Games - THChess Championship #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
PleaseStopRaining (1411) gbrown057 (1332) 3 0 13 months ago Black Wins!
gbrown057 (1332) PleaseStopRaining (1411) 3 29 13 months ago White Wins!
DanielRubio (1527) PleaseStopRaining (1411) 3 7 13 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) rasputin81 (1530) 3 1 13 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1726) PleaseStopRaining (1411) 3 6 13 months ago White Wins!
rasputin81 (1530) PleaseStopRaining (1411) 3 29 13 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) Fabrizio61 (1726) 3 20 14 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) DanielRubio (1527) 3 26 14 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 3 15 14 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1726) DanielRubio (1527) 3 34 15 months ago White Wins!
gbrown057 (1332) Fabrizio61 (1726) 3 38 16 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1726) rasputin81 (1530) 3 26 16 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) Fabrizio61 (1726) 3 56 16 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1726) shilen08 (1419) 3 34 16 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) shilen08 (1419) 3 8 16 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1726) gbrown057 (1332) 3 43 16 months ago White Wins!
gbrown057 (1332) rasputin81 (1530) 3 12 16 months ago White Wins!
rasputin81 (1530) Fabrizio61 (1726) 3 29 16 months ago White Wins!
rasputin81 (1530) gbrown057 (1332) 3 51 16 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) gbrown057 (1332) 3 13 16 months ago Black Wins!
rasputin81 (1530) shilen08 (1419) 3 9 16 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) gbrown057 (1332) 3 36 16 months ago Black Wins!
rasputin81 (1530) DanielRubio (1527) 3 13 16 months ago White Wins!
gbrown057 (1332) shilen08 (1419) 3 50 16 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) Fabrizio61 (1726) 3 19 16 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) rasputin81 (1530) 3 26 16 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) rasputin81 (1530) 3 27 17 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) shilen08 (1419) 3 25 17 months ago Black Wins!
gbrown057 (1332) DanielRubio (1527) 3 26 17 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) DanielRubio (1527) 3 15 17 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) CaptainMensa (1232) 2 15 17 months ago White Wins!
saboegel (1200) Fabrizio61 (1726) 2 48 17 months ago Black Wins!
DanielRubio (1527) saboegel (1200) 2 49 18 months ago White Wins!
adayoh (1389) PleaseStopRaining (1411) 2 25 18 months ago Black Wins!
CaptainMensa (1232) PleaseStopRaining (1411) 2 41 18 months ago Black Wins!
shilen08 (1419) PleaseStopRaining (1411) 2 32 19 months ago Black Wins!
The-Gump (1024) iandut2011 (1130) 2 0 19 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) sjoshm8206 (1394) 2 25 19 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) rasputin81 (1530) 2 0 19 months ago Black Wins!
saboegel (1200) DanielRubio (1527) 2 48 19 months ago Black Wins!
rasputin81 (1530) The-Gump (1024) 2 13 19 months ago White Wins!
rasputin81 (1530) iandut2011 (1130) 2 22 19 months ago White Wins!
iandut2011 (1130) The-Gump (1024) 2 12 19 months ago Black Wins!
gbrown057 (1332) iandut2011 (1130) 2 9 19 months ago White Wins!
saboegel (1200) 16mmngm (1385) 2 2 19 months ago White Wins!
16mmngm (1385) Fabrizio61 (1726) 2 1 19 months ago Black Wins!
16mmngm (1385) DanielRubio (1527) 2 1 19 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1726) DanielRubio (1527) 2 32 20 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1726) 16mmngm (1385) 2 36 20 months ago White Wins!
gbrown057 (1332) The-Gump (1024) 2 15 20 months ago White Wins!