Games - Groovy XXIV

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
apiscitello (1253) woodyredbird (1136) 5 78 3 years ago Draw!
lalex90 (1403) woodyredbird (1136) 5 37 3 years ago White Wins!
Klaveripoeg (1420) woodyredbird (1136) 5 49 3 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) apiscitello (1253) 5 61 3 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) apiscitello (1253) 5 57 3 years ago White Wins!
Klaveripoeg (1420) lalex90 (1403) 5 1 3 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) Klaveripoeg (1420) 5 19 3 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) lalex90 (1403) 5 12 3 years ago White Wins!
lalex90 (1403) Klaveripoeg (1420) 5 22 3 years ago Black Wins!
lalex90 (1403) apiscitello (1253) 5 11 3 years ago Black Wins!
apiscitello (1253) Klaveripoeg (1420) 5 63 3 years ago Draw!
apiscitello (1253) lalex90 (1403) 5 17 3 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) horriblegb (1131) 4 35 3 years ago White Wins!
lalex90 (1403) Klaveripoeg (1420) 4 39 3 years ago White Wins!
horriblegb (1131) woodyredbird (1136) 4 73 3 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) lalex90 (1403) 4 83 3 years ago Draw!
horriblegb (1131) nfbar1 (1039) 4 50 3 years ago White Wins!
lalex90 (1403) Philip-DaVoulas (1105) 4 42 3 years ago White Wins!
apiscitello (1253) horriblegb (1131) 4 10 3 years ago Black Wins!
Philip-DaVoulas (1105) lalex90 (1403) 4 44 3 years ago Black Wins!
horriblegb (1131) apiscitello (1253) 4 44 3 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) Philip-DaVoulas (1105) 4 49 3 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) apiscitello (1253) 4 74 3 years ago Black Wins!
nfbar1 (1039) horriblegb (1131) 4 27 3 years ago White Wins!
Philip-DaVoulas (1105) SonicV (1177) 4 3 3 years ago White Wins!
SonicV (1177) Klaveripoeg (1420) 4 1 3 years ago Black Wins!
lalex90 (1403) SonicV (1177) 4 4 3 years ago White Wins!
SonicV (1177) lalex90 (1403) 4 13 3 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) SonicV (1177) 4 14 3 years ago White Wins!
SonicV (1177) Philip-DaVoulas (1105) 4 12 3 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) nfbar1 (1039) 4 20 3 years ago White Wins!
nfbar1 (1039) apiscitello (1253) 4 55 3 years ago Black Wins!
nfbar1 (1039) woodyredbird (1136) 4 22 3 years ago White Wins!
apiscitello (1253) woodyredbird (1136) 4 26 3 years ago White Wins!
Philip-DaVoulas (1105) Klaveripoeg (1420) 4 26 3 years ago Black Wins!
apiscitello (1253) nfbar1 (1039) 4 33 3 years ago White Wins!
horriblegb (1131) lililoom (1111) 3 60 3 years ago White Wins!
horriblegb (1131) Flibityboo (1302) 3 17 3 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) Flibityboo (1302) 3 8 3 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) horriblegb (1131) 3 37 3 years ago Black Wins!
Flibityboo (1302) woodyredbird (1136) 3 73 3 years ago White Wins!
Flibityboo (1302) horriblegb (1131) 3 47 3 years ago Black Wins!
lililoom (1111) Flibityboo (1302) 3 23 3 years ago Black Wins!
Flibityboo (1302) apiscitello (1253) 3 27 3 years ago Black Wins!
nfbar1 (1039) horriblegb (1131) 3 66 3 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) lililoom (1111) 3 55 3 years ago White Wins!
Philip-DaVoulas (1105) horriblegb (1131) 3 43 3 years ago Draw!
apiscitello (1253) horriblegb (1131) 3 48 3 years ago White Wins!
lililoom (1111) horriblegb (1131) 3 43 3 years ago White Wins!
Flibityboo (1302) nfbar1 (1039) 3 20 3 years ago Black Wins!