Games - 15th Chess.com Tournament (1401-1600)

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
lynton (2097) Gaffneychess (2241) 5 57 3 years ago Draw!
Gaffneychess (2241) lynton (2097) 5 22 3 years ago Draw!
lynton (2097) bleedean (2126) 5 20 3 years ago White Wins!
bleedean (2126) lynton (2097) 5 15 3 years ago Black Wins!
Gaffneychess (2241) bleedean (2126) 5 20 3 years ago White Wins!
bleedean (2126) Gaffneychess (2241) 5 27 3 years ago Black Wins!
adityabagchi2002 (2060) LukeRichardBennett (2020) 4 44 3 years ago White Wins!
Hefezopf (1901) LukeRichardBennett (2020) 4 24 3 years ago Black Wins!
Hefezopf (1901) bleedean (2126) 4 33 3 years ago Black Wins!
Hefezopf (1901) adityabagchi2002 (2060) 4 25 3 years ago Black Wins!
adityabagchi2002 (2060) Hefezopf (1901) 4 21 3 years ago White Wins!
LukeRichardBennett (2020) Hefezopf (1901) 4 16 3 years ago White Wins!
bleedean (2126) Hefezopf (1901) 4 21 3 years ago White Wins!
bleedean (2126) adityabagchi2002 (2060) 4 30 3 years ago White Wins!
LukeRichardBennett (2020) bleedean (2126) 4 19 3 years ago Black Wins!
bleedean (2126) LukeRichardBennett (2020) 4 21 3 years ago White Wins!
lynton (2097) ZacWilson (1816) 4 51 3 years ago White Wins!
adityabagchi2002 (2060) bleedean (2126) 4 23 3 years ago Black Wins!
LukeRichardBennett (2020) adityabagchi2002 (2060) 4 14 3 years ago White Wins!
ZacWilson (1816) lynton (2097) 4 26 3 years ago Black Wins!
Gaffneychess (2241) lynton (2097) 4 33 3 years ago Black Wins!
Gaffneychess (2241) ZacWilson (1816) 4 34 3 years ago White Wins!
lynton (2097) Gaffneychess (2241) 4 17 3 years ago Black Wins!
ZacWilson (1816) Gaffneychess (2241) 4 29 3 years ago Black Wins!
ZacWilson (1816) NevermoreSF (1976) 4 1 3 years ago White Wins!
Gaffneychess (2241) NevermoreSF (1976) 4 1 3 years ago White Wins!
lynton (2097) NevermoreSF (1976) 4 1 3 years ago White Wins!
NevermoreSF (1976) ZacWilson (1816) 4 0 3 years ago Black Wins!
NevermoreSF (1976) Gaffneychess (2241) 4 0 3 years ago Black Wins!
NevermoreSF (1976) lynton (2097) 4 0 3 years ago Black Wins!
Viper193755 (1599) MateIn34 (1778) 3 39 3 years ago White Wins!
DonnieDoncaster (1871) Hefezopf (1901) 3 49 4 years ago Black Wins!
DonnieDoncaster (1871) TAUER_94 (1554) 3 37 4 years ago White Wins!
TAUER_94 (1554) Hefezopf (1901) 3 36 4 years ago Black Wins!
ZacWilson (1816) MateIn34 (1778) 3 47 4 years ago White Wins!
logandemont (1731) MateIn34 (1778) 3 47 4 years ago Draw!
maxwelluplb (1783) LukeRichardBennett (2020) 3 53 4 years ago Black Wins!
Chas-Chapman (1670) TAUER_94 (1554) 3 35 4 years ago Black Wins!
DArtagnan (1860) LukeRichardBennett (2020) 3 33 4 years ago Black Wins!
LukeRichardBennett (2020) DArtagnan (1860) 3 32 4 years ago White Wins!
DArtagnan (1860) Forrest1 (1540) 3 28 4 years ago White Wins!
Forrest1 (1540) LukeRichardBennett (2020) 3 34 4 years ago Black Wins!
Forrest1 (1540) DArtagnan (1860) 3 26 4 years ago Black Wins!
MateIn34 (1778) Viper193755 (1599) 3 21 4 years ago White Wins!
Hefezopf (1901) DonnieDoncaster (1871) 3 41 4 years ago White Wins!
luisfmen (1928) JVB (1808) 3 43 4 years ago Black Wins!
DonnieDoncaster (1871) Chas-Chapman (1670) 3 62 4 years ago White Wins!
VladBeloz (1498) BlackBoris (1425) 3 40 4 years ago Black Wins!
TAUER_94 (1554) Chas-Chapman (1670) 3 27 4 years ago White Wins!
mrsuitcase (1704) MateIn34 (1778) 3 42 4 years ago Black Wins!