Velká ceny Prahy 2. turnaj

Rating: Open 24 players Apr 20, 2021, 10:30 AM
Winners
Results
Player R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1w 1b 1w 1b 1b 1w 1b 1w 1w 1b 1w
11
71.5
#2
1b 1w 1b 0w 1b 1b .5w 1b 0b 1w 1b
8.5
52.25
#3
1w 0w 1b 1b 0w .5b 1b 1w 1b .5w 1b
8
45.5
#4
.5b 1w 1b 1b 0w .5w .5b 0w 1b 1w 1b
7.5
44.25
#5
1b 1w 0w 1b 1w 0b 0w 1b 1w 0w 1b
7
37.5
#6
0b 1w 1b 0w 1w 1b 1b 0w 1b 0b 1w
7
36
#7
1w 1b 0b 0w 1b 0w 1b 0b 1w 1b 0w
6
34
#8
1w 1b 0w 1b 1b 0w 0w 1b 0w 1b 0b
6
29
#9
(1782)
0b 1w 1b 0w 1b 1b 0w 0b 0w 1b 1w
6
28
#10
0w 0b 1bye 1w 0w 1b 0w 1b 1b 1w 0b
6
22.5
#11
(1657)
1w 0w 1b 1w 0b 1b 1w 0b 0w .5b 0w
5.5
26
#12
0b 1w 0b 1w 0w 1b 1w 0w 1b 0w 0b
5
26
#13
1b 0b 1w 1b 0w 0w 0b 1w 0b 0w 1w
5
25
#14
0w 1b 1w 0w 1b 0w 1b 1w 0b 0b 0w
5
24
#15
(1550)
0b 1bye 1w 0w 0b 0w 1w 1b 0w 0b 1b
5
17.5
#16
0w 1b 0w 0b 1w 0w 1b 0w 0w 1b 1bye
5
16.5
#17
1b 0w 0w 0b 0b 1bye 0w 1b 1b 1w 0w
5
15
#17
1w 0b 0b 0w 1w 1b 0b 0w 1bye 1w 0b
5
15
#19
0b 0w 1b 1b 0w 1b 0w 0b 0w 1bye 0w
4
12.5
#20
(1530)
.5w 0w 0b 1w 0b 0w 0b 1bye 1b 0w .5b
4
11.5
#21
0w 0b 0w 1bye 0b 0b 1w 1b 0w 0b 1b
4
8.5
#22
1bye 0b 0w 0b 1w 0w 0b 0w 1b 0w .5w
3.5
8
#23
- - - - - - 1bye 0w 0w 0b 0w
1
0
-
(1624)
0b 0b 0w 0b 1bye 1w - - - - -
2
0