Games - French Experts Minimatch

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
bvallieres (2205) BuddyT (2179) 1 17 3 years ago Draw!
BuddyT (2179) FrenchDefence (2019) 1 33 3 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) skypilot2011 (1921) 1 39 3 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) bvallieres (2205) 1 24 3 years ago Draw!
FM Halvard (1915) FrenchDefence (2019) 1 16 3 years ago Black Wins!
FM Halvard (1915) bvallieres (2205) 1 15 3 years ago Black Wins!
BuddyT (2179) bvallieres (2205) 1 74 3 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) bvallieres (2205) 1 26 3 years ago Black Wins!
bvallieres (2205) FM Halvard (1915) 1 28 3 years ago White Wins!
skypilot2011 (1921) bvallieres (2205) 1 22 3 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) Alpenbock (1745) 1 20 3 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) FrenchDefence (2019) 1 23 3 years ago Draw!
creatal (2103) bvallieres (2205) 1 31 3 years ago Black Wins!
bvallieres (2205) FrenchDefence (2019) 1 28 3 years ago White Wins!
bvallieres (2205) Pleasure_Paradigm (1628) 1 45 3 years ago Draw!
bvallieres (2205) skypilot2011 (1921) 1 53 3 years ago Draw!
FrenchDefence (2019) creatal (2103) 1 9 3 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) FrenchDefence (2019) 1 52 3 years ago Draw!
Alpenbock (1745) bvallieres (2205) 1 22 3 years ago Black Wins!
creatal (2103) FrenchDefence (2019) 1 34 3 years ago Black Wins!
FrenchDefence (2019) Pleasure_Paradigm (1628) 1 32 3 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) creatal (2103) 1 36 3 years ago White Wins!
skypilot2011 (1921) creatal (2103) 1 24 3 years ago White Wins!
FrenchDefence (2019) BuddyT (2179) 1 23 3 years ago Draw!
Pleasure_Paradigm (1628) skypilot2011 (1921) 1 23 3 years ago Black Wins!
bvallieres (2205) Alpenbock (1745) 1 26 3 years ago White Wins!
bvallieres (2205) creatal (2103) 1 19 3 years ago White Wins!
skypilot2011 (1921) Alpenbock (1745) 1 27 3 years ago White Wins!
skypilot2011 (1921) FrenchDefence (2019) 1 19 3 years ago Draw!
BuddyT (2179) creatal (2103) 1 33 3 years ago White Wins!
Pleasure_Paradigm (1628) Alpenbock (1745) 1 34 3 years ago Black Wins!
creatal (2103) skypilot2011 (1921) 1 33 3 years ago Black Wins!
FM Halvard (1915) skypilot2011 (1921) 1 28 3 years ago Black Wins!
skypilot2011 (1921) Pleasure_Paradigm (1628) 1 45 3 years ago Black Wins!
creatal (2103) Alpenbock (1745) 1 48 3 years ago White Wins!
FrenchDefence (2019) FM Halvard (1915) 1 32 3 years ago White Wins!
BuddyT (2179) skypilot2011 (1921) 1 32 3 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) BuddyT (2179) 1 18 3 years ago Draw!
Alpenbock (1745) skypilot2011 (1921) 1 26 3 years ago Black Wins!
BuddyT (2179) Pleasure_Paradigm (1628) 1 19 3 years ago Black Wins!
skypilot2011 (1921) BuddyT (2179) 1 70 4 years ago Draw!
FM Halvard (1915) BuddyT (2179) 1 25 4 years ago Draw!
creatal (2103) BuddyT (2179) 1 35 4 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) Pleasure_Paradigm (1628) 1 22 4 years ago Black Wins!
creatal (2103) FM Halvard (1915) 1 39 4 years ago Black Wins!
skypilot2011 (1921) FM Halvard (1915) 1 24 4 years ago White Wins!
BuddyT (2179) Alpenbock (1745) 1 39 4 years ago White Wins!
Alpenbock (1745) FM Halvard (1915) 1 25 4 years ago Black Wins!
creatal (2103) Pleasure_Paradigm (1628) 1 23 4 years ago Black Wins!
Alpenbock (1745) creatal (2103) 1 20 4 years ago White Wins!