Games - French Defense: Exchange Variation

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
uberscoober (1704) Artnix (1988) 3 23 16 hours ago Playing
viktoradu (1927) MvdVegt (1662) 3 34 20 hours ago Playing
FM Holden-Caulfield (1910) Artnix (1988) 3 31 34 hours ago Playing
Artnix (1988) odioklop (1896) 3 24 2 days ago Playing
Artnix (1988) FM Holden-Caulfield (1910) 3 30 2 days ago White Wins!
odioklop (1896) Artnix (1988) 3 25 3 days ago Playing
Artnix (1988) viktoradu (1927) 3 16 3 days ago Playing
viktoradu (1927) Artnix (1988) 3 15 3 days ago Playing
odioklop (1896) viktoradu (1927) 3 43 10 days ago White Wins!
viktoradu (1927) odioklop (1896) 3 41 11 days ago Black Wins!
FM Holden-Caulfield (1910) viktoradu (1927) 3 57 14 days ago Draw!
akulatj (1998) viktoradu (1927) 3 46 2 weeks ago White Wins!
viktoradu (1927) uberscoober (1704) 3 28 4 weeks ago White Wins!
Artnix (1988) MvdVegt (1662) 3 26 4 weeks ago White Wins!
Artnix (1988) uberscoober (1704) 3 18 5 weeks ago White Wins!
MvdVegt (1662) Artnix (1988) 3 17 5 weeks ago Black Wins!
uberscoober (1704) viktoradu (1927) 3 23 6 weeks ago Black Wins!
MvdVegt (1662) viktoradu (1927) 3 28 6 weeks ago Black Wins!
viktoradu (1927) FM Holden-Caulfield (1910) 3 30 7 weeks ago Draw!
FM Holden-Caulfield (1910) uberscoober (1704) 3 24 8 weeks ago White Wins!
uberscoober (1704) MvdVegt (1662) 3 33 2 months ago White Wins!
odioklop (1896) uberscoober (1704) 3 38 2 months ago White Wins!
MvdVegt (1662) FM Holden-Caulfield (1910) 3 35 2 months ago Black Wins!
Artnix (1988) akulatj (1998) 3 8 2 months ago Draw!
akulatj (1998) Artnix (1988) 3 7 3 months ago Draw!
MvdVegt (1662) uberscoober (1704) 3 21 3 months ago White Wins!
akulatj (1998) FM Holden-Caulfield (1910) 3 58 3 months ago Black Wins!
odioklop (1896) FM Holden-Caulfield (1910) 3 33 3 months ago White Wins!
FM Holden-Caulfield (1910) akulatj (1998) 3 51 3 months ago Black Wins!
uberscoober (1704) FM Holden-Caulfield (1910) 3 17 3 months ago White Wins!
viktoradu (1927) akulatj (1998) 3 32 3 months ago Draw!
FM Holden-Caulfield (1910) MvdVegt (1662) 3 20 3 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) viktoradu (1927) 3 20 3 months ago Black Wins!
FM Holden-Caulfield (1910) JDA1958 (1321) 3 20 3 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) FM Holden-Caulfield (1910) 3 21 3 months ago Black Wins!
JDA1958 (1321) odioklop (1896) 3 28 3 months ago Black Wins!
JDA1958 (1321) akulatj (1998) 3 40 3 months ago Black Wins!
uberscoober (1704) JDA1958 (1321) 3 17 3 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) uberscoober (1704) 3 17 3 months ago Black Wins!
akulatj (1998) uberscoober (1704) 3 29 3 months ago White Wins!
odioklop (1896) JDA1958 (1321) 3 26 3 months ago White Wins!
akulatj (1998) JDA1958 (1321) 3 31 3 months ago White Wins!
viktoradu (1927) JDA1958 (1321) 3 20 3 months ago White Wins!
MvdVegt (1662) JDA1958 (1321) 3 17 3 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) MvdVegt (1662) 3 17 3 months ago Black Wins!
Artnix (1988) JDA1958 (1321) 3 6 3 months ago White Wins!
JDA1958 (1321) Artnix (1988) 3 5 3 months ago Black Wins!
uberscoober (1704) akulatj (1998) 3 24 3 months ago Black Wins!
odioklop (1896) akulatj (1998) 3 57 3 months ago White Wins!
uberscoober (1704) odioklop (1896) 3 17 3 months ago Black Wins!