Games - THChess Championship #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
PleaseStopRaining (1411) gbrown057 (1300) 3 0 14 months ago Black Wins!
gbrown057 (1300) PleaseStopRaining (1411) 3 29 14 months ago White Wins!
DanielRubio (1527) PleaseStopRaining (1411) 3 7 14 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) rasputin81 (1541) 3 1 14 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1724) PleaseStopRaining (1411) 3 6 14 months ago White Wins!
rasputin81 (1541) PleaseStopRaining (1411) 3 29 14 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) Fabrizio61 (1724) 3 20 15 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) DanielRubio (1527) 3 26 15 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 3 15 15 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1724) DanielRubio (1527) 3 34 16 months ago White Wins!
gbrown057 (1300) Fabrizio61 (1724) 3 38 16 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1724) rasputin81 (1541) 3 26 16 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) Fabrizio61 (1724) 3 56 17 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1724) shilen08 (1419) 3 34 17 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) shilen08 (1419) 3 8 17 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1724) gbrown057 (1300) 3 43 17 months ago White Wins!
gbrown057 (1300) rasputin81 (1541) 3 12 17 months ago White Wins!
rasputin81 (1541) Fabrizio61 (1724) 3 29 17 months ago White Wins!
rasputin81 (1541) gbrown057 (1300) 3 51 17 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) gbrown057 (1300) 3 13 17 months ago Black Wins!
rasputin81 (1541) shilen08 (1419) 3 9 17 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) gbrown057 (1300) 3 36 17 months ago Black Wins!
rasputin81 (1541) DanielRubio (1527) 3 13 17 months ago White Wins!
gbrown057 (1300) shilen08 (1419) 3 50 17 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) Fabrizio61 (1724) 3 19 17 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) rasputin81 (1541) 3 26 17 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) rasputin81 (1541) 3 27 17 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) shilen08 (1419) 3 25 17 months ago Black Wins!
gbrown057 (1300) DanielRubio (1527) 3 26 18 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) DanielRubio (1527) 3 15 18 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) CaptainMensa (1232) 2 15 18 months ago White Wins!
saboegel (1200) Fabrizio61 (1724) 2 48 18 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) saboegel (1200) 2 49 19 months ago White Wins!
adayoh (1386) PleaseStopRaining (1411) 2 25 19 months ago Black Wins!
CaptainMensa (1232) PleaseStopRaining (1411) 2 41 19 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 2 32 20 months ago Black Wins!
The-Gump (1024) iandut2011 (1130) 2 0 20 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) sjoshm8206 (1394) 2 25 20 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) rasputin81 (1541) 2 0 20 months ago Black Wins!
saboegel (1200) DanielRubio (1527) 2 48 20 months ago Black Wins!
rasputin81 (1541) The-Gump (1024) 2 13 20 months ago White Wins!
rasputin81 (1541) iandut2011 (1130) 2 22 20 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) The-Gump (1024) 2 12 20 months ago Black Wins!
gbrown057 (1300) iandut2011 (1130) 2 9 20 months ago White Wins!
saboegel (1200) 16mmngm (1385) 2 2 20 months ago White Wins!
16mmngm (1385) Fabrizio61 (1724) 2 1 20 months ago Black Wins!
16mmngm (1385) DanielRubio (1527) 2 1 20 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1724) DanielRubio (1527) 2 32 20 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1724) 16mmngm (1385) 2 36 21 months ago White Wins!
gbrown057 (1300) The-Gump (1024) 2 15 21 months ago White Wins!