Gizlinlik syýasaty

Bu tekst diňe bir maglumat beriji terjimedir. Kanuny taýdan ýörgünli ýeke-täk wersiýa Iňlisçe elýeterdir.

Ýörgünlilik başlangyjy: May 25, 2018

Chess.com, LLC ("bize", "biz" ýa-da "biziň") chess.com websaýtyny we chess.com mobil goýmasyny ("Hyzmat") işledýär.

Bu sahypa size, Hyzmatymyzdan peýdalananyňyzda emele gelýän şahsy maglumatlaryň toplanyşy, ulanyşy we aýan edilişi barada we o maglumatlar bilen bagly kararlaryňyz barada maglumat berýär.

Maglumatyňyzy Hyzmat üpjün etmek we Hyzmaty ösdürmek üçin ulanýarys. Hyzmatdan peýdalanmak bilen, şu syýasat boýunça maglumat toplanmasy we ulanylmasyna razyçylyk berýärsiňiz. Bu gizlinlik syýassatynda başgaça kesgitlenmedikçe, bu Gizlinlik Syýasatynda ulanylan şertler biziň Düzgünler we Şertlerimizdäki şertler bilen şol bir mana eýedir.

Kesgitlemeler

Hyzmat

Hyzmat, bu Chess.com, LLC tarapyndan işledilýän chess.com websaýty we chess.com mobil goýmasydyr

Şahsy maglumat

Şahsy maglumat, üsti bilen diri şahsy tanap boljak maglumatdyr (ýa-da şolardan we bizdäki ýa-da ýakynda bizde boljak beýleki maglumatlar bilen).

Ulanyş maglumaty

Ulanyş maglumaty ýa Hyzmaty ulanmakdan emele getirilmeginden ýa-da hyzmat infrastrukturasynyň özünden awto-ýygnalýar (mysal üçin, sahypa zyýaratynyň süresi).

Kukiler

Kukiler siziň enjamyňyzda (kompýuter ýa-da mobil) ambarlanýan maglumat bölejikleridir.

Data kontrolýor

Maglumatlar kontrolýor, bu maglumatyň nähili ulanylýandygy ýa-da ulanyljakdygyny kesgitleýän tebigy ýa-da kanuny (ýekelikde ýa-da bilelikde) şahslardyr. Bu gizlinlik syýasaty maksadynyň ugruna biz siziň şahsy maglumatlaryňyzyň maglumat kontrolýory.

Maglumat prosessorlar (Serwis prowaýderler)

Maglumat prosessor (ýa-da Serwis Prowaýder), bu Maglumat kontrolýor adyna maglumaty prosirleýän kanuny şahsdyr. Maglumatlaryňyzy has netijeli prosirlemek üçin dürli Serwis prowaýderlerden peýdalanyp bileris.

Maglumat eýesi (ýa-da ulanyjy)

Maglumat eýesi biziň Hyzmatymyzdan peýdalanýan we maglumatyň degişlilik edýän islendik bir diri şahsyýeti.

Maglumat ýygnaýyş we ulanyş

Size Hyzmatymyzy üpjün etmek we ösdürmek üçin dürli maksatly birnäçe görnüşli maglumat toplaýarys.

Toplanýan maglumat görnüşleri

Şahsy maglumat

Hyzmatymyzy ulanýarkaňyz, sizden siz bilen habarlaşyp bilmek ýa-da sizi anyklap bilmek üçin bizi sizi tanadyp biljek şahsy maglumat bilen üpjün etmegiňizi sorap bileris. Sizi tanadyp biljek maglumatlar şular bolup biler (bular bilen çäkli däldir):

 • Talap edilen maglumat (chess.com ulanyjy ady we email adress, Google public ID ýa-da Facebook public ID)
 • Opsiýonal maglumat (Adyňyz, familiýaňyz, doglan senäňiz, zip koduňy we beýleki şahsy suratlandyrmalaryňyz)
 • Kukiler we ulanyş maglumaty

Şahsy maglumatyňyzy, habarlar, marketing ýa-da ýaýbaňlandyrma materiallary we sizi gyzyklandyryp biljek maglumatlary size ýetirmek üçin ulanmagymyz mümkin. Bulardan haýsydyr birini ýa-da ählisini, abunalykdan çyk düwmesine bilen ýa-da iberilen emailde üpjün edilen instruksiýalara basmak bilen ýa-da biz bilen habarlaşmak bilen bekläp bilersiňiz.

Ulanyş maglumaty

Hyzmatymyza ulaşaňyzda ýa-da mobil desga üsti bilen ulaşaňyzda brauzeriňiz bize iberýän maglumatlaryny hem toplaýarys ("Ulanyş maglumaty").

Ulanyş maglumaty siziň kompýuteriňiziň Internet Protokol adresi (IP adres), brauzer görnüşi, brauzer wersiýasy, Hyzmatymyzdan zyýarat eden sahypalaryňyz, zyýarat senäňiz we sagadyňyz, o sahypalarda geçiren süräňiz, taýsyz desga tanadyşy we beýleki diagnostik maglumatlar ýaly maglumatlary öz içine alyp biler.

Hyzmata mobil desgadan ýa-da mobil desga üsti bilen ulaşaňyzda bu ulanyş maglumaty mobil desga görnüşiňiz, mobil desgaňyzyň taýsyz ID-si, mobil desgaňyzyň IP salgysy, mobil işletme ulgamyňyz, ulanýan mobil internet brauzeriňiz, desga tanadyjyňyz we beýleki tanadyjy maglumatlaryňyz ýaly maglumatlary öz içine alyp biler.

Kukiler maglumatyny yzarlamak

Hyzmatymyzdaky hereketleri yzarlamak we belli maglumatlary saklamak üçin kukileri we meňzeş aňtaýjy tehnologiýalary ulanýarys.

Kukiler taýsyz anonim tanadyjylary öz içine alyp biljek kiçijik maglumat mukdarydyr. Kukiler websaýtdan siziň brauzeriňize iberilýär we enjamyňyzda ambarlanýar. Hyzmatymyzy ösdürmek we derňemek üçin şeýle-de ulanylýan yzarlaýjy tehnologiýalar maýaklar, tägler we maglumat yzarlaýjy we ýygnaýjy ýazgylardyr.

Brauzeriňize ähli kukileri ret etmäge ýa-da kuki ulanylýandygy barada bildiriş bermäge tabşyryk berip bilersiňiz. Emma eger-de siz kukileri kabul etmeseňiz Hyzmatymyzyň käbir bölümlerini ulanyp bilmersiňiz.

Ulanýan kukilerimizden mysallar:

 • Sessiýa kukileri. Sessiýa kukilerini sizi Hyzmatymyzda log in ýagdaýda saklamak üçin ulanýarys.
 • Ileri tutma kukileri. Ileri tutma kukilerini siziň ileri tutmalaryňyzy we dürli sazlamalary ýatda saklamak üçin ulanýarys.
 • Howpsuzlyk kukileri. Howpsuzlyk kukilerini howpsuzlyk maksatlary üçin ulanýarys.
 • Mahabatlandyrma kukileri. Mahabatlandyrma kukileri size we gyzyklanmaňyza dahylly mahabatlar bilen size hyzmat etmek üçin ulanylýar. Bulary Google ad and content network privacy policy sahypasyny we http://www.privacychoice.org/companies ýa-da http://www.aboutads.info/choices salgylaryny zyýarat etmek bilen bekläp bilersiňiz. Bu çemeleşmä görä mahabatlandyrma praktikasy barada has köp öwrenmek üçin ýa-da muny beklemek üçin www.networkadvertising.org salgysyny zyýarat edip bilersiňiz.

Maglumatyň ulanymy

Chess.com, LLC birigen maglumatlary dürli maksatlar üçin ulanýar:

 • Görýän mahabatlaryňyzy we mazmunyňyzy şahsylaşdyrmak üçin
 • Hyzmatymyzy dowam etdirmek we üpjün etmek üçin
 • Hyzmatlarymyzdaky üýtgetmeler barada size maglumat bermek üçin
 • Hyzmatymyzyň interaktiw aýratynlyklaryndan peýdalanmaga karar alanyňyzda size beýtmäge ýol bermek üçin
 • Müşderi goldawyny üpjün etmek üçin
 • Hyzmatymyzy ösdürmek üçin derňew ýa-da gymmatly maglumat ýygnamak üçin
 • Hyzmatymyzyň ulanylyşyna gözegçilik etmek üçin
 • Tehniki meseleleri aňmak, gabzamak we gidermek üçin
 • Beýle maglumat almazlygy seçmedigiňiz mütdetçe eýýäm satyn alan ýa-da ulanýan hyzmatlaryňyza meňzeş biz tarapyndan hödürlenilýän beýleki harytlar, hyzmatlar we wakalar barada täzelik habarlary, aýratyn teklipler we umumy maglumat üpjün etmek üçin
 • Içerki we daşarky müşderilerimiz üçin umumy ulanyjy jemgyýetimiz barada gözleg amala aşyrmak we agregatly we anonimleşdirilen report we gözleg amala aşyrmak üçin.

Eger siz Ýewropa Ykdysady Zolagynda (EEA) ýaşaýjy bolsaňyz, Chess.com, LLC-niň bu Gizlinlik Syýasatynda suratlandyrylan şahsy maglumat ýygnamak toplamak we ulanmak üçin kanuny binýady toplan Şahsy maglumatymyza we haýsy kontekstde toplandygymyza bagly bolup durýar.

Chess.com, LLC şahsy maglumatyňyzy şu sebäpler üçin gaýtadan işläp biler:

 • Siz bilen şertnama baglanmagymyz gerek
 • Bize şular üçin rugsat berdiňiz:
 • Töleg prosessirleme maksady üçin
 • Kanuna eýermek üçin

Maglumat sakçylygy

Chess.com, LLC şahsy maglumatlary şu Gizlinlik kadalarynda kesgitlenilen maksatlar geregi zerur boldugy müddetçe ýatda saklar. Şahsy maglumatyňyzy kanuny hökmanylyklara (mysal üçin, ýörgünlikdäki kanunlara uýmak üçin şahsy maglumatyňyzy saklamagymyz talap edilýän bolsa) uýmak, düşünişmezlikleri çözmek we kanuny ylalaşyklarymyzy we kadalarymyzy ýerine ýetirmek maksady bilen saklarys.

Chess.com, LLC ulanyş maglumatlaryny içerki derňew maksatlary üçin ulanma hukugyna hem eýedir. Ulanyş maglumatlary adatça maglumat howpsuzlygymyzy berkitmek ýa-da Hyzmatymyzyň işlemekligini ösdürmek ýa-da has uzyn wagt saklamaga kanuny taýdan hökmanlykdan daşary gysga wagtlygyna ýatda saklanylýar.

Maglumat geçirilmesi

Şahsy maglumatlaryňyz hem dahyl bolmak bilen siziň maglumatlaryňyz, ýerleşýän ştatyňyzyň, welaýatyňyzyň, ýurduňyzyň ýa-da beýleki hökümet ýurisdiksiýalaryňyzdan tapawutly maglumat gorama kanunlary bolan ýerdäki bir ýerleşimdäki kompýuterler geçirilip we şol ýerde saklanyp biler.

Siz ABŞ-dan daşarda ýerleşýän bolsaňyz we bize maglumat üpjün etmegi saýlan bolsaňyz, biziň şahsy maglumat hem dahyl bolmagy bilen maglumatlary ABŞ-a göçürýändigimizi we o ýerde prosessirleýändigimizi ýadyňyzda saklaň.

Eýle maglumat tabşyrmagyňyz bilen dowam eden bu gizlinlik syýasatyna razyçylygyňyz o geçirişe ylalaşygyňyzy aňladýar.

Chess.com, LLC siziň maglumatlaryňyza şu Gizlinlik syýasatyna uýumly ýagdaýda howpsuz çemeleşilýändigine we şahsy maglumatyňyzyň kanunalaýyk barlaglar gerekdirmedigi müddetçe başga guramalar ýa-da ýurtlar bilen paýlaşylmajakdygyna güwä geçmek üçin gerekli ähli makul ädimleri äder.

Maglumat aýan edilmesi

Biznes transaksiýasy

Eger Chess.com, LLC birleşmä, satylyga ýa-da emläk satyşyna gitse siziň şahsy maglumatyňyz göçürilip biliner. Şahsy maglumatyňyz göçürilmezden we başga bir Gizlinlik syýasatyna tabyn bolmazdan ozal size duýdurarys.

Kanun ýerine ýetirmesi üçin aýan etmek

Käbir ýagdaýlarda kanun tarapyndan talap edilende ýa-da jemgyýetçilik awtoritetleri (kazyýet ýa-da hökümet agenstwasy) tarapyndan gelen ýörgünli towakgalarda Chess.com, LLC siziň şahsy maglumatyňyzy aýan etmegi gerekip biler.

Kanuny talaplar

Chess.com, LLC şeýle hereketiň gereklidigine ýagşy niýet bilen ynanyp şahsy maglumatyňyzy aýan edip biler:

 • Kanuny borçlulyga eýermek üçin
 • Chess.com, LLC-niň emlägini we hukuklaryny goramak üçin
 • Hyzmatymyza birikmedäki potansiýal kemçilikleri gabzamak ýa-da derňemek üçin
 • Hyzmatyň ulanyjylarynyň we jemgyýetiň şahsy howpsuzlygyny goramak üçin
 • Kanuny borçlulyga garşy goramak üçin

Maglumat howpsuzlygy

Maglumatyňyz biziň üçin wajypdyr emma hiç bir internet üsti bilen amala aşyrylan tölegiň ýa-da elektronik ambarlamanyň hiç bir görnüşiniň 100% howpsuz däldigini ýatda saklaň. Şahsy maglumatyňyzy goramak üçin täjirçilik taýdan kanunalaýyk ýollary ulanmaga urunsak-da maglumatyň absolýut howpsuzlygyna kepil geçip bilmeris.

"Yzarlama" signallary

"Yzarlama (DNT)" funksiýasyny goldamzok. Yzarlama funksiýasy web brauzeriňizde web saýtlaryna yzarlanmak islemeýändigiňizi duýdurmak üçin sazlap biljek ileri tutmaňyzdyr.

Yzarlama funksiýasyny web brauzeriňiziň Ileri tutmalar ýa-da Sazlamalar sahypasyny zyýarat etmek bilen açyp ýa-da bekläp bilersiňiz.

General Data Protection Regulation (GDPR) astynda siziň Maglumat gorama hukuklaryňyz

Eger siz Ýewropa Ykdysady Zolagynda (EEA) ýaşaýjy bolsaňyz siziň belli bir gorag hukuklaryňyz bar. Chess.com, LLC size şahsy maglumatyňyzy dogrulatmak, özgertmek, öçürtmek we çäklendirtmek babatda rugsat bermek üçin gerekli ädimleri ätmegi maksat edinýär.

Size degişli nähili şahsy maglumatlarymyz bardygy barada maglumat almak isleýän we bu maglumatyň ulgamymyzdan öçürilmegini isleýän bolsaňyz biz bilen habarlaşyň.

Chess.com hasap maglumatyňyzy islendik wagt üýtgedip bilersiňiz. Belli ýagdaýlarda, şu maglumat goragy hukuklaryna eýesiňiz:

 • Bizdäki size degişli maglumata ulaşym, täzelemek ýa-da öçürmek hukugyňyz. Haçan mümkin edilse-de, gönüden hasap sazlamalaryňyz bölümi arkaly şahsy maglumatyňyza ulaşyp, täzeläp we öçürilmegini talap edip bilersiňiz.
 • Dogrultmak hukugy. Maglumatyňyz nädogry ýa-da kem bolsa dogrultmaga hakyňyz bardyr.
 • Nägilelik bildirme hukugy. Şahsy maglumatyňyzy prosessirlemegimize nägilelik bildirme hukugyňyz bar.
 • Çäklendirme hukugy. Şahsy maglumatyňyzy prosessirlemegimizi çäklendirmegimizi talap etme hukugyňyz bardyr.
 • Maglumat göçürme hukugy. Siz barada bizdäki maglumatyň size rejeli, maşynka-okaýan we ýaýran formatynda üpjün edilmegine hukugyňyz bar.
 • Razyçylygy yzyna almak hukugy. Chess.com, LLC Şahsy maglumatyňyzy prosese goýmak üçin siziň razyçylygyňyza daýanýan ýerinde razyçylygyňyzy yzyna almaga islendik wagtda hakyňyz hem bar.

Eýle towakgalara jogap bermezimizden ozal sizden şahsyýetiňizi tassyklamagy sorap biljekdigimizi ýatda saklaň.

Siziň şahsy maglumatyňyzy toplamagymyz we ulanmagymyz barada Maglumat Goraýyş Awtoritetine şikaýat etmäge hukugyňyz bar. Has köp maglumat üçin, Ýewropa Ykdysady Zolagyndaky (EEA) ýerli maglumat gorama awtoritetiňize geňeşip bilersiňiz.

Serwis prowaýderler

Hyzmatymyzy ("Serwis prowaýderleri") aňsatlaşdyrmak, biziň adymyza Hyzmat üpjün etmek, Hyzmat bilen bagly işlemleri amala aşyrmak ýa-da Hyzmatymyz nähili ulanylýandygyny derňemegimizde bize ýardam bermegi üçin 3-nji tarap kompaniýalar we indiwiduallar bilen işleip bileris.

Bu 3-nji taraplar siziň şahsy maglumatyňyza diňe biziň adymyza işlem amala aşyrmak üçin ulaşymy bar we maglumatyňyzy aýan etmezlige ýa-da başga bir maksat üçin ulanmazlyga borçlydyrlar.

Analitika

Hyzmaty gözegçilik astynda saklamak we derňemek üçin 3-nji tarap Serwis prowaýderler ulanmagymyz mümkin.

Google Analytics and Amplitude

Google Analytics and Amplitude, bu websaýt trafigini yzarlaýan we raportlaýan web analitikleridir. Olar biziň hyzmatymyzyň ulanylyşyny yzarlamak we gözegçilik etmek üçin ýygnalan maglumatlary ulanýarlar. Google Analytics üçin, bu maglumat başga Google serwisleri bilen paýlaşylýar. Google bu ýygnalan maglumaty öz mahabatlandyrma toruny kontekstirlemek we şahsylaşdyrmak üçin ulanyp biler.

Mahabatlandyrma

Hyzmatymyzy goldamak we dowam etdirmek üçin size mahabat görkezmek maksady bilen 3-nji tarap Serwis prowaýderler ulanyp bileris.

Google AdSense DoubleClick Cookie

3-nji tarap satyjy hökmünde Google hyzmatymyzda mahabat üpjün etmek üçin kukileri ulanýar. Google-yň DoubleClick kukini ulanmagy oňa we hyzmatdaşlaryna ulanyjylara Hyzmatymyza ýa-da internetdäki beýleki websaýtlaryna bolan zyýaratyna görä mahabat üpjün etmegine ýol açýar.

Gyzyklanma esasly mahabatlandyrma bolan DoubleClick kukisini ulanmagy Google Ads Settings web sahypasyny zyýarat etmek bilen bekläp bilersiňiz: http://www.google.com/ads/preferences.

Tölegler

Hyzmat üsti bilen tölegli önümler we/ýa-da hyzmatlar ýetirip bileris. Beýle ýagdaýlarda, tölegi amala aşyrmak üçin 3-nji tarap hyzmatlardan (m.ü: töleg prosessorlar) peýdalanýarys.

Töleg kart detallaryňyzy ambarlamarys ýa-da toplamarys. O detallar, siziň maglumatyňyzyň ulanyşy olaryň öz Gizlinlik Syýasatlary boýunça dolandyrylýan 3-nji tarap töleg prosessorlaryna geçirilýär. Bu töleg prosessorlary Visa, Mastercard, American Express we Discover ýaly markalaryň ortak tagallasy bolan PCI Security Standards Council tarapyndan dolandyrylýan PCI-DSS standartlara eýerýär. PCI-DSS töleg maglumatlarynyň howpsuz işledilmegine kepil bolmaga ýardam berýär.

Işleşýän töleg prosessorlarymyz:

Apple store In-App tölegler

Olaryň Gizlinlik syýasaty https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww sahypasynda görlüp biliner

Google Play Goýma-içi tölegler

Olaryň Gizlinlik syýasaty https://www.google.com/policies/privacy sahypasynda görlüp biliner

Adyen

Olaryň Gizlinlik syýasaty https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions sahypasynda görlüp biliner

PayPal

Olaryň Gizlinlik syýasaty https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full sahypasynda görlüp biliner

Hyzmatyňyz biz tarapyndan işledilmeýän beýleki saýtlara çelgi saklap biler öz içinde. 3-nji tarap çelgilere tyklasaňyz o saýta ugrukdyrylarsyňyz. Zyýarat eden her saýtyňyzyň gizlinlik syýasatyna göz gezdirmegi maslahat berýäris.

3-nji tarap saýtlaryň ýa-da hyzmatlaryň mazmuny, gizlinlik syýasaty ýa-da ýörelgeleri barada kontrolymyz we jogapkärçiligimiz ýok.

Çagalaryň gizlinligi

Chess.com 18 ýaşyndan aşakdaky hiç kimi ("Çagalary") Hyzmatymyzdan peýdalanmagy üçin nyşana almaýarys.

18 ýaş astyndakylardan şahsy tanamaga ýol açyp biljek maglumatlary bilkastdan ýygnamaýarys. Ene-ata ýa-da hossar we çagalaryňyzyň bize şahsy maglumat üpjün edendiginden habardar bolsaňyz biz bilen habarlaaşyň. Çagalardan ene-ata razyçylygyna tassyklama bolmazdan maglumat toplan bolsak ol maglumaty serwerlerimizden öçürmek üçin gerekli ädimleri ädýäris.

Bu gizlinlik syýasatyna özgertmeler

Biz belli wagtdan belli wagta Gizlinlik syýasatymyzy täzeläp bileris. Biz sizi islendik bir üýtgetmeden şu sahypa neşir etmek bilen duýdurarys.

Özgerişik täsirini ýöretmäge başlamasyndan we bu Gizlinlik Syýasatyndaky "ýörgünlilik senesi" täzelenmesinden ozal email arkaly we/ýa-da Hyzmatymyzda üns çekiji bildiriş bilen size duýdurarys.

Size, bu gizlinlik syýasatyny özgertmeler üçin dowamly döwürleýin gözden geçirmek maslahat berilýär. Bu gizlinlik syýasatyndaky özgertmeler olar bu sahypada neşir edilen wagty ýörgünlidir.

Habarlaş

Bu gizlinlik syýasaty barada soragyňyz bar bolsa bize email arkaly ulaşyň: support@chess.com.