Games - Groovy XXIV

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
apiscitello (1179) woodyredbird (1136) 5 78 2 years ago Draw!
lalex90 (1403) woodyredbird (1136) 5 37 2 years ago White Wins!
Klaveripoeg (1420) woodyredbird (1136) 5 49 2 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) apiscitello (1179) 5 61 2 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) apiscitello (1179) 5 57 2 years ago White Wins!
Klaveripoeg (1420) lalex90 (1403) 5 1 2 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) Klaveripoeg (1420) 5 19 2 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) lalex90 (1403) 5 12 2 years ago White Wins!
lalex90 (1403) Klaveripoeg (1420) 5 22 2 years ago Black Wins!
lalex90 (1403) apiscitello (1179) 5 11 2 years ago Black Wins!
apiscitello (1179) Klaveripoeg (1420) 5 63 2 years ago Draw!
apiscitello (1179) lalex90 (1403) 5 17 2 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) horriblegb (1165) 4 35 2 years ago White Wins!
lalex90 (1403) Klaveripoeg (1420) 4 39 2 years ago White Wins!
horriblegb (1165) woodyredbird (1136) 4 73 2 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) lalex90 (1403) 4 83 2 years ago Draw!
horriblegb (1165) nfbar1 (1170) 4 50 2 years ago White Wins!
lalex90 (1403) Philip-DaVoulas (1182) 4 42 2 years ago White Wins!
apiscitello (1179) horriblegb (1165) 4 10 2 years ago Black Wins!
Philip-DaVoulas (1182) lalex90 (1403) 4 44 2 years ago Black Wins!
horriblegb (1165) apiscitello (1179) 4 44 2 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) Philip-DaVoulas (1182) 4 49 2 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) apiscitello (1179) 4 74 2 years ago Black Wins!
nfbar1 (1170) horriblegb (1165) 4 27 2 years ago White Wins!
Philip-DaVoulas (1182) SonicV (1177) 4 3 2 years ago White Wins!
SonicV (1177) Klaveripoeg (1420) 4 1 2 years ago Black Wins!
lalex90 (1403) SonicV (1177) 4 4 2 years ago White Wins!
SonicV (1177) lalex90 (1403) 4 13 3 years ago Black Wins!
Klaveripoeg (1420) SonicV (1177) 4 14 3 years ago White Wins!
SonicV (1177) Philip-DaVoulas (1182) 4 12 3 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) nfbar1 (1170) 4 20 3 years ago White Wins!
nfbar1 (1170) apiscitello (1179) 4 55 3 years ago Black Wins!
nfbar1 (1170) woodyredbird (1136) 4 22 3 years ago White Wins!
apiscitello (1179) woodyredbird (1136) 4 26 3 years ago White Wins!
Philip-DaVoulas (1182) Klaveripoeg (1420) 4 26 3 years ago Black Wins!
apiscitello (1179) nfbar1 (1170) 4 33 3 years ago White Wins!
horriblegb (1165) lililoom (1111) 3 60 3 years ago White Wins!
horriblegb (1165) Flibityboo (1302) 3 17 3 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) Flibityboo (1302) 3 8 3 years ago White Wins!
woodyredbird (1136) horriblegb (1165) 3 37 3 years ago Black Wins!
Flibityboo (1302) woodyredbird (1136) 3 73 3 years ago White Wins!
Flibityboo (1302) horriblegb (1165) 3 47 3 years ago Black Wins!
lililoom (1111) Flibityboo (1302) 3 23 3 years ago Black Wins!
Flibityboo (1302) apiscitello (1179) 3 27 3 years ago Black Wins!
nfbar1 (1170) horriblegb (1165) 3 66 3 years ago Black Wins!
woodyredbird (1136) lililoom (1111) 3 55 3 years ago White Wins!
Philip-DaVoulas (1182) horriblegb (1165) 3 43 3 years ago Draw!
apiscitello (1179) horriblegb (1165) 3 48 3 years ago White Wins!
lililoom (1111) horriblegb (1165) 3 43 3 years ago White Wins!
Flibityboo (1302) nfbar1 (1170) 3 20 3 years ago Black Wins!