Games - e4-e5

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
gbrich (2069) marosk (1808) 4 29 5 months ago Draw!
marosk (1808) gbrich (2069) 4 44 6 months ago Black Wins!
gbrich (2069) akulatj (2006) 4 32 7 months ago White Wins!
offtherook (2099) gbrich (2069) 4 25 7 months ago White Wins!
gbrich (2069) ch1cag0rob (1758) 4 26 7 months ago White Wins!
Gartholomew (1783) gbrich (2069) 4 0 7 months ago Black Wins!
Gartholomew (1783) marosk (1808) 4 32 7 months ago Black Wins!
gbrich (2069) Gartholomew (1783) 4 28 7 months ago White Wins!
marosk (1808) ch1cag0rob (1758) 4 42 8 months ago White Wins!
marosk (1808) offtherook (2099) 4 25 8 months ago Black Wins!
gbrich (2069) offtherook (2099) 4 31 8 months ago Black Wins!
offtherook (2099) Gartholomew (1783) 4 34 8 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1758) marosk (1808) 4 48 8 months ago Black Wins!
offtherook (2099) marosk (1808) 4 36 8 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1758) gbrich (2069) 4 27 8 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1758) Gartholomew (1783) 4 27 8 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1758) offtherook (2099) 4 32 8 months ago Black Wins!
marosk (1808) Gartholomew (1783) 4 32 8 months ago Draw!
akulatj (2006) gbrich (2069) 4 24 8 months ago Draw!
marosk (1808) akulatj (2006) 4 18 8 months ago White Wins!
offtherook (2099) ch1cag0rob (1758) 4 52 8 months ago White Wins!
Gartholomew (1783) akulatj (2006) 4 17 8 months ago Black Wins!
Gartholomew (1783) offtherook (2099) 4 21 8 months ago Black Wins!
Gartholomew (1783) ch1cag0rob (1758) 4 35 8 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1758) akulatj (2006) 4 42 8 months ago Black Wins!
akulatj (2006) offtherook (2099) 4 30 8 months ago Black Wins!
akulatj (2006) ch1cag0rob (1758) 4 52 9 months ago Black Wins!
akulatj (2006) Gartholomew (1783) 4 26 9 months ago White Wins!
akulatj (2006) marosk (1808) 4 28 9 months ago White Wins!
offtherook (2099) akulatj (2006) 4 32 9 months ago Draw!
BotanicalKnight (1603) IgorNefedov (1825) 3 51 9 months ago Draw!
IgorNefedov (1825) BotanicalKnight (1603) 3 83 16 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1758) IgorNefedov (1825) 3 56 20 months ago Draw!
akulatj (2006) IgorNefedov (1825) 3 44 22 months ago White Wins!
BotanicalKnight (1603) ch1cag0rob (1758) 3 55 23 months ago Black Wins!
BotanicalKnight (1603) offtherook (2099) 3 33 24 months ago Black Wins!
akulatj (2006) BotanicalKnight (1603) 3 40 24 months ago White Wins!
Hollanddude (1576) apurv83 (1627) 3 100 24 months ago Black Wins!
IgorNefedov (1825) offtherook (2099) 3 23 2 years ago Black Wins!
SavichBeast (1574) BotanicalKnight (1603) 3 45 2 years ago Black Wins!
IgorNefedov (1825) ch1cag0rob (1758) 3 41 2 years ago Black Wins!
apurv83 (1627) marosk (1808) 3 38 2 years ago Black Wins!
offtherook (2099) BotanicalKnight (1603) 3 46 2 years ago White Wins!
marosk (1808) apurv83 (1627) 3 57 2 years ago Black Wins!
IgorNefedov (1825) akulatj (2006) 3 39 2 years ago Black Wins!
Hollanddude (1576) marosk (1808) 3 29 2 years ago Black Wins!
Gartholomew (1783) Hollanddude (1576) 3 24 2 years ago White Wins!
Gartholomew (1783) apurv83 (1627) 3 24 2 years ago White Wins!
Martinelli79 (1596) apurv83 (1627) 3 28 2 years ago White Wins!
Martinelli79 (1596) Hollanddude (1576) 3 33 2 years ago Black Wins!