alefox985
@alefox985 (C), @Anselmovitch, @bobbyfischerggchess, @Ambroise37, @skafocetti