Games - e4-e5

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
gbrich (2064) marosk (1771) 4 29 3 months ago Draw!
marosk (1771) gbrich (2064) 4 44 4 months ago Black Wins!
gbrich (2064) akulatj (1979) 4 32 5 months ago White Wins!
offtherook (2070) gbrich (2064) 4 25 5 months ago White Wins!
gbrich (2064) ch1cag0rob (1737) 4 26 5 months ago White Wins!
Gartholomew (1778) gbrich (2064) 4 0 5 months ago Black Wins!
Gartholomew (1778) marosk (1771) 4 32 5 months ago Black Wins!
gbrich (2064) Gartholomew (1778) 4 28 5 months ago White Wins!
marosk (1771) ch1cag0rob (1737) 4 42 6 months ago White Wins!
marosk (1771) offtherook (2070) 4 25 6 months ago Black Wins!
gbrich (2064) offtherook (2070) 4 31 6 months ago Black Wins!
offtherook (2070) Gartholomew (1778) 4 34 6 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1737) marosk (1771) 4 48 6 months ago Black Wins!
offtherook (2070) marosk (1771) 4 36 6 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1737) gbrich (2064) 4 27 6 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1737) Gartholomew (1778) 4 27 6 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1737) offtherook (2070) 4 32 6 months ago Black Wins!
marosk (1771) Gartholomew (1778) 4 32 6 months ago Draw!
akulatj (1979) gbrich (2064) 4 24 6 months ago Draw!
marosk (1771) akulatj (1979) 4 18 6 months ago White Wins!
offtherook (2070) ch1cag0rob (1737) 4 52 6 months ago White Wins!
Gartholomew (1778) akulatj (1979) 4 17 6 months ago Black Wins!
Gartholomew (1778) offtherook (2070) 4 21 6 months ago Black Wins!
Gartholomew (1778) ch1cag0rob (1737) 4 35 6 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1737) akulatj (1979) 4 42 6 months ago Black Wins!
akulatj (1979) offtherook (2070) 4 30 6 months ago Black Wins!
akulatj (1979) ch1cag0rob (1737) 4 52 7 months ago Black Wins!
akulatj (1979) Gartholomew (1778) 4 26 7 months ago White Wins!
akulatj (1979) marosk (1771) 4 28 7 months ago White Wins!
offtherook (2070) akulatj (1979) 4 32 7 months ago Draw!
BotanicalKnight (1611) IgorNefedov (1801) 3 51 7 months ago Draw!
IgorNefedov (1801) BotanicalKnight (1611) 3 83 14 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1737) IgorNefedov (1801) 3 56 18 months ago Draw!
akulatj (1979) IgorNefedov (1801) 3 44 20 months ago White Wins!
BotanicalKnight (1611) ch1cag0rob (1737) 3 55 21 months ago Black Wins!
BotanicalKnight (1611) offtherook (2070) 3 33 22 months ago Black Wins!
akulatj (1979) BotanicalKnight (1611) 3 40 22 months ago White Wins!
Hollanddude (1576) apurv83 (1637) 3 100 22 months ago Black Wins!
IgorNefedov (1801) offtherook (2070) 3 23 23 months ago Black Wins!
SavichBeast (1532) BotanicalKnight (1611) 3 45 23 months ago Black Wins!
IgorNefedov (1801) ch1cag0rob (1737) 3 41 23 months ago Black Wins!
apurv83 (1637) marosk (1771) 3 38 23 months ago Black Wins!
offtherook (2070) BotanicalKnight (1611) 3 46 24 months ago White Wins!
marosk (1771) apurv83 (1637) 3 57 24 months ago Black Wins!
IgorNefedov (1801) akulatj (1979) 3 39 2 years ago Black Wins!
Hollanddude (1576) marosk (1771) 3 29 2 years ago Black Wins!
Gartholomew (1778) Hollanddude (1576) 3 24 2 years ago White Wins!
Gartholomew (1778) apurv83 (1637) 3 24 2 years ago White Wins!
Martinelli79 (1596) apurv83 (1637) 3 28 2 years ago White Wins!
Martinelli79 (1596) Hollanddude (1576) 3 33 2 years ago Black Wins!