Küşt nähili oýnalýar: Düzgünler we başlangyç

Dünýädäki iň meşhur oýun bolan küşti öwrenmek hiç wagt hem giç däldir! Küşt düzgünlerini öwrenmek aňsatdyr:

1-nji ädim: Küşt tagtasyny nähili düzmeli

Oýun başynda küşt tagtasy her oýunçynyň sag tarapynda ak(ýa-da açyk) reňkli öýjük bolar ýaly şekilde bolýar. Çöpler hem her gezek edil şol şekilde düzülýär. Ikinji hatar (ýa-da setir) pyýadalar bilen düzülýär. Ruhlar burçda, ýanynda atlar, ýanynda piller, iň soňunda hemişe öz öýjüginiň reňkindäki öýjükde bolýan wezir(aklaryň weziri ak öýjükde, garalaryňky gara öýjükde) we soňra Şa galan soňky öýjükde.

Küşt tagtasyny nähili düzmeli

2-nji ädim: Küşt çöpleri nähili göçýär

6 dürli çöpüň hersiniň göçümi üýtgeşikdir. Çöpler beýleki çöpleriň üstünden ätläp bilmez (at ätläp bilýär) we öz çöpleriniň bar öýjügine göçüp bilmez ýöne olar garşydaş çöpüň duran öýjügine göçüp biler, garşydaşyň çöpi alynar netijede. Çöpler esasan başga çöpleri alyp biljek, öz çöplerini gorap biljek we möhüm öýjüklere täsir edip biljek ýerine göçülýär.

Küştde şah nähili göçýär?

Şa iň wajyp çöpdür emma iň ejizidir hem. Şa islendik tarapa diňe 1 öýjük göçüp bilýändir, ýokaryk, aşak, gapdallaýyn ýa-da gytaklaýyn. Şa asla şah boljak öýjüge göçüp bilmez. Şa başga çöp tarapyndan hüjüm astyndaka "şah" ýüze çykýar.

Küşt şahyny nähili göçmeli

Küştde wezir nähili göçýär?

Wezir iň güýçli çöpdür. Ol islendik tarapa göçüp biler - öňe, yza, gapdallaýyn ýa-da gytaklygyna. Mümkin boldugyça uzaga gidip biler emma öz çöpleriniň üstünden ätläp bilmez. Beýleki çöpler ýaly, wezir garşydaşyň çöpüni ele geçirse onuň göçümi şo öýjükde tamamlanmalydyr. Ak wezir gara ruhy ele geçirmegine we netijesinde şa göçmäge mejbur bolşuna üns beriň.

Küşt wezirini nähili göçmeli

Küştde ruh nähili göçýär?

Ruh isläniçe göçüp biler emma diňe öňe, yza we gapdallara. Ruhlar bir birini goraýarka we bile işleýärka hasam güýçlidir!

Küşt ruhyny nähili göçmeli

Küştde pil nähili göçýär?

Pil isläniçe uzaga göçüp biler emma diňe gytaklygyna. Her pil bir reňkde başlaýar (açyk ýa-da doýgun) we hemişe şol reňkde bolmalydyr. Piller bilelikde gowy işleýärler sebäbi olar bir-biriniň ejizligini ýapýarlar.

Küşt pilini nähili göçmeli

Küştde at nähili göçýär?

Atlaryň göçümi beýlekileriňkiden gaty üýtgeşikdir - 1 ugurda 2 öýjük we 90 dereje burçda ýene bir öýjük, L harpy ýaly. Atlar şol bir hatarda başga çöpler üstünden ätläp bilýän ýekeje çöpdür.

Küşt atyny nähili göçmeli

Küştde pyýada nähili göçýär?

Pyýadalar adatdan daşarydyr sebäbi olar başga şekilde göçýär we ele geçirýär: öňe tarap göçýärler emma gytaklygyna alýarlar. Pyýadalar diňe öňe bir göçüm göçüp bilýär olaryň öňe iki öýjük göçüp biljek ilkinji göçüminden daşary. Pyýadalar gytaklygyna öňündäki bir öýjükdäkini alyp biler. Olar asla ya göçüp ýa alyp bilmezler. Eger-de öňünde başga çöp duran bolsa pyýadalar göçüp bilmezler ýa-da öňündäki çöpi ýok edip bilmezler.

Küşt pyýadasyny nähili göçmeli

3-nji ädim: Küştiň aýratyn düzgünlerini öwreniň

Küştde logika gabat gelmeýän ýaly görünýän birnäçe aýratyn düzgünler bardyr. Bu düzgünler oýny has gyzykly ýagdaýa getirmek üçin döredilendir.

Küştde pyýadany nädip beýgeltmeli

Pyýadalaryň ýene bir aýratyn ukyby bardyr, ol hem olaryň tagtanyň ahyryna ýetmegi bilen beýleki islendik bir çöpe öwrülip bilmegidir (muňa beýgeltme diýilýär). Pyýada islendik çöpe öwrülip biler. Kän duş gelýän bir ýalňyşlyk pyýadalaryň diňe bir alynan çöp bilen üýtgedilip bilinmegidir. Bu dogry DÄL. Pyýada adatça wezirlige beýgeldilinýär. Diňe pyýadalar beýgeldilip biliner.

Pyýadany nädip beýgeltmeli

Küştde en passant nähili amala aşyrylýar?

Pyýadalar hakdaky iň soňky düzgün Fransuzçada "geçýärkä" diýen manyny berýän "en passant" düzgünidir. Pyýada ilkinji göçüminde 2 öýjük göçmegi netijesinde garşydaş pyýadanyň ýanyna ýerleşse (beýtmek bilen o pyýadanyň iýip biljek öýjüginden ätleýär) onda garşydaş pyýada geçýän pyýadany alyp biler. Bu ele geçirme şo göçüm göçülen badyna ýerine ýetirilmelidir, beýdilmese garşydaş pyýadanyň ele geçirme mümkinçiligi ýitýändir. Bu seýrek gabat gelýän emma ähmiýetli düzgüne has gowy düşünmek üçin aşakdaky mysala tyklaň.

Nädip En Passant almaly

Küştde rakirowka nähili edilmeli

Ýene bir aýratyn küşt düzgüni bolsa rakirowkadyr. Bu göçüm size 2 ähmiýetli zady bir göçümde amala aşyrmaga mümkinçilik berer: şaňyzy howpsuz ýere eltiň we ruhyňyzy burçdan oýna alyň. Oýunçy öz göçüminde patyşyny bir gapdala 2 öýjük göçüp biler we şo tarapdaky burçdaky ruhuny şanyň beýleki tarapyna alyp biler. (Aşakdaky mysala serediň.) Ýöne rakirowka etmek üçin aşakdaky şertlere gabat gelinmelidir:

 • bu o şanyň ilkinji göçümi bolmalydyr
 • bu o ruhuň ilkinji göçümi bolmalydyr
 • Rakirowka üçin şa bilen ruhyň arasynda hiçhili çöp bolmaly däl
 • Şa şahda bolmaly däl we şahyň üstünden geçmeli däl

Şanyň kenara ýakyn tarapyna rakirowka etseňiz muňa şatarap rakirowka diýilýär. Weziriň durýan tarapyna rakirowka etseňiz muňa wezirtarap rakirowka diýilýär. Haýsy tarapdygyna seretmezden şa hemişe 2 öýjük süýşmeli rakirowkada.

Küştde rakirowka nähili edilmeli

4-nji ädim: Birinji bolup kim göçýändigine göz ýetiriň

Aklar hemişe birinji bolup göçýändir. Şeýlelikde, küştçiler kimiň ak tarapy aljakdygyny teňňäni howa oklamak ýa-da bir oýunçynyň elinde gizlenen pyýadany beýleki oýunçy çaklamagy ýaly şowlulyk esasynda kesgitleýär. Ondan soňra aklar göçýär, soňam garalar, soňra ýene aklar we soňra ýene garalar, oýun tamamlanýança şeýle dowam edýär. Oýna başlamak aklara göni hüjüme geçmek mümkinçiligini berýän iňňän kiçi öňdelikdir.

5-nji ädim: Ýeňişe eltýän düzgünlere ser salyň

Küşt oýnuny soňlandyrmagyň 2 ýoly bardyr: mat arkaly ýa-da deňlik bilen.

Küştde mat nähili amala aşyrylýar?

Oýnyň maksady garşydaş şany mat etmekdir. Mat, şa şah astynda we şahdan halas bolup bilmeýän ýagdaýynda ýüze çykýar. Şa şahdan çykmagynyň diňe 3 ýoly bardyr: başga ýere süýşmek (emma rakirowka bolanok şah berilende), şahy başga çöp bilen ýapmak ýa-da şah berýän çöpi iýmek. Şa şahdan halas bolup bilmeýän bolsa onda oýun tamamlanandyr. Adatça şah tagtadan aýrylmaýar, diňeje oýun gutarandygy yglan edilýär.

Küştde mat nähili amala aşyrylýar?

Küştde deňlik nähili amala aşyrylmaly

Käte küşt oýunlary ýeňiji bilen dälde deňlik bilen tamamlanýar. Küşt oýny deňlik bilen tamamlanmagy üçin 5 sebäp bolup biler:

 • Haçanda bir oýunçy öz göçüm gezeginde şasy şah astynda däl hem bolsa kanuna laýyk göçümi galmadyk ýagdaýynda pat ýagdaýy ýüze çykýar
 • Oýunçylar ylalaşyp deňlik yglan edip bilerler
 • Tagtada mat eder ýaly ýeterlik çöp ýok (meselem: şa vs pil bilen şa)
 • Eger şol bir göçüm üç gezek gaýtalansa ( yzly yzyna bolmasy hökman däl) bir oýunçy deňlik yglan edip biler
 • Pyýada göçülmezden ýa-da çöp ele geçirilmezden yzly-yzyna 50 göçüm oýnalmagy

6-njy ädim: Ýönekeý küşt strategiýalaryny öwreniň

Her bir küşt oýunçysynyň bilmeli dört sany zady bar:

Şaňyzy goraň

Şaňyzy adatça has howpsuz bolýan ýeri bolan burça geçiriň. Rakirowkany soňa goýmaň. Adatça mümkin boldukça çalt rakirowka etmelisiňiz. Unutmaň, mat etmäge näçe ýakyn hem bolsaňyz munuň ähmiýeti ýokdur öz şaňyz ilki mat edilse!

Çöpleri mugt bermäň

Ünssüzlik zerarly ýitirmäň çöpleriňizi! Her bir çöp gymmatlydyr we mat edere çöpüňiz bolmasa siz ýeňiş gazanyp bilmersiňiz. Köp oýunçylaryň çöplerine baha biçmek üçin ulanýan ýönekeýje sistemasy bardyr. Her bir çöp näçä durýar?

 • Pyýada bir pyýada deň
 • At üç pyýada deň
 • Pil üç pyýada deň
 • Ruh 5 pyýada deň
 • Wezir 9 pyýada deň
 • Şa elýetmezdir

Oýun gutaransoň bu ballaryň bir manysy ýok - bu diňe oýun dowamynda haçan ele geçirmelidigine, söwdalaşmalydygyna ýa-da başga göçümler etmäge karar berip bilmegiňiz üçin ýönekeýje sistema.

Ýönekeý küşt strategiýalaryny öwreniň

Tagtanyň merkezini ele geçiriň

Çöpleriňiz we pyýadalaryňyz bilen merkezi ele geçirmäge synanyşmaly we ele geçirmelisiňiz. Eger-de merkezi ele geçirip bilseňiz göçmek üçin has giň ýeriňiz bolar we garşydaşyňyza özi üçin amatly ýerleri tapmagy kynlaşdyrarsyňyz. Ýokarda görkezilen mysalda aklar merkezi ele geçirmek üçin gowy göçümler edýärkä garalar erbet göçümler edýär.

Ähli küşt çöpleriňizi ulanyň

Ýokarda görkezilen mysalda aklaryň ähli çöpleri söweş meýdanyna çykan! Çöpleriňiz soňky hatarda otursa olaryň peýdasy ýok. Şa hüjüm edeniňizde has köp kuwwatyňyz bolary ýaly ähli çöpleriňizi oýuna çykaryň. 1 ýa-da 2 çöp bilen hüjüm etmek hiç bir güýçli garşydaşa garşy peýda etmez.

7-nji ädim: Dowamly oýnamak bilen amal ediň

Küştde ökdeleşmek üçin edip biljek iň ähmiýetli zadyňyz dowamly küşt oýnamakdyr. Öýüňizde oýnamak ýa-da onlaýn oýnamak möhüm däldir, ökdeleşmek üçin dowamly oýnamalysyňyz. Bu wagtlar onlaýn oýnamak aňsatdyr! Küşt oýnamaga salgy üçin tyklaň.

Küşt wariantlary nähili oýnalýar

Köpler küşti standart düzgünler bilen oýnaýan bolsa käbir adamlar küşti üýtgeşik düzgünler bilen oýnamagy halaýar. Beýle düzgünli küştlere "küşt wariantlary" diýilýär. Her wariantyň öz düzgüni bardyr.

Küşt960 nähili oýnalýar

Küşt960 yzdaky çöpleriň çem gelen şekilde düzülmeginden daşary küştiň ähli düzgünlerine eýerýär. Rakirowka edil standart küştdäki ýaly Şa we Ruhuň adaty rakirowka öýjüklerine (g1 we f1 ýa-da c1 we d1) ýerleşmegi bilen edilýär. Küşt960 edil standart küşt ýalydyr emma açylyşlarda has köp warianta eýedir.

Küşt bäsleşik düzgünleri bilen nähili oýnalýar

Köp bäsleşikler şol bir düzgünler bilen gurnalýar. Bu düzgünler öýüňizde ýa-da onlaýn oýnaýarkaňyz hökmany däldir ýöne şonda-da o düzgünler bilen türgenleşmek peýdaly bolup biler size.

 • Ellemek düzgüni - Eger-de oýunçy bir çöpüni ellese kanuny göçüm mümkin boldukça şony göçmelidir. Eger-de oýunçy garşydaşyň çöpüni ellese ol çöpi almalydyr. Çöpi tagtada düzeltmek isleýän oýunçy ilki bilen öz niýetini mälim etmelidir "düzeltmekçi" diýmek bilen.
 • Sagatlar we wagtlar - Köp bäsleşikler her oýna giden wagta gözegçilik etmek üçin küşt sagady ulanýarlar, her bir göçüm üçin däl. Her oýunçy oýun üçin deň wagt alýar we o wagty nähili harjajakdygyna özi karar berýär. Oýunçy göçen badyna düwmä basar garşydaşynyň wagtyny başlatmak üçin. Eger-de bir oýunçynyň wagty gutarsa we beýleki oýunçy emine ýüz tutsa onda wagty gutaran oýunçy utulandygy bolýar (eger-de garşydaş mat etmäge ýetmekden az çöpi galmadyk bolsa, beýle bolsa oýun deňlikdir).

Ýygy-ýygydan soralýan küşt soraglary (ÝÝSS)

Küştde nädip ökdeleşip bilerin?

Düzgünleri we ýönekeý strategiýalary bilmek diňe bir başlangyçdyr - küştde bütin ömrüňizde hem öwrenilip binlimejek gaty kän zat bardyr. Ösmek üçin siz 3 zat etmelisiňiz:

 1. Köp wagt harjaň küşte - Oýnamagy dowam ediň! Mümkin boldugyça köp oýnaň. Ýeňilseňiz hem ýeňseňiz hem her bir oýundan tejribe gazanarsyňyz.
 2. Küşt sapaklary arkaly öwreniň - Çyndanam gysga wagtda ökdeleşmek isleýän bolsaňyz onda siz käbir onlaýn küşt sapaklaryna gatnaşmaly. Onlaýn sapaklary şu taýda tapyp bilersiňiz.
 3. Ruhybelent boluň - Ähli oýunlaryňyzda ýeňiş gazanmasaňyz ruhdan düşmäň. Herkim hem utulýar, dünýä çempionlary hem. Ruhybelentlige dowam etdikçe we utulan oýunlaryňyzdan sapak aldykça küştden elmydama lezzet alyp bilersiňiz!

Küştde iň gowy ilkinji göçüm näme?

Küştde hemmeler tarapyndan ykrar edilen iň gowy göçüm ýok hem bolsa merkezi başdan ele geçirmek üçin göçmek möhümdir. Munuň netijesinde köp oýunçylar merkezi pyýadalaryndan birini göçýärler (weziriň ýa-da şanyň öňündäki). Käbir oýunçylar bolsa 1. c4 ýa-da 1. Af3-i saýlaýarlar. Bobby Fischer şanyň pyýadasyny 1. e4-e göçmek iň gowy göçümdigine ynanýardy.

Küştde haýsy reňk başlaýar?

Aklar hemişe ilkinji göçýändir.

Pyýada yza göçüp bilermi?

Pyýadalar yza ýöränok emma pyýada tagtaň garşy tarapyna ýetende siz ony başga çöpe beýgeltmelisiňiz (mysal üçin: wezir). Ondan soňra edil şo çöp ýaly hereket edip biler we yza hem göçüp biler.

Küştde şol bir wagtda 2 çöpi göçmek mümkinmi?

Göçüm gezegiňizde diňe 1 çöpi göçüp bilersiňiz bir ýagdaýdan daşary: rakirowka edeňizde şah we ruhy bir wagtda göçýäňiz.

Iň ähmiýetli küşt çöpi haýsydyr?

Şa iň wajyp küşt çöpüdir. Şany elden giderseňiz utularsyňyz emma wezir iň güýçli küşt çöpidir.

Küşt haçan oýlanyp tapylan?

Küşt oýnynyň asly takyk belli däl emma mundan 2 müň ýyl ozal hindiler tarapyndan oýnanan küşte meňzeş oýunlardan dörändigine ynanylýar. Bugün bilýän küşt oýnymyz ýewropada meşhur bolan we 15-nji asyrdan bäri oýnalýar.

Küştde maksat näme?

Küşt, garşydaş reňkli öýjüklerden emele gelen 64 öýjükli tagtada biri-birine garşy 2 adam tarapyndan oýnalýan oýundyr. Her oýunçynyň 16 çöpi bardyr: 1 şa, 1 wezir, 2 ruh, 2 pil, 2 at we 8 pyýada. Oýnyň maksady garşydaş şany mat etmekdir. Haçanda şa hüjüm astyndaka we hüjümden gaçyp bilmeýärka mat hadysasy ýüze çykýar.

Küşte başlamaga taýynmyň? Chess.com-a agza bolup küştüň hözirini görmäge başlaň!

Küşt oýnamaga başla

Chess.com näme?