Games - Alekhine Defence 1340+

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
AlfredK (2000) IM Danesz2014 (2233) 3 32 19 hours ago Playing
kingfuria (1920) IM Danesz2014 (2233) 3 29 24 hours ago Playing
topojeejo (1802) viktoradu (1935) 3 39 2 days ago Playing
IM Danesz2014 (2233) LuckyFelix (1939) 3 8 4 days ago Playing
philippegodon (1624) corph (1909) 3 23 6 days ago Black Wins!
philippegodon (1624) mtblank (1987) 3 18 4 weeks ago Black Wins!
dengtungwang (1965) baashugh (1821) 3 35 5 weeks ago White Wins!
Sortov (1863) mtblank (1987) 3 47 6 weeks ago White Wins!
LuckyFelix (1939) IM Danesz2014 (2233) 3 19 7 weeks ago White Wins!
kirengapuh05 (2126) dengtungwang (1965) 3 68 8 weeks ago Draw!
baashugh (1821) zachary_houghton (1696) 3 11 8 weeks ago White Wins!
LuckyFelix (1939) kingfuria (1920) 3 64 8 weeks ago Draw!
mihaivcf (1641) viktoradu (1935) 3 0 2 months ago Black Wins!
viktoradu (1935) mihaivcf (1641) 3 26 2 months ago White Wins!
topojeejo (1802) mihaivcf (1641) 3 6 2 months ago White Wins!
viktoradu (1935) topojeejo (1802) 3 45 2 months ago White Wins!
NM WilliamRDavis (1350) mihaivcf (1641) 3 12 2 months ago Black Wins!
Neelesh_Saxena (1646) IM Danesz2014 (2233) 3 1 2 months ago Black Wins!
kirengapuh05 (2126) zachary_houghton (1696) 3 17 3 months ago White Wins!
kirengapuh05 (2126) baashugh (1821) 3 48 3 months ago White Wins!
skelletore (1900) philippegodon (1624) 3 2 3 months ago Black Wins!
mihaivcf (1641) topojeejo (1802) 3 17 3 months ago Black Wins!
skelletore (1900) mtblank (1987) 3 2 3 months ago Black Wins!
kingfuria (1920) Neelesh_Saxena (1646) 3 50 3 months ago White Wins!
IM Danesz2014 (2233) Neelesh_Saxena (1646) 3 11 3 months ago White Wins!
Neelesh_Saxena (1646) LuckyFelix (1939) 3 48 3 months ago Black Wins!
viktoradu (1935) NM WilliamRDavis (1350) 3 39 3 months ago Draw!
skelletore (1900) Sortov (1863) 3 1 3 months ago Black Wins!
mtblank (1987) skelletore (1900) 3 19 3 months ago White Wins!
dengtungwang (1965) zachary_houghton (1696) 3 19 3 months ago White Wins!
zachary_houghton (1696) baashugh (1821) 3 18 3 months ago Draw!
Sortov (1863) corph (1909) 3 58 3 months ago White Wins!
baashugh (1821) dengtungwang (1965) 3 35 3 months ago Black Wins!
philippegodon (1624) Sortov (1863) 3 7 3 months ago Black Wins!
mtblank (1987) philippegodon (1624) 3 17 3 months ago White Wins!
mtblank (1987) Sortov (1863) 3 55 3 months ago Black Wins!
Sortov (1863) skelletore (1900) 3 17 3 months ago White Wins!
corph (1909) philippegodon (1624) 3 17 3 months ago White Wins!
topojeejo (1802) NM WilliamRDavis (1350) 3 5 3 months ago Draw!
philippegodon (1624) skelletore (1900) 3 9 3 months ago White Wins!
NM WilliamRDavis (1350) topojeejo (1802) 3 30 3 months ago White Wins!
AlfredK (2000) LuckyFelix (1939) 3 26 3 months ago White Wins!
baashugh (1821) kirengapuh05 (2126) 3 31 4 months ago Black Wins!
corph (1909) skelletore (1900) 3 5 4 months ago White Wins!
mihaivcf (1641) NM WilliamRDavis (1350) 3 10 4 months ago Black Wins!
Neelesh_Saxena (1646) kingfuria (1920) 3 37 4 months ago Black Wins!
AlfredK (2000) Neelesh_Saxena (1646) 3 45 4 months ago White Wins!
Sortov (1863) philippegodon (1624) 3 9 4 months ago White Wins!
corph (1909) Sortov (1863) 3 17 4 months ago White Wins!
mtblank (1987) corph (1909) 3 26 4 months ago White Wins!