Games - French Defense: Exchange Variation

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
viktoradu (1945) uberscoober (1704) 3 28 11 hours ago White Wins!
FM Holden-Caulfield (1933) viktoradu (1945) 3 42 17 hours ago Playing
Artnix (1963) odioklop (1884) 3 19 28 hours ago Playing
Artnix (1963) MvdVegt (1629) 3 26 33 hours ago White Wins!
Artnix (1963) FM Holden-Caulfield (1933) 3 22 38 hours ago Playing
odioklop (1884) viktoradu (1945) 3 32 44 hours ago Playing
viktoradu (1945) odioklop (1884) 3 33 44 hours ago Playing
akulatj (1957) viktoradu (1945) 3 38 44 hours ago Playing
viktoradu (1945) MvdVegt (1629) 3 24 3 days ago Playing
uberscoober (1704) Artnix (1963) 3 15 5 days ago Playing
odioklop (1884) Artnix (1963) 3 18 5 days ago Playing
viktoradu (1945) Artnix (1963) 3 11 6 days ago Playing
FM Holden-Caulfield (1933) Artnix (1963) 3 21 6 days ago Playing
Artnix (1963) uberscoober (1704) 3 18 7 days ago White Wins!
Artnix (1963) viktoradu (1945) 3 12 7 days ago Playing
MvdVegt (1629) Artnix (1963) 3 17 11 days ago Black Wins!
uberscoober (1704) viktoradu (1945) 3 23 2 weeks ago Black Wins!
MvdVegt (1629) viktoradu (1945) 3 28 3 weeks ago Black Wins!
viktoradu (1945) FM Holden-Caulfield (1933) 3 30 3 weeks ago Draw!
FM Holden-Caulfield (1933) uberscoober (1704) 3 24 4 weeks ago White Wins!
uberscoober (1704) MvdVegt (1629) 3 33 5 weeks ago White Wins!
odioklop (1884) uberscoober (1704) 3 38 5 weeks ago White Wins!
MvdVegt (1629) FM Holden-Caulfield (1933) 3 35 6 weeks ago Black Wins!
Artnix (1963) akulatj (1957) 3 8 7 weeks ago Draw!
akulatj (1957) Artnix (1963) 3 7 7 weeks ago Draw!
MvdVegt (1629) uberscoober (1704) 3 21 8 weeks ago White Wins!
akulatj (1957) FM Holden-Caulfield (1933) 3 58 8 weeks ago Black Wins!
odioklop (1884) FM Holden-Caulfield (1933) 3 33 9 weeks ago White Wins!
FM Holden-Caulfield (1933) akulatj (1957) 3 51 9 weeks ago Black Wins!
uberscoober (1704) FM Holden-Caulfield (1933) 3 17 2 months ago White Wins!
viktoradu (1945) akulatj (1957) 3 32 2 months ago Draw!
FM Holden-Caulfield (1933) MvdVegt (1629) 3 20 2 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) viktoradu (1945) 3 20 2 months ago Black Wins!
FM Holden-Caulfield (1933) JDA1958 (1321) 3 20 2 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) FM Holden-Caulfield (1933) 3 21 2 months ago Black Wins!
JDA1958 (1321) odioklop (1884) 3 28 2 months ago Black Wins!
JDA1958 (1321) akulatj (1957) 3 40 2 months ago Black Wins!
uberscoober (1704) JDA1958 (1321) 3 17 2 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) uberscoober (1704) 3 17 2 months ago Black Wins!
akulatj (1957) uberscoober (1704) 3 29 2 months ago White Wins!
odioklop (1884) JDA1958 (1321) 3 26 2 months ago White Wins!
akulatj (1957) JDA1958 (1321) 3 31 2 months ago White Wins!
viktoradu (1945) JDA1958 (1321) 3 20 2 months ago White Wins!
MvdVegt (1629) JDA1958 (1321) 3 17 2 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) MvdVegt (1629) 3 17 2 months ago Black Wins!
Artnix (1963) JDA1958 (1321) 3 6 2 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) Artnix (1963) 3 5 2 months ago Black Wins!
uberscoober (1704) akulatj (1957) 3 24 3 months ago Black Wins!
odioklop (1884) akulatj (1957) 3 57 3 months ago White Wins!
uberscoober (1704) odioklop (1884) 3 17 3 months ago Black Wins!