Games - THChess Championship #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
PleaseStopRaining (1411) gbrown057 (1256) 3 0 10 months ago Black Wins!
gbrown057 (1256) PleaseStopRaining (1411) 3 29 10 months ago White Wins!
DanielRubio (1535) PleaseStopRaining (1411) 3 7 10 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) rasputin81 (1476) 3 1 10 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1691) PleaseStopRaining (1411) 3 6 10 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) PleaseStopRaining (1411) 3 29 10 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) Fabrizio61 (1691) 3 20 11 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) DanielRubio (1535) 3 26 11 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 3 15 11 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1691) DanielRubio (1535) 3 34 12 months ago White Wins!
gbrown057 (1256) Fabrizio61 (1691) 3 38 13 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1691) rasputin81 (1476) 3 26 13 months ago Black Wins!
DanielRubio (1535) Fabrizio61 (1691) 3 56 13 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1691) shilen08 (1419) 3 34 13 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) shilen08 (1419) 3 8 13 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1691) gbrown057 (1256) 3 43 13 months ago White Wins!
gbrown057 (1256) rasputin81 (1476) 3 12 13 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) Fabrizio61 (1691) 3 29 13 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) gbrown057 (1256) 3 51 13 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) gbrown057 (1256) 3 13 13 months ago Black Wins!
rasputin81 (1476) shilen08 (1419) 3 9 13 months ago Black Wins!
DanielRubio (1535) gbrown057 (1256) 3 36 13 months ago Black Wins!
rasputin81 (1476) DanielRubio (1535) 3 13 13 months ago White Wins!
gbrown057 (1256) shilen08 (1419) 3 50 13 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) Fabrizio61 (1691) 3 19 14 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) rasputin81 (1476) 3 26 14 months ago Black Wins!
DanielRubio (1535) rasputin81 (1476) 3 27 14 months ago Black Wins!
DanielRubio (1535) shilen08 (1419) 3 25 14 months ago Black Wins!
gbrown057 (1256) DanielRubio (1535) 3 26 14 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) DanielRubio (1535) 3 15 14 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) CaptainMensa (1232) 2 15 14 months ago White Wins!
saboegel (1255) Fabrizio61 (1691) 2 48 14 months ago Black Wins!
DanielRubio (1535) saboegel (1255) 2 49 15 months ago White Wins!
adayoh (1355) PleaseStopRaining (1411) 2 25 15 months ago Black Wins!
CaptainMensa (1232) PleaseStopRaining (1411) 2 41 15 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 2 32 16 months ago Black Wins!
The-Gump (1024) iandut2011 (1142) 2 0 16 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) sjoshm8206 (1394) 2 25 16 months ago White Wins!
iandut2011 (1142) rasputin81 (1476) 2 0 16 months ago Black Wins!
saboegel (1255) DanielRubio (1535) 2 48 16 months ago Black Wins!
rasputin81 (1476) The-Gump (1024) 2 13 16 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) iandut2011 (1142) 2 22 16 months ago White Wins!
iandut2011 (1142) The-Gump (1024) 2 12 16 months ago Black Wins!
gbrown057 (1256) iandut2011 (1142) 2 9 16 months ago White Wins!
saboegel (1255) 16mmngm (1403) 2 2 17 months ago White Wins!
16mmngm (1403) Fabrizio61 (1691) 2 1 17 months ago Black Wins!
16mmngm (1403) DanielRubio (1535) 2 1 17 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1691) DanielRubio (1535) 2 32 17 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1691) 16mmngm (1403) 2 36 17 months ago White Wins!
gbrown057 (1256) The-Gump (1024) 2 15 17 months ago White Wins!