Games - THChess Championship #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
PleaseStopRaining (1411) gbrown057 (1265) 3 0 18 months ago Black Wins!
gbrown057 (1265) PleaseStopRaining (1411) 3 29 19 months ago White Wins!
DanielRubio (1462) PleaseStopRaining (1411) 3 7 19 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) rasputin81 (1546) 3 1 19 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1738) PleaseStopRaining (1411) 3 6 19 months ago White Wins!
rasputin81 (1546) PleaseStopRaining (1411) 3 29 19 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) Fabrizio61 (1738) 3 20 20 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) DanielRubio (1462) 3 26 20 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 3 15 20 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1738) DanielRubio (1462) 3 34 21 months ago White Wins!
gbrown057 (1265) Fabrizio61 (1738) 3 38 21 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1738) rasputin81 (1546) 3 26 21 months ago Black Wins!
DanielRubio (1462) Fabrizio61 (1738) 3 56 22 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1738) shilen08 (1419) 3 34 22 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) shilen08 (1419) 3 8 22 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1738) gbrown057 (1265) 3 43 22 months ago White Wins!
gbrown057 (1265) rasputin81 (1546) 3 12 22 months ago White Wins!
rasputin81 (1546) Fabrizio61 (1738) 3 29 22 months ago White Wins!
rasputin81 (1546) gbrown057 (1265) 3 51 22 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) gbrown057 (1265) 3 13 22 months ago Black Wins!
rasputin81 (1546) shilen08 (1419) 3 9 22 months ago Black Wins!
DanielRubio (1462) gbrown057 (1265) 3 36 22 months ago Black Wins!
rasputin81 (1546) DanielRubio (1462) 3 13 22 months ago White Wins!
gbrown057 (1265) shilen08 (1419) 3 50 22 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) Fabrizio61 (1738) 3 19 22 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) rasputin81 (1546) 3 26 22 months ago Black Wins!
DanielRubio (1462) rasputin81 (1546) 3 27 22 months ago Black Wins!
DanielRubio (1462) shilen08 (1419) 3 25 22 months ago Black Wins!
gbrown057 (1265) DanielRubio (1462) 3 26 22 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) DanielRubio (1462) 3 15 23 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) CaptainMensa (1232) 2 15 23 months ago White Wins!
saboegel (1200) Fabrizio61 (1738) 2 48 23 months ago Black Wins!
DanielRubio (1462) saboegel (1200) 2 49 24 months ago White Wins!
adayoh (1332) PleaseStopRaining (1411) 2 25 2 years ago Black Wins!
CaptainMensa (1232) PleaseStopRaining (1411) 2 41 2 years ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 2 32 2 years ago Black Wins!
The-Gump (1024) iandut2011 (1130) 2 0 2 years ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) sjoshm8206 (1394) 2 25 2 years ago White Wins!
iandut2011 (1130) rasputin81 (1546) 2 0 2 years ago Black Wins!
saboegel (1200) DanielRubio (1462) 2 48 2 years ago Black Wins!
rasputin81 (1546) The-Gump (1024) 2 13 2 years ago White Wins!
rasputin81 (1546) iandut2011 (1130) 2 22 2 years ago White Wins!
iandut2011 (1130) The-Gump (1024) 2 12 2 years ago Black Wins!
gbrown057 (1265) iandut2011 (1130) 2 9 2 years ago White Wins!
saboegel (1200) 16mmngm (1385) 2 2 2 years ago White Wins!
16mmngm (1385) Fabrizio61 (1738) 2 1 2 years ago Black Wins!
16mmngm (1385) DanielRubio (1462) 2 1 2 years ago Black Wins!
Fabrizio61 (1738) DanielRubio (1462) 2 32 2 years ago White Wins!
Fabrizio61 (1738) 16mmngm (1385) 2 36 2 years ago White Wins!
gbrown057 (1265) The-Gump (1024) 2 15 2 years ago White Wins!