Games - THChess Championship #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
PleaseStopRaining (1411) gbrown057 (1284) 3 0 17 months ago Black Wins!
gbrown057 (1284) PleaseStopRaining (1411) 3 29 17 months ago White Wins!
DanielRubio (1527) PleaseStopRaining (1411) 3 7 17 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) rasputin81 (1476) 3 1 17 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1741) PleaseStopRaining (1411) 3 6 17 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) PleaseStopRaining (1411) 3 29 17 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) Fabrizio61 (1741) 3 20 18 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) DanielRubio (1527) 3 26 18 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 3 15 18 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1741) DanielRubio (1527) 3 34 19 months ago White Wins!
gbrown057 (1284) Fabrizio61 (1741) 3 38 19 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1741) rasputin81 (1476) 3 26 19 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) Fabrizio61 (1741) 3 56 20 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1741) shilen08 (1419) 3 34 20 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) shilen08 (1419) 3 8 20 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1741) gbrown057 (1284) 3 43 20 months ago White Wins!
gbrown057 (1284) rasputin81 (1476) 3 12 20 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) Fabrizio61 (1741) 3 29 20 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) gbrown057 (1284) 3 51 20 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) gbrown057 (1284) 3 13 20 months ago Black Wins!
rasputin81 (1476) shilen08 (1419) 3 9 20 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) gbrown057 (1284) 3 36 20 months ago Black Wins!
rasputin81 (1476) DanielRubio (1527) 3 13 20 months ago White Wins!
gbrown057 (1284) shilen08 (1419) 3 50 20 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) Fabrizio61 (1741) 3 19 20 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) rasputin81 (1476) 3 26 20 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) rasputin81 (1476) 3 27 20 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) shilen08 (1419) 3 25 20 months ago Black Wins!
gbrown057 (1284) DanielRubio (1527) 3 26 20 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) DanielRubio (1527) 3 15 21 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) CaptainMensa (1232) 2 15 21 months ago White Wins!
saboegel (1200) Fabrizio61 (1741) 2 48 21 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) saboegel (1200) 2 49 22 months ago White Wins!
adayoh (1332) PleaseStopRaining (1411) 2 25 22 months ago Black Wins!
CaptainMensa (1232) PleaseStopRaining (1411) 2 41 22 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 2 32 23 months ago Black Wins!
The-Gump (1024) iandut2011 (1130) 2 0 23 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) sjoshm8206 (1394) 2 25 23 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) rasputin81 (1476) 2 0 23 months ago Black Wins!
saboegel (1200) DanielRubio (1527) 2 48 23 months ago Black Wins!
rasputin81 (1476) The-Gump (1024) 2 13 23 months ago White Wins!
rasputin81 (1476) iandut2011 (1130) 2 22 23 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) The-Gump (1024) 2 12 23 months ago Black Wins!
gbrown057 (1284) iandut2011 (1130) 2 9 23 months ago White Wins!
saboegel (1200) 16mmngm (1385) 2 2 23 months ago White Wins!
16mmngm (1385) Fabrizio61 (1741) 2 1 23 months ago Black Wins!
16mmngm (1385) DanielRubio (1527) 2 1 23 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1741) DanielRubio (1527) 2 32 23 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1741) 16mmngm (1385) 2 36 24 months ago White Wins!
gbrown057 (1284) The-Gump (1024) 2 15 24 months ago White Wins!