Games - THChess Championship #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
PleaseStopRaining (1411) gbrown057 (1304) 3 0 15 months ago Black Wins!
gbrown057 (1304) PleaseStopRaining (1411) 3 29 16 months ago White Wins!
DanielRubio (1527) PleaseStopRaining (1411) 3 7 16 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) rasputin81 (1514) 3 1 16 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1740) PleaseStopRaining (1411) 3 6 16 months ago White Wins!
rasputin81 (1514) PleaseStopRaining (1411) 3 29 16 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) Fabrizio61 (1740) 3 20 17 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) DanielRubio (1527) 3 26 17 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 3 15 17 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1740) DanielRubio (1527) 3 34 18 months ago White Wins!
gbrown057 (1304) Fabrizio61 (1740) 3 38 18 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1740) rasputin81 (1514) 3 26 18 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) Fabrizio61 (1740) 3 56 19 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1740) shilen08 (1419) 3 34 19 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) shilen08 (1419) 3 8 19 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1740) gbrown057 (1304) 3 43 19 months ago White Wins!
gbrown057 (1304) rasputin81 (1514) 3 12 19 months ago White Wins!
rasputin81 (1514) Fabrizio61 (1740) 3 29 19 months ago White Wins!
rasputin81 (1514) gbrown057 (1304) 3 51 19 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) gbrown057 (1304) 3 13 19 months ago Black Wins!
rasputin81 (1514) shilen08 (1419) 3 9 19 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) gbrown057 (1304) 3 36 19 months ago Black Wins!
rasputin81 (1514) DanielRubio (1527) 3 13 19 months ago White Wins!
gbrown057 (1304) shilen08 (1419) 3 50 19 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) Fabrizio61 (1740) 3 19 19 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) rasputin81 (1514) 3 26 19 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) rasputin81 (1514) 3 27 19 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) shilen08 (1419) 3 25 19 months ago Black Wins!
gbrown057 (1304) DanielRubio (1527) 3 26 19 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) DanielRubio (1527) 3 15 20 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) CaptainMensa (1232) 2 15 20 months ago White Wins!
saboegel (1200) Fabrizio61 (1740) 2 48 20 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) saboegel (1200) 2 49 21 months ago White Wins!
adayoh (1373) PleaseStopRaining (1411) 2 25 21 months ago Black Wins!
CaptainMensa (1232) PleaseStopRaining (1411) 2 41 21 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 2 32 21 months ago Black Wins!
The-Gump (1024) iandut2011 (1130) 2 0 22 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) sjoshm8206 (1394) 2 25 22 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) rasputin81 (1514) 2 0 22 months ago Black Wins!
saboegel (1200) DanielRubio (1527) 2 48 22 months ago Black Wins!
rasputin81 (1514) The-Gump (1024) 2 13 22 months ago White Wins!
rasputin81 (1514) iandut2011 (1130) 2 22 22 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) The-Gump (1024) 2 12 22 months ago Black Wins!
gbrown057 (1304) iandut2011 (1130) 2 9 22 months ago White Wins!
saboegel (1200) 16mmngm (1385) 2 2 22 months ago White Wins!
16mmngm (1385) Fabrizio61 (1740) 2 1 22 months ago Black Wins!
16mmngm (1385) DanielRubio (1527) 2 1 22 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1740) DanielRubio (1527) 2 32 22 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1740) 16mmngm (1385) 2 36 23 months ago White Wins!
gbrown057 (1304) The-Gump (1024) 2 15 23 months ago White Wins!