Podmienky používania

Nasledujúci text je len informačným prekladom. Originálne platné znenie je dostupné v angličtine.

V účinnosti od dňa: May 25, 2018

Jednoducho povedané: rešpektuj pravidlá a užívaj si!

Chess.com, ako poskytovateľ služby, vám poskytuje svoju službu, ak dodržiavate pravidlá a podmienky („Podmienky používania“).

POUŽÍVANÍM TEJTO SLUŽBY SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A TÝMITO PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽIEB A POTVRDZUJETE, ŽE STE DOVŔŠILI VEK 18 ROKOV A ŽE STE PRÁVNE SPÔSOBILÍ NA VSTUP DO TEJTO SLUŽBY A NA SÚHLAS S PODMIENKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽIEB ALEBO STE RODIČOM ALEBO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM NIEKOHO S VEKOM NIŽŠÍM AKO 18 ROKOV, KOMU STE VYTVORILI ÚČET. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A TÝMITO PODMIENKAMI, NEMÁTE POVOLENIE NA POUŽÍVANIE TEJTO SLUŽBY.

THESE TERMS OF SERVICE INCLUDE (1) AN ARBITRATION PROVISION; (2) A WAIVER OF RIGHTS TO BRING A CLASS ACTION AGAINST US; AND (3) A RELEASE BY YOU OF ALL CLAIMS FOR DAMAGE AGAINST US THAT MAY ARISE OUT OF YOUR USE OF THE SERVICES. BY USING THE SERVICE, YOU HEREBY AGREE TO THESE PROVISIONS.

Služby

Chess.com obsahuje zbierku obsahu, zdrojov, nástrojov a technológií, ktoré umožňujú užívateľom vychutnávať si šach a jeho kultúru („službu“). Súhlasíte s tým, že táto služba môže zahŕňať aj reklamu. Chess.com si vyhradzuje právo kedykoľvek a čas od času zmeniť alebo prerušiť dočasne alebo trvalo túto službu (alebo akúkoľvek jej súčasť) s alebo bez upozornenia. Súhlasíte s tým, že Chess.com nenesie zodpovednosť voči vám ani akejkoľvek tretej strane za úpravy, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania tejto služby.

Registrácia

Na účely umožnenia používania tejto služby súhlasíte: (a) s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a kompletných informácií o vás ako je to požadované v poliach registračného formulára tejto služby a aj vo voliteľných poliach, pokiaľ si ich zvolíte a (b) s udržiavaním a bezodkladnou aktualizáciou registračných údajov, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Ak poskytujete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné alebo ak Chess.com má dôvodné podozrenie, že tieto informácie sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, Chess.com má právo pozastaviť alebo zablokovať váš účet a odmietnuť akékoľvek a každé súčasné i budúce využívanie tejto služby.

Mladiství a deti

Chess.com sa zaujíma o bezpečnosť a súkromie všetkých svojich užívateľov, predovšetkým detí. Z tohto dôvodu rodičia alebo zákonní zástupcovia detí mladších ako 13 rokov, ktorí chcú, aby ich deti mali prístup k tejto službe, musia vytvoriť účet, ktorý spravuje zákonný zástupca, ktorý má aspoň 18 rokov a sleduje aktivity dieťaťa. Tým, že umožníte dieťaťu prístup k svojmu účtu mu takisto umožníte pristupovať ku všetkým oblastiam tejto služby. Majte na pamäti, že služba je určená osloviť široké publikum. Podľa toho je vašou povinnosťou ako zákonného zástupcu zistiť, či je akákoľvek z oblastí tejto služby alebo obsahu je vhodná pre vaše dieťa.

Členské účty

Zatiaľ čo mnoho častí služby nevyžaduje registráciu, môžete sa zaregistrovať ako užívateľ Chess.com pre väčší prístup alebo rôzne výhody. Ak sa zaregistrujete, po ukončení registračného procesu do služby získate užívateľské meno a heslo. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla a účtu a tiež plne zodpovední za všetky aktivity, ktoré prebiehajú v rámci vášho hesla alebo účtu. Súhlasíte s tým, (a) že budete okamžite informovať Chess.com o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo účtu alebo iné narušenie bezpečnosti a (b) že sa uistíte, či ste odhlásení z vášho účtu na konci každej relácie. Chess.com nemôže a nebude zodpovedné za žiadnu stratu alebo škodu vyplývajúcu z vášho zlyhania ohľadom ochrany vášho účtu.

Beriete na vedomie, odobrujete a súhlasíte s tým, že Chess.com môže pristupovať, uchovávať a zverejňovať informácie o vašom účte a obsahu, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že zachovanie takéhoto prístupu alebo odhalenie je primerane nevyhnutné na: (a) právny proces; (b) presadzovanie týchto Podmienok používania; (c) reagovanie na tvrdenia, že akýkoľvek obsah (ako je definovaný nižšie) porušuje právo alebo práva tretích strán; (d) reagovanie na vaše požiadavky na služby zákazníkom; alebo (e) ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti Chess.com, jej užívateľov a verejnosti.

Obmedzenia účtu

Beriete na vedomie, že Chess.com môže stanoviť všeobecné uznesenia a obmedzenia ohľadom používania Služby vrátane bez obmedzenia maximálneho počtu dní, kedy e-maily, správy, príspevky na stránkach alebo iný nahratý obsah budú udržiavané službou, maximálny počet e-mailov, ktoré môžu byť odoslané alebo prijaté z účtu alebo na účet služby, maximálna veľkosť e-mailu, ktorý môže byť odoslaný alebo prijatý z účtu alebo na účet služby, maximálna kapacita disku, ktorá bude na vaše meno alokovaná na serveroch Chess.com, maximálny počet prípadov (a maximálne trvanie), kedy budete mať prístup k službe v danom období. Súhlasíte s tým, že Chess.com nie je zodpovedné a neručí za odstránenie alebo neschopnosť ukladať akékoľvek správy a inú komunikáciu alebo iný obsah udržiavaný alebo prenášaný prostredníctvom služby. Beriete na vedomie, že Chess.com si vyhradzuje právo na rušenie účtov, ktoré sú už dlhšiu dobu neaktívne. Ďalej beriete na vedomie, že Chess.com si vyhradzuje právo na upravovanie týchto všeobecných uznesení a obmedzení podľa potreby.

Ukončenie

Súhlasíš s tým, že Chess.com môže s dôvodom alebo bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia okamžite vymazať tvoj Chess.com účet, akúkoľvek s ním spojenú e-mailovú adresu a zamedziť prístup k službe. Chess.com môže kedykoľvek ukončiť tvoju činnosť s dôvodom alebo bez udania dôvodu na základe vlastného uváženia vrátane, ale nie výlučne, za nedodržania týchto podmienok zo strany člena. Dôvody takéhoto konania môžu zahŕňať, ale nie výlučne, (a) nedodržiavanie a porušovanie týchto Zásad používania alebo iných zahrnutých dohôd alebo predpisov, (b) žiadosti orgánov presadzovania práva alebo iných vládnych orgánov, (c) vaša žiadosť (vymazanie účtu na vlastnú žiadosť), (d) prerušenie činnosti alebo podstatná zmena služby (alebo akejkoľvek jej súčasti), (e) neočakávané technické alebo bezpečnostné problémy, (f) dlhé obdobia nečinnosti, (g) zúčastnenie sa v podvodných alebo nelegálnych aktivitách a alebo (h) neuhradenie akýchkoľvek poplatkov v spojení so službou. Zrušenie Chess.com účtu zahŕňa (a) zamedzenie prístupu ku všetkým ponukám, ktoré sú súčasťou služby, (b) zmazanie hesla a všetkých súvisiacich informácií, súborov a obsahu vášho účtu (alebo akejkoľvek jeho súčasti) a (c) blokovanie ďalšieho používania služby. Ďalej súhlasíte s tým, že všetky kroky by mali byť vykonané výhradne podľa vlastného uváženia Chess.com a že Chess.com nie je zodpovedné za to, ak vy sami alebo tretia strana vymaže tvoj účet, akúkoľvek s ním spojenú e-mailovú adresu alebo prístup k službe.

Správanie členov

You agree to not use the Service to:

 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, sexually explicit, pornographic, libelous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable;
 • post any comments, text, messages, or links in the forums or any public comments that contain any advertisements of any kind, including religious, political, or recruiting messages for Chess.com groups, clubs, blogs, or any other content on or off of Chess.com;
 • post any comments, text, messages, or links in the forums or any public comments that is off topic or irrelevant to the purpose and content of the original content, game, article, blog, or forum topic;
 • vyhrážať sa násilím proti nikomu inému alebo obhajovať sebapoškodzovanie;
 • „prenasledovať” alebo inak obťažovať iných;
 • impersonate any person or entity, including, but not limited to, a Chess.com representative, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
 • forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any Content transmitted through the Service;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that includes the personal information of anyone else without their permission or that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright, rights of publicity or other proprietary rights of any party;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," or any other form of solicitation, except in those areas that are designated for such purpose;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
 • disrupt the normal flow of dialogue or otherwise act in a manner that negatively affects other users' ability to engage in real time exchanges;
 • interfere with or disrupt the Service or servers or networks connected to the Service, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Service;
 • pristupovať, zasahovať alebo používať neverejné oblasti tejto služby, počítačové systémy Chess.com alebo technické systémy poskytovateľov Chess.com;
 • probe, scan, or test the vulnerability of any system or network or breach or circumvent any security or authentication measures;
 • use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine,” or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Service or its contents;
 • intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law, and any regulations having the force of law; and/or
 • collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in the paragraphs above.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, trade, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of the Service (including your Chess.com username), use of the Service, or access to the Service. You agree that your Chess.com account is non-transferable.

Obsah

Rozumiete tomu, že všetky informácie, údaje, texty, softvér, hudba, zvuk, fotografie, grafiky, videá, správy, označenia alebo iné materiály, („obsah“), či už verejne uverejnený alebo súkromne prenášaný, sú výhradnou zodpovednosťou osoby, od ktorej obsah pochádza. To znamená, že vy a nie Chess.com ste úplne zodpovední za celý obsah, ktorý nahrávate, publikujete, mailujete, prenášate alebo inak sprístupňujete prostredníctvom služby. Chess.com nekontroluje obsah pridávaný prostredníctvom služby ako taký a negarantuje presnosť, integritu alebo kvalitu takéhoto obsahu. Rozumiete tomu, že používaním služby môžete byť nevedome vystavení obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nevhodný. Za žiadnych okolností nebude Chess.com zodpovedné žiadnou formou za žiaden obsah vrátane, ale nie obmedzene, žiadnych chýb alebo opomenutí týkajúcich sa akéhokoľvek obsahu alebo za žiadnu stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vynaloženého ako následok používania akéhokoľvek uverejneného, odmailovaného, preneseného alebo inak sprístupneného obsahu prostredníctvom služby.

Beriete na vedomie, že Chess.com môže, ale nemusí, vopred kontrolovať obsah, ale Chess.com a ním poverené osoby majú právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia vopred kontrolovať, odmietnuť alebo presunúť akýkoľvek obsah, ktorý je k dispozícii prostredníctvom služby. Bez obmedzenia predchádzajúcich uznesení, Chess.com a osoby ním poverené majú právo vymazať akýkoľvek obsah služby bez udania dôvodu a môžu kedykoľvek obmedziť alebo odstaviť užívateľov alebo opraviť užívateľské mená bez zodpovednosti voči vám. Taktiež si vyhradzujeme právo na prístup, čítanie, uchovávanie a uverejňovanie akýchkoľvek informácií, pokiaľ je potrebné (i) dodržať akékoľvek uplatniteľné právo, reguláciu, právny proces alebo žiadosť vlády, (ii) vynútiť dodržiavanie Podmienok používania vrátane vyšetrovania potenciálnych porušení tohto nariadenia, (iii) odhaľovať, predchádzať alebo inak adresovať podvod, bezpečnostné alebo technické problémy, (iv) odpovedať na žiadosti užívateľskej podpory alebo (v) ochraňovať práva, majetok alebo bezpečnosť Chess.com, jeho užívateľov a verejnosti.

Beriete na vedomie, že táto služba a softvér obsiahnutý v rámci tejto služby môžu zahŕňať bezpečnostné komponenty, ktoré umožňujú ochranu digitálnych materiálov a že používanie týchto materiálov podlieha pravidlám používania, ktoré určili poskytovatelia služby Chess.com a/alebo poskytovatelia obsahu, ktorí poskytujú obsah tejto službe. Nepokúšajte sa obchádzať alebo vyhýbať sa žiadnym z pravidiel používania, ktoré sú súčasťou tejto služby. Akékoľvek neoprávnené rozmnožovanie, publikovanie, ďalšia distribúcia alebo verejné vystavovanie materiálov poskytovaných v tejto službe, úplne alebo čiastočne, je prísne zakázané.

Chess.com si nenárokuje vlastníctvo obsahu, ktorý ste odoslali alebo sprístupnili na zaradenie v rámci tejto služby. Vzhľadom na obsah, ktorý ste odoslali alebo sprístupnili na zaradenie na verejne prístupné miesta v rámci tejto služby, však dávate Chess.com nasledovnú celosvetovú, bezplatnú, večnú, neodvolateľnú, prenosnú, nevýhradnú licenciu s právami sublicencie na používanie, distribúciu, reprodukovanie, upravovanie, prispôsobovanie, publikovanie, prekladanie, prenášanie, verejné predkladanie a verejné zobrazovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý ste odoslali alebo sprístupnili na zaradenie na verejne prístupné miesta tejto služby a zahrnutie takéhoto obsahu do iných prác v ľubovoľnom formáte alebo médiu teraz známom alebo neskôr vyvinutom.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a udržíte Chess.com a jeho dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, agentov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií nepoškodených z akéhokoľvek nároku alebo dopytu, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vykonaných akoukoľvek treťou stranou z dôvodu alebo vyplývajúcemu z obsahu, ktorý odosielate, zverejňujete, prenášate alebo inak sprístupňujete prostredníctvom tejto služby, vaším používaním tejto služby, pripojením k tejto službe, vaším porušením zmluvných podmienok alebo vaším porušením akýchkoľvek práv druhého.

Rokovania s inzerentmi

Vaša korešpondencia, obchodné rokovania alebo vaše spolupodieľanie sa na propagácii s inzerentmi, ktorí sa nachádzajú v tejto službe alebo prostredníctvom tejto služby vrátane platieb a dodania súvisiacich tovarov alebo služieb a akékoľvek ďalšie podmienky, záruky alebo vyhlásenia súvisiace s takýmto obchodovaním sú výlučne medzi vami a daným inzerentom. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Chess.com nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto obchodov alebo v dôsledku prítomnosti takýchto inzerentov v tejto službe.

Táto služba môže poskytnúť alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné webové lokality alebo zdroje. Pretože Chess.com nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Chess.com nie je zodpovedné za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a neschvaľuje a nie je zodpovedné ani neručí za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné z takýchto lokalít alebo zdrojov. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Chess.com nie je zodpovedné priamo ani nepriamo za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom takýchto stránok alebo zdrojov.

Vlastnícke práva

Všetky práva, právne nároky a právny záujem o túto službu, vrátane platných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych práv, sú a zostanú výlučným vlastníctvom Chess.com a jej poskytovateľov licencií. Všetky ochranné známky, servisné známky, logá, obchodné mená a akékoľvek ostatné vlastnícke označenia Chess.com použité v tomto dokumente sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Chess.com. Ostatné názvy produktov a spoločností, ktoré sú uvedené v tejto službe, môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Chess.com si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach poskytovania služieb.

Chess.com vám udeľuje osobné, neprenosné a nevýhradné právo a licenciu na využívanie cieľového kódu jeho softvéru na jednom počítači za predpokladu, že nebudete (a tiež to neumožníte žiadnej tretej strane) kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, vykonávať reverzné inžinierstvo, spätne zostavovať alebo inak sa pokúšať odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, predávať, priradiť, sublicencovať, udeľovať záložné právo alebo inak prenášať akékoľvek práva na softvér. Súhlasíte s tým, že nebudete upravovať softvér akýmkoľvek spôsobom alebo formou ani používať pozmenené verzie softvéru vrátane (bez obmedzenia) za účelom získania neoprávneného prístupu k službe. Súhlasíte s tým, že nebudete pristupovať k službe iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytuje Chess.com na prístup k tejto službe.

Informácie o ochranných známkach

Všetky ochranné známky CHESS.COM, servisné známky a iné logá Chess.com, produkty a názvy služieb sú ochrannými známkami Chess.com, LLC. Bez predošlého povolenia Chess.com, súhlasíte s tým, že nebudete žiadnym spôsobom zobrazovať alebo využívať tieto ochranné známky.

Chess.com rešpektuje práva na duševné vlastníctvo iných a očakáva od užívateľov tejto služby, aby sa zachovali rovnako. Chess.com dodržuje federálny Zákon na ochranu autorských práv tisícročia (Digital Millennium Copyright Act - DMCA), ktorého obsah je možné nájsť na stránke amerického Úradu pre autorské práva na http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odpovieme na oznámenia ohľadom údajného porušenia autorských práv, ktoré vyhovujú DMCA a iným uplatniteľným zákonom a ktoré sú nám riadne poskytnuté. Pokiaľ veríte, že nejaký obsah bol odkopírovaný alebo použitý spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite nám nasledovné informácie:

 • a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on their behalf;
 • identifikácia práce s ochranou autorských práv bola údajne porušená;
 • identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material (such as a url);
 • your contact information, including your address, telephone number, and an email address;
 • a written statement by you that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
 • a statement that the information in the notification is accurate, and, under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

If you believe that your removed Content is not actually infringing, or that you have the necessary rights to post your Content, please send us a counter-notice containing the following information:

 • a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on their behalf;
 • tvoj fyzický alebo elektronický podpis (s tvojím plným občianskym menom);
 • identification of the Content that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the content appeared before it was removed or disabled;
 • a statement that you have a good faith belief, under penalty of perjury, that the Content was removed or disabled as a result of mistake or a misidentification of the Content; and
 • your name, address, telephone number, and email address, and a statement that you will accept service of process from the person who provided the original notification of the alleged infringement.

Ak obdržíme námietku, môžeme zaslať kópiu tejto námietky osobe podozrivej z porušenia autorských práv a informovať túto osobu, že odstránený obsah môžeme nahradiť. Pokiaľ rovnaká osoba podozrivá z porušenia autorských práv nevytvorí žalobu, ktorá sa domáha súdneho príkazu voči poskytovateľovi obsahu, členovi alebo užívateľovi, odstránený obsah môže byť nahradený v priebehu desiatich až štrnástich pracovných dní alebo viac v prípade obdržania námietky na základe vlastného uváženia Chess.com.

Please understand that filing a counter-notification may lead to legal proceedings between you and the complaining party to determine ownership. Be aware that there may be adverse legal consequences in your country if you make a false or bad faith allegation by using this process.

Vyhradzujeme si právo na odstránenie obsahu podozrivého z porušovania bez predchádzajúceho oznámenia podľa vlastného uváženia. Za istých okolností môže Chess.com taktiež zablokovať účet užívateľa, pokiaľ sa preukáže, že užívateľ je opakovaný porušovateľ. Nami určený agent na ochranu autorských práv pre zaznamenávanie podozrení na porušovanie autorských práv objavujúcich sa v tejto službe je:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Medzinárodné používanie

Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Chess.com zo svojich kancelárií v Spojených štátoch amerických. Chess.com neposkytuje žiadne vyjadrenie, že služba je vhodná alebo dostupná na iných miestach. Tí, ktorí sa rozhodnú pre prístup k tejto službe z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov a v rozsahu, v akom sú uplatniteľné miestne zákony. Vyhlasujete a ručíte, že sa nenachádzate v krajine, ktorá je predmetom embarga americkej vlády alebo ktorá bola určená vládou USA ako krajina ,,podporujúca terorizmus“ a nie ste uvedení na žiadnom zozname americkej vlády zakázaných alebo obmedzených strán.

VYLÚČENIE ZÁRUKY

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT:

 • TÚTO SLUŽBU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. TÁTO SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE „AKO JE” A „AKO JE K DISPOZÍCII” BEŽ ŽIADNEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. BEZ OBMEDZENIA PREDOŠLÉHO TVRDENIA CHESS.COM VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK A VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ, SÚVISIACE ALEBO TÝKAJÚCE SA PRAVIDIEL STRÁNKY CHESS.COM A TEJTO SLUŽBY, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA AKÚKOĽVEK ZÁRUKU TITULU, NEOBMEDZOVANIA, PREDAJNOSTI A SPÔSOBILOSTI PRE ISTÝ ÚČEL.
 • CHESS.COM A JEHO DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE (i) TÁTO SLUŽBA SPĹŇA VAŠE POŽIADAVKY; (ii) TÁTO SLUŽBA BUDE NEPRERUŠOVANÁ, RÝCHLA, BEZPEČNÁ ALEBO BEZ CHÝB; (iii) VÝSLEDKY, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM TEJTO SLUŽBY BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ; (iv) KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ALEBO OSTATNÉHO MATERIÁLU, KTORÝ SI KUPUJETE ALEBO ZÍSKAVATE V TEJTO SLUŽBE SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA; (v) AKÉKOĽVEK CHYBY SOFTVÉRU POUŽÍVANÉHO NA PRÍSTUP ALEBO POSKYTOVANIE SOFTVÉRU BUDÚ OPRAVENÉ.
 • K AKÉMUKOĽVEK STIAHNUTÉMU ALEBO INAK ZÍSKANÉMU MATERIÁLU PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ SLUŽBY PRISTUPUJETE NA VLASTNÉ UVÁŽENIE A RIZIKO A BUDETE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM SŤAHOVANIA TAKÉHOTO MATERIÁLU.
 • NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM CHESS.COM OR THROUGH OR FROM THE SERVICE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THE TERMS OF SERVICE.
 • U MALÉHO PERCENTA UŽÍVATEĽOV, KEĎ SÚ VYSTAVENÍ NIEKTORÝM SVETELNÝM VZOROM ALEBO POZADIAM NA POČÍTAČOVEJ OBRAZOVKE ALEBO PRI POUŽÍVANÍ SLUŽBY, SA MÔŽU VYSKYTNÚŤ EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY. URČITÉ PODMIENKY MÔŽU VYVOLAŤ SKÔR NEZISTENÉ EPILEPTICKÉ PRÍZNAKY DOKONCA U UŽÍVATEĽOV, KTORÍ NEMAJÚ ŽIADNU HISTÓRIU PREDOŠLÝCH ZÁCHVATOV ALEBO EPILEPSIE. AK VY ALEBO NIEKTO Z VAŠEJ RODINY MÁ EPILEPTICKÚ DIAGNÓZU, PRED POUŽITÍM TEJTO SLUŽBY TO KONZULTUJTE SO SVOJÍM LEKÁROM. OKAMŽITE UKONČITE POUŽÍVANIE TEJTO SLUŽBY A UPOVEDOMTE VÁŠHO LEKÁRA, AK PRI POUŽÍVANÍ TEJTO SLUŽBY SPOZORUJETE NIEKTORÝ Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV: ZÁVRATY, ZMENENÉ VIDENIE, OČNÉ ALEBO SVALOVÉ ZÁŠKLBY, STRATA VEDOMIA, DEZORIENTÁCIA, MIMOVOĽNÉ POHYBY ALEBO KŔČE.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE STE SI VEDOMÍ A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE CHESS.COM A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, AGENTI, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK UŠLÉ ZISKY, STRATENÉ ÚDAJE, POŠKODENIE DOBRÉHO MENA, VÝPADKY ZARIADENÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY, AJ KEĎ CHESS.COM SI JE VEDOMÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD TÝKAJÚCICH SA CHESS.COM, TEJTO SLUŽBY ALEBO AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, KTORÝ JE UVEDENÝ NA ALEBO NAHRANÝ DO TEJTO SLUŽBY.

AK SÚD Z NEJAKÉHO DÔVODU UZNÁ CHESS.COM ZODPOVEDNÝM ZA ŠKODY NEHĽADIAC NA UVEDENÉ SKUTOČNOSTI, ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NESMIE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ CHESS.COM VYCHÁDZAŤ ZO SPOJENIA S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA ALEBO Z POUŽÍVANIA ALEBO Z NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO SLUŽBU ALEBO AKÝKOĽVEK OBSAH DOSTUPNÝ NA ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY PRESIAHNUŤ STO AMERICKÝCH DOLÁROV ($100.00).

THE LIMITATIONS OF THIS SECTION SHALL APPLY TO ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, STATUTE, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONSUMER PROTECTION LAW, OR OTHERWISE, EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Arbitráž, kontrolné zákony a právomoci

Súhlasíte s tým, že ak by ste boli v akomkoľvek rozpore s Chess.com ohľadom týchto Podmienok používania alebo prístupu alebo používania, budete nás najskôr kontaktovať a pokúsite sa vyriešiť tento spor neformálne. Ak nie sme schopní vyriešiť tento spor neformálne, potom každý z nás súhlasí s vyriešením akejkoľvek požiadavky, sporu alebo nezhody (s výnimkou nárokov na súdne alebo iné spravodlivé vyrovnanie) vyplývajúce z alebo v spojení alebo vzťahujúce sa na tieto Podmienky viazaných na arbitráž Americkou arbitrážnou asociáciou (AAA) za Podmienok komerčnej arbitráže a Doplnkových postupov pre spory so zákazníkmi, potom s účinnosťou pre AAA, pokiaľ neustanoví tento dokument inak. Pre tieto Podmienky používania by mali platiť Federálne arbitrážne nariadenie (FAA) a Federálny arbitrážny zákon. Pokiaľ sa s AAA nedohodnete inak, arbitráž bude vykonaná vo vašej krajine. Pokiaľ sa pokúšate vyhľadať arbitráž, musíte najskôr odoslať písomné oznámenie Chess.com o vašom zámere arbitráže („Oznámenie”). Oznámenie by malo byť odoslané certifikovanou americkou poštovou službou na adresu: Chess.com, [address]. Oznámenie musí (i) popisovať pôvod a základ požiadaviek alebo sporu a (ii) žiadať konkrétne požiadavky. Každá strana bude zodpovedná za uhradenie poplatku podania AAA, administratívne a arbitrážne poplatky podľa pravidiel AAA okrem prípadu, kedy Chess.com uhradí vaše potrebné podania, administratívne a arbitrážne poplatky, ak vaše odškodnenie nepresahuje 75 000 USD a nie je neuvážené (hodnotené podľa štandardov Federálneho občianskeho súdneho poriadku 11(b)). Akékoľvek odškodné vyčíslené arbitrom by malo zahŕňať trovy arbitráže, opodstatnené poplatky na právneho zástupcu a opodstatnené výdavky na znalcov a iných svedkov a akýkoľvek rozsudok ohľadom odškodného vyčísleného arbitrom musí byť vznesený kompetentným súdom. Nič z tejto sekcie nesmie zabrániť žiadnej strane vyhľadať mimosúdne alebo iné spravodlivé vyrovnanie zo súdov zaoberajúcimi sa bezpečnosťou údajov, duševným vlastníctvom alebo neoprávneným prístupom k službám. VŠETKY NÁROKY MUSIA BYŤ PREDLOŽENÉ INDIVIDUÁLNE ZA OBE STRANY A NIE AKO ŽALOBCA ANI AKO ČLEN ŽIADNEJ ZAUJATEJ STRANY ALEBO REPREZENTATÍVNEHO KONANIA A POKIAĽ SA NEDOHODNEME INAK, ARBITER NESMIE SKONSOLIDOVAŤ NÁROKY VIAC NEŽ JEDNEJ OSOBY. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VSTUPOM DO TÝCHTO ZÁSAD VY A CHESS.COM MÁTE KAŽDÝ PRÁVO NA SÚD S POROTOU ALEBO SA PODIEĽAŤ NA SKUPINOVEJ ŽALOBE.

If the prohibition against class actions and other claims brought on behalf of third parties contained above is found to be unenforceable, then all of the preceding language in this section will be null and void.

Ak z nejakého dôvodu pohľadávka prebieha súdnou formou a nie v arbitrážnom konaní, spor sa bude riadiť zákonmi štátu Kalifornia a FAA bez ohľadu na alebo s uplatnením jeho kolíznych noriem alebo vášho štátu alebo krajiny bydliska a bude vedený výhradne na federálnom alebo štátnom súde nachádzajúcom sa v okrese Santa Clara v Kalifornii v Spojených štátoch amerických. Súhlasíte s jurisdikciou a miestom konania na týchto súdoch a zrieknete sa akejkoľvek námietky, pokiaľ ide o nevhodné miesto súdu.

Modifications to the Terms of Service

Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť a aktualizujeme najnovšiu verziu na stránke www.chess.com. Ak zistíme, že sme vykonali podstatnú zmenu, budeme vás informovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii na váš účet alebo zaslaním oznámenia prostredníctvom tejto služby. Ak budete pokračovať v pristupovaní alebo využívaní tejto služby po nadobudnutí účinnosti týchto revízií, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými Podmienkami používania.

Všeobecné informácie

Podmienky používania predstavujú kompletnú dohodu medzi vami a Chess.com a spravujú vaše používanie Služby a zároveň rušia akékoľvek predošlé dohody medzi vami a Chess.com v súvislosti so Službou. Tieto Podmienky používania sú úplnou a jedinou dohodou medzi Chess.com a vami ohľadom tejto služby a tieto Podmienky používania rušia a nahrádzajú akékoľvek predošlé dohody medzi Chess.com a vami ohľadom tejto služby (okrem akýchkoľvek služieb, pre ktoré máte samostatnú dohodu s Chess.com, ktorá je vyslovene navyše alebo namiesto týchto Podmienok používania). Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania je neplatné, zvyšok Podmienok používania pokračuje s plným účinkom a platnosťou. Tieto Podmienky používania a nadobudnuté práva a povinnosti vykonávané podľa tejto dohody sa nesmú prenášať, pripisovať, ani delegovať v žiadnom smere. Chess.com môže samovoľne pripisovať tieto Podmienky používania a výslovne súhlasíte s tým, že akékoľvek duševné vlastnícke práva licencované Chess.com nižšie, vrátane akýchkoľvek práv o Obsahu, sú prenosné nadobúdateľovi určenému spoločnosťou Chess.com bez vášho súhlasu. Neschopnosť Chess.com uplatňovať alebo vynucovať akékoľvek práva alebo ustanovenia Podmienok používania nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.