Games - e4-e5

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
gbrich (2047) marosk (1805) 4 29 6 days ago Draw!
marosk (1805) gbrich (2047) 4 44 6 weeks ago Black Wins!
gbrich (2047) akulatj (1934) 4 32 6 weeks ago White Wins!
offtherook (2050) gbrich (2047) 4 25 6 weeks ago White Wins!
gbrich (2047) ch1cag0rob (1783) 4 26 8 weeks ago White Wins!
Gartholomew (1734) gbrich (2047) 4 0 2 months ago Black Wins!
Gartholomew (1734) marosk (1805) 4 32 2 months ago Black Wins!
gbrich (2047) Gartholomew (1734) 4 28 2 months ago White Wins!
marosk (1805) ch1cag0rob (1783) 4 42 2 months ago White Wins!
marosk (1805) offtherook (2050) 4 25 3 months ago Black Wins!
gbrich (2047) offtherook (2050) 4 31 3 months ago Black Wins!
offtherook (2050) Gartholomew (1734) 4 34 3 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1783) marosk (1805) 4 48 3 months ago Black Wins!
offtherook (2050) marosk (1805) 4 36 3 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1783) gbrich (2047) 4 27 3 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1783) Gartholomew (1734) 4 27 3 months ago White Wins!
ch1cag0rob (1783) offtherook (2050) 4 32 3 months ago Black Wins!
marosk (1805) Gartholomew (1734) 4 32 3 months ago Draw!
akulatj (1934) gbrich (2047) 4 24 3 months ago Draw!
marosk (1805) akulatj (1934) 4 18 3 months ago White Wins!
offtherook (2050) ch1cag0rob (1783) 4 52 3 months ago White Wins!
Gartholomew (1734) akulatj (1934) 4 17 3 months ago Black Wins!
Gartholomew (1734) offtherook (2050) 4 21 3 months ago Black Wins!
Gartholomew (1734) ch1cag0rob (1783) 4 35 3 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1783) akulatj (1934) 4 42 3 months ago Black Wins!
akulatj (1934) offtherook (2050) 4 30 3 months ago Black Wins!
akulatj (1934) ch1cag0rob (1783) 4 52 3 months ago Black Wins!
akulatj (1934) Gartholomew (1734) 4 26 3 months ago White Wins!
akulatj (1934) marosk (1805) 4 28 4 months ago White Wins!
offtherook (2050) akulatj (1934) 4 32 4 months ago Draw!
BotanicalKnight (1604) IgorNefedov (1799) 3 51 4 months ago Draw!
IgorNefedov (1799) BotanicalKnight (1604) 3 83 11 months ago Black Wins!
ch1cag0rob (1783) IgorNefedov (1799) 3 56 15 months ago Draw!
akulatj (1934) IgorNefedov (1799) 3 44 17 months ago White Wins!
BotanicalKnight (1604) ch1cag0rob (1783) 3 55 18 months ago Black Wins!
BotanicalKnight (1604) offtherook (2050) 3 33 19 months ago Black Wins!
akulatj (1934) BotanicalKnight (1604) 3 40 19 months ago White Wins!
Hollanddude (1576) apurv83 (1547) 3 100 19 months ago Black Wins!
IgorNefedov (1799) offtherook (2050) 3 23 20 months ago Black Wins!
SavichBeast (1473) BotanicalKnight (1604) 3 45 20 months ago Black Wins!
IgorNefedov (1799) ch1cag0rob (1783) 3 41 20 months ago Black Wins!
apurv83 (1547) marosk (1805) 3 38 20 months ago Black Wins!
offtherook (2050) BotanicalKnight (1604) 3 46 21 months ago White Wins!
marosk (1805) apurv83 (1547) 3 57 21 months ago Black Wins!
IgorNefedov (1799) akulatj (1934) 3 39 21 months ago Black Wins!
Hollanddude (1576) marosk (1805) 3 29 21 months ago Black Wins!
Gartholomew (1734) Hollanddude (1576) 3 24 21 months ago White Wins!
Gartholomew (1734) apurv83 (1547) 3 24 22 months ago White Wins!
Martinelli79 (1606) apurv83 (1547) 3 28 22 months ago White Wins!
Martinelli79 (1606) Hollanddude (1576) 3 33 22 months ago Black Wins!