Games - SPL Semi Slave - 1601 - 1900

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
S_Nenakhov (1817) Qwertyawesome (1816) 5 52 19 months ago Draw!
Qwertyawesome (1816) S_Nenakhov (1817) 5 10 21 months ago White Wins!
l_petrovich (1807) S_Nenakhov (1817) 4 18 21 months ago Draw!
Alexdelaware (1841) Qwertyawesome (1816) 4 0 22 months ago Black Wins!
Qwertyawesome (1816) Alexdelaware (1841) 4 13 22 months ago White Wins!
S_Nenakhov (1817) l_petrovich (1807) 4 42 23 months ago White Wins!
cjshomenta (1589) l_petrovich (1807) 4 37 23 months ago Black Wins!
l_petrovich (1807) cjshomenta (1589) 4 23 23 months ago Black Wins!
cjshomenta (1589) S_Nenakhov (1817) 4 49 2 years ago Black Wins!
S_Nenakhov (1817) cjshomenta (1589) 4 19 2 years ago White Wins!
mab23 (1548) l_petrovich (1807) 3 33 2 years ago Black Wins!
mab23 (1548) Qwertyawesome (1816) 3 29 2 years ago Black Wins!
jcla (1818) gdipier (2123) 3 25 2 years ago Black Wins!
mab23 (1548) riot77 (1618) 3 21 2 years ago White Wins!
jcla (1818) davividal (1697) 3 11 2 years ago White Wins!
Qwertyawesome (1816) l_petrovich (1807) 3 35 2 years ago Draw!
davividal (1697) jcla (1818) 3 35 2 years ago White Wins!
l_petrovich (1807) mab23 (1548) 3 25 2 years ago White Wins!
riot77 (1618) l_petrovich (1807) 3 29 2 years ago White Wins!
baruch2010 (1809) S_Nenakhov (1817) 3 76 2 years ago Draw!
riot77 (1618) mab23 (1548) 3 25 2 years ago White Wins!
gdipier (2123) jcla (1818) 3 27 2 years ago White Wins!
jcla (1818) cjshomenta (1589) 3 32 2 years ago Black Wins!
Qwertyawesome (1816) mab23 (1548) 3 28 2 years ago White Wins!
baruch2010 (1809) Alexdelaware (1841) 3 37 2 years ago White Wins!
S_Nenakhov (1817) Alexdelaware (1841) 3 28 2 years ago White Wins!
l_petrovich (1807) Qwertyawesome (1816) 3 37 2 years ago Draw!
Qwertyawesome (1816) riot77 (1618) 3 33 2 years ago White Wins!
malikkotto (1724) Alexdelaware (1841) 3 51 2 years ago White Wins!
l_petrovich (1807) riot77 (1618) 3 31 2 years ago White Wins!
riot77 (1618) Qwertyawesome (1816) 3 43 2 years ago White Wins!
Alexdelaware (1841) baruch2010 (1809) 3 24 2 years ago White Wins!
Alexdelaware (1841) S_Nenakhov (1817) 3 54 2 years ago White Wins!
Alexdelaware (1841) malikkotto (1724) 3 37 2 years ago White Wins!
malikkotto (1724) baruch2010 (1809) 3 22 2 years ago White Wins!
davividal (1697) cjshomenta (1589) 3 25 2 years ago Black Wins!
gdipier (2123) davividal (1697) 3 16 2 years ago White Wins!
cjshomenta (1589) gdipier (2123) 3 25 2 years ago Black Wins!
baruch2010 (1809) malikkotto (1724) 3 36 2 years ago Black Wins!
S_Nenakhov (1817) baruch2010 (1809) 3 29 2 years ago White Wins!
S_Nenakhov (1817) malikkotto (1724) 3 29 2 years ago White Wins!
cjshomenta (1589) davividal (1697) 3 37 2 years ago White Wins!
cjshomenta (1589) jcla (1818) 3 14 2 years ago Black Wins!
gdipier (2123) cjshomenta (1589) 3 22 2 years ago White Wins!
davividal (1697) gdipier (2123) 3 21 2 years ago Black Wins!
malikkotto (1724) S_Nenakhov (1817) 3 38 2 years ago Black Wins!
gita5 (1659) mab23 (1548) 2 39 2 years ago Draw!
genti008 (1500) mab23 (1548) 2 60 3 years ago White Wins!
baruch2010 (1809) l_petrovich (1807) 2 51 3 years ago White Wins!
jcla (1818) Shan26 (1809) 2 49 3 years ago White Wins!