÍVANÍ SLUŽBY, SA MÔŽU VYSKYTNÚŤ EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY. URČITÉ PODMIENKY MÔŽU VYVOLAŤ SKÔR NEZISTENÉ EPILEPTICKÉ PRÍZNAKY DOKONCA U UŽÍVATEĽOV, KTORÍ NEMAJÚ ŽIADNU HISTÓRIU PREDOŠLÝCH ZÁCHVATOV ALEBO EPILEPSIE. AK VY ALEBO NIEKTO Z VAŠEJ RODINY MÁ EPILEPTICKÚ DIAGNÓZU, PRED POUŽITÍM TEJTO SLUŽBY TO KONZULTUJTE SO SVOJÍM LEKÁROM. OKAMŽITE UKONČITE POUŽÍVANIE TEJTO SLUŽBY A UPOVEDOMTE VÁŠHO LEKÁRA, AK PRI POUŽÍVANÍ TEJTO SLUŽBY SPOZORUJETE NIEKTORÝ Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV: ZÁVRATY, ZMENENÉ VIDENIE, OČNÉ ALEBO SVALOVÉ ZÁŠKLBY, STRATA VEDOMIA, DEZORIENTÁCIA, MIMOVOĽNÉ POHYBY ALEBO KŔČE.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE STE SI VEDOMÍ A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE CHESS.COM A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, AGENTI, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK UŠLÉ ZISKY, STRATENÉ ÚDAJE, POŠKODENIE DOBRÉHO MENA, VÝPADKY ZARIADENÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY, AJ KEĎ CHESS.COM SI JE VEDOMÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD TÝKAJÚCICH SA CHESS.COM, TEJTO SLUŽBY ALEBO AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, KTORÝ JE UVEDENÝ NA ALEBO NAHRANÝ DO TEJTO SLUŽBY.

AK SÚD Z NEJAKÉHO DÔVODU UZNÁ CHESS.COM ZODPOVEDNÝM ZA ŠKODY NEHĽADIAC NA UVEDENÉ SKUTOČNOSTI, ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NESMIE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ CHESS.COM VYCHÁDZAŤ ZO SPOJENIA S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA ALEBO Z POUŽÍVANIA ALEBO Z NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO SLUŽBU ALEBO AKÝKOĽVEK OBSAH DOSTUPNÝ NA ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY PRESIAHNUŤ STO AMERICKÝCH DOLÁROV ($100.00).

OBMEDZENIA TEJTO SEKCIE SA UPLATŇUJÚ NA AKÚKOĽVEK TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ VYCHÁDZAJÚCEJ ZO ZÁRUKY, ZMLUVY, ŠTATÚTU, UJMY (AJ Z NEDBANLIVOSTI), PRÁVA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA ALEBO INÝCH, AJ KEĎ NÁPRAVA UVEDENÁ V TEJTO ZMLUVE BY NEDOSIAHLA SVOJ HLAVNÝ ÚČEL.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA

PRÁVOMOCI NIEKTORÝCH ŠTÁTOV NEUMOŽŇUJÚ VYŇATIE NIEKTORÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENÍ ALEBO ZBAVENIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA NEÚMYSELNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. VZHĽADOM NA TO SA NIEKTORÉ Z OBMEDZENÍ SPOMENUTÝCH VYŠŠIE NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NA VÁS.

Arbitráž, kontrolné zákony a právomoci

Súhlasíte s tým, že ak by ste boli v akomkoľvek rozpore s Chess.com ohľadom týchto Podmienok používania alebo prístupu alebo používania, budete nás najskôr kontaktovať a pokúsite sa vyriešiť tento spor neformálne. Ak nie sme schopní vyriešiť tento spor neformálne, potom každý z nás súhlasí s vyriešením akejkoľvek požiadavky, sporu alebo nezhody (s výnimkou nárokov na súdne alebo iné spravodlivé vyrovnanie) vyplývajúce z alebo v spojení alebo vzťahujúce sa na tieto Podmienky viazaných na arbitráž Americkou arbitrážnou asociáciou (AAA) za Podmienok komerčnej arbitráže a Doplnkových postupov pre spory so zákazníkmi, potom s účinnosťou pre AAA, pokiaľ neustanoví tento dokument inak. Pre tieto Podmienky používania by mali platiť Federálne arbitrážne nariadenie (FAA) a Federálny arbitrážny zákon. Pokiaľ sa s AAA nedohodnete inak, arbitráž bude vykonaná vo vašej krajine. Pokiaľ sa pokúšate vyhľadať arbitráž, musíte najskôr odoslať písomné oznámenie Chess.com o vašom zámere arbitráže („Oznámenie”). Oznámenie by malo byť odoslané certifikovanou americkou poštovou službou na adresu: Chess.com, [address]. Oznámenie musí (i) popisovať pôvod a základ požiadaviek alebo sporu a (ii) žiadať konkrétne požiadavky. Každá strana bude zodpovedná za uhradenie poplatku podania AAA, administratívne a arbitrážne poplatky podľa pravidiel AAA okrem prípadu, kedy Chess.com uhradí vaše potrebné podania, administratívne a arbitrážne poplatky, ak vaše odškodnenie nepresahuje 75 000 USD a nie je neuvážené (hodnotené podľa štandardov Federálneho občianskeho súdneho poriadku 11(b)). Akékoľvek odškodné vyčíslené arbitrom by malo zahŕňať trovy arbitráže, opodstatnené poplatky na právneho zástupcu a opodstatnené výdavky na znalcov a iných svedkov a akýkoľvek rozsudok ohľadom odškodného vyčísleného arbitrom musí byť vznesený kompetentným súdom. Nič z tejto sekcie nesmie zabrániť žiadnej strane vyhľadať mimosúdne alebo iné spravodlivé vyrovnanie zo súdov zaoberajúcimi sa bezpečnosťou údajov, duševným vlastníctvom alebo neoprávneným prístupom k službám. VŠETKY NÁROKY MUSIA BYŤ PREDLOŽENÉ INDIVIDUÁLNE ZA OBE STRANY A NIE AKO ŽALOBCA ANI AKO ČLEN ŽIADNEJ ZAUJATEJ STRANY ALEBO REPREZENTATÍVNEHO KONANIA A POKIAĽ SA NEDOHODNEME INAK, ARBITER NESMIE SKONSOLIDOVAŤ NÁROKY VIAC NEŽ JEDNEJ OSOBY. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VSTUPOM DO TÝCHTO ZÁSAD VY A CHESS.COM MÁTE KAŽDÝ PRÁVO NA SÚD S POROTOU ALEBO SA PODIEĽAŤ NA SKUPINOVEJ ŽALOBE.

Ak zákaz proti hromadnej žalobe a iným nárokom žiadaným v mene tretích strán obsiahnutých vyššie je preukázaný ako nevymožiteľný, potom všetok predchádzajúci text v tejto sekcii bude neplatný a bezúčelný.

Ak z nejakého dôvodu pohľadávka prebieha súdnou formou a nie v arbitrážnom konaní, spor sa bude riadiť zákonmi štátu Kalifornia a FAA bez ohľadu na alebo s uplatnením jeho kolíznych noriem alebo vášho štátu alebo krajiny bydliska a bude vedený výhradne na federálnom alebo štátnom súde nachádzajúcom sa v okrese Santa Clara v Kalifornii v Spojených štátoch amerických. Súhlasíte s jurisdikciou a miestom konania na týchto súdoch a zrieknete sa akejkoľvek námietky, pokiaľ ide o nevhodné miesto súdu.

Úpravy podmienok používania

Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť a aktualizujeme najnovšiu verziu na stránke www.chess.com. Ak zistíme, že sme vykonali podstatnú zmenu, budeme vás informovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii na váš účet alebo zaslaním oznámenia prostredníctvom tejto služby. Ak budete pokračovať v pristupovaní alebo využívaní tejto služby po nadobudnutí účinnosti týchto revízií, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými Podmienkami používania.

Všeobecné informácie

Podmienky používania predstavujú kompletnú dohodu medzi vami a Chess.com a spravujú vaše používanie Služby a zároveň rušia akékoľvek predošlé dohody medzi vami a Chess.com v súvislosti so Službou. Tieto Podmienky používania sú úplnou a jedinou dohodou medzi Chess.com a vami ohľadom tejto služby a tieto Podmienky používania rušia a nahrádzajú akékoľvek predošlé dohody medzi Chess.com a vami ohľadom tejto služby (okrem akýchkoľvek služieb, pre ktoré máte samostatnú dohodu s Chess.com, ktorá je vyslovene navyše alebo namiesto týchto Podmienok používania). Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania je neplatné, zvyšok Podmienok používania pokračuje s plným účinkom a platnosťou. Tieto Podmienky používania a nadobudnuté práva a povinnosti vykonávané podľa tejto dohody sa nesmú prenášať, pripisovať, ani delegovať v žiadnom smere. Chess.com môže samovoľne pripisovať tieto Podmienky používania a výslovne súhlasíte s tým, že akékoľvek duševné vlastnícke práva licencované Chess.com nižšie, vrátane akýchkoľvek práv o Obsahu, sú prenosné nadobúdateľovi určenému spoločnosťou Chess.com bez vášho súhlasu. Neschopnosť Chess.com uplatňovať alebo vynucovať akékoľvek práva alebo ustanovenia Podmienok používania nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.