Games - French Experts Minimatch

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
bvallieres (2205) BuddyT (2179) 1 17 4 years ago Draw!
BuddyT (2179) FrenchDefence (2019) 1 33 4 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) skypilot2011 (1667) 1 39 4 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) bvallieres (2205) 1 24 4 years ago Draw!
FM Halvard (1915) FrenchDefence (2019) 1 16 4 years ago Black Wins!
FM Halvard (1915) bvallieres (2205) 1 15 4 years ago Black Wins!
BuddyT (2179) bvallieres (2205) 1 74 4 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) bvallieres (2205) 1 26 4 years ago Black Wins!
bvallieres (2205) FM Halvard (1915) 1 28 4 years ago White Wins!
skypilot2011 (1667) bvallieres (2205) 1 22 4 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) Alpenbock (1745) 1 20 4 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) FrenchDefence (2019) 1 23 4 years ago Draw!
creatal (2103) bvallieres (2205) 1 31 4 years ago Black Wins!
bvallieres (2205) FrenchDefence (2019) 1 28 4 years ago White Wins!
bvallieres (2205) Pleasure_Paradigm (1628) 1 45 4 years ago Draw!
bvallieres (2205) skypilot2011 (1667) 1 53 4 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) creatal (2103) 1 9 4 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) FrenchDefence (2019) 1 52 4 years ago Draw!
Alpenbock (1745) bvallieres (2205) 1 22 4 years ago Black Wins!
creatal (2103) FrenchDefence (2019) 1 34 4 years ago Black Wins!
FrenchDefence (2019) Pleasure_Paradigm (1628) 1 32 4 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) creatal (2103) 1 36 4 years ago White Wins!
skypilot2011 (1667) creatal (2103) 1 24 4 years ago White Wins!
FrenchDefence (2019) BuddyT (2179) 1 23 4 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) skypilot2011 (1667) 1 23 4 years ago Black Wins!
bvallieres (2205) Alpenbock (1745) 1 26 4 years ago White Wins!
bvallieres (2205) creatal (2103) 1 19 4 years ago White Wins!
skypilot2011 (1667) Alpenbock (1745) 1 27 4 years ago White Wins!
skypilot2011 (1667) FrenchDefence (2019) 1 19 4 years ago Draw!
BuddyT (2179) creatal (2103) 1 33 4 years ago White Wins!
Pleasure_Paradigm (1628) Alpenbock (1745) 1 34 4 years ago Black Wins!
creatal (2103) skypilot2011 (1667) 1 33 4 years ago Black Wins!
FM Halvard (1915) skypilot2011 (1667) 1 28 4 years ago Black Wins!
skypilot2011 (1667) Pleasure_Paradigm (1628) 1 45 4 years ago Black Wins!
creatal (2103) Alpenbock (1745) 1 48 4 years ago White Wins!
FrenchDefence (2019) FM Halvard (1915) 1 32 4 years ago White Wins!
BuddyT (2179) skypilot2011 (1667) 1 32 4 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) BuddyT (2179) 1 18 4 years ago Draw!
Alpenbock (1745) skypilot2011 (1667) 1 26 4 years ago Black Wins!
BuddyT (2179) Pleasure_Paradigm (1628) 1 19 4 years ago Black Wins!
skypilot2011 (1667) BuddyT (2179) 1 70 4 years ago Draw!
FM Halvard (1915) BuddyT (2179) 1 25 4 years ago Draw!
creatal (2103) BuddyT (2179) 1 35 4 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) Pleasure_Paradigm (1628) 1 22 4 years ago Black Wins!
creatal (2103) FM Halvard (1915) 1 39 4 years ago Black Wins!
skypilot2011 (1667) FM Halvard (1915) 1 24 4 years ago White Wins!
BuddyT (2179) Alpenbock (1745) 1 39 4 years ago White Wins!
Alpenbock (1745) FM Halvard (1915) 1 25 4 years ago Black Wins!
creatal (2103) Pleasure_Paradigm (1628) 1 23 4 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) creatal (2103) 1 20 4 years ago White Wins!