Games - SPL Semi Slave - 1601 - 1900

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
S_Nenakhov (1817) Qwertyawesome (1816) 5 52 2 years ago Draw!
Qwertyawesome (1816) S_Nenakhov (1817) 5 10 2 years ago White Wins!
l_petrovich (1657) S_Nenakhov (1817) 4 18 2 years ago Draw!
Alexdelaware (1601) Qwertyawesome (1816) 4 0 3 years ago Black Wins!
Qwertyawesome (1816) Alexdelaware (1601) 4 13 3 years ago White Wins!
S_Nenakhov (1817) l_petrovich (1657) 4 42 3 years ago White Wins!
cjshomenta (1589) l_petrovich (1657) 4 37 3 years ago Black Wins!
l_petrovich (1657) cjshomenta (1589) 4 23 3 years ago Black Wins!
cjshomenta (1589) S_Nenakhov (1817) 4 49 3 years ago Black Wins!
S_Nenakhov (1817) cjshomenta (1589) 4 19 3 years ago White Wins!
mab23 (1496) l_petrovich (1657) 3 33 3 years ago Black Wins!
mab23 (1496) Qwertyawesome (1816) 3 29 3 years ago Black Wins!
jcla (1818) gdipier (2123) 3 25 3 years ago Black Wins!
mab23 (1496) riot77 (1547) 3 21 3 years ago White Wins!
jcla (1818) davividal (1654) 3 11 3 years ago White Wins!
Qwertyawesome (1816) l_petrovich (1657) 3 35 3 years ago Draw!
davividal (1654) jcla (1818) 3 35 3 years ago White Wins!
l_petrovich (1657) mab23 (1496) 3 25 3 years ago White Wins!
riot77 (1547) l_petrovich (1657) 3 29 3 years ago White Wins!
baruch2010 (1692) S_Nenakhov (1817) 3 76 3 years ago Draw!
riot77 (1547) mab23 (1496) 3 25 3 years ago White Wins!
gdipier (2123) jcla (1818) 3 27 3 years ago White Wins!
jcla (1818) cjshomenta (1589) 3 32 3 years ago Black Wins!
Qwertyawesome (1816) mab23 (1496) 3 28 3 years ago White Wins!
baruch2010 (1692) Alexdelaware (1601) 3 37 3 years ago White Wins!
S_Nenakhov (1817) Alexdelaware (1601) 3 28 3 years ago White Wins!
l_petrovich (1657) Qwertyawesome (1816) 3 37 3 years ago Draw!
Qwertyawesome (1816) riot77 (1547) 3 33 3 years ago White Wins!
malikkotto (1724) Alexdelaware (1601) 3 51 3 years ago White Wins!
l_petrovich (1657) riot77 (1547) 3 31 3 years ago White Wins!
riot77 (1547) Qwertyawesome (1816) 3 43 3 years ago White Wins!
Alexdelaware (1601) baruch2010 (1692) 3 24 3 years ago White Wins!
Alexdelaware (1601) S_Nenakhov (1817) 3 54 3 years ago White Wins!
Alexdelaware (1601) malikkotto (1724) 3 37 3 years ago White Wins!
malikkotto (1724) baruch2010 (1692) 3 22 3 years ago White Wins!
davividal (1654) cjshomenta (1589) 3 25 3 years ago Black Wins!
gdipier (2123) davividal (1654) 3 16 3 years ago White Wins!
cjshomenta (1589) gdipier (2123) 3 25 3 years ago Black Wins!
baruch2010 (1692) malikkotto (1724) 3 36 3 years ago Black Wins!
S_Nenakhov (1817) baruch2010 (1692) 3 29 3 years ago White Wins!
S_Nenakhov (1817) malikkotto (1724) 3 29 3 years ago White Wins!
cjshomenta (1589) davividal (1654) 3 37 3 years ago White Wins!
cjshomenta (1589) jcla (1818) 3 14 3 years ago Black Wins!
gdipier (2123) cjshomenta (1589) 3 22 3 years ago White Wins!
davividal (1654) gdipier (2123) 3 21 3 years ago Black Wins!
malikkotto (1724) S_Nenakhov (1817) 3 38 3 years ago Black Wins!
gita5 (1605) mab23 (1496) 2 39 3 years ago Draw!
genti008 (1476) mab23 (1496) 2 60 3 years ago White Wins!
baruch2010 (1692) l_petrovich (1657) 2 51 3 years ago White Wins!
jcla (1818) Shan26 (1817) 2 49 3 years ago White Wins!