Games - SISSY

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
accer_6 (1717) paulski66 (1586) 3 46 17 months ago Draw!
paulski66 (1586) bsankar (1319) 3 22 17 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Bunyip (1646) 3 29 17 months ago Black Wins!
marsbaigu (1761) paulski66 (1586) 3 5 17 months ago Black Wins!
Alan50 (1581) paulski66 (1586) 3 31 17 months ago White Wins!
Alan50 (1581) Bunyip (1646) 3 43 17 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) marsbaigu (1761) 3 46 17 months ago Draw!
caprara51 (1421) paulski66 (1586) 3 28 18 months ago Black Wins!
bsankar (1319) paulski66 (1586) 3 40 18 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Alan50 (1581) 3 43 18 months ago White Wins!
bsankar (1319) Alan50 (1581) 3 48 18 months ago Black Wins!
Bunyip (1646) marsbaigu (1761) 3 45 18 months ago Draw!
accer_6 (1717) Bunyip (1646) 3 22 18 months ago Black Wins!
Bunyip (1646) Alan50 (1581) 3 57 18 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) accer_6 (1717) 3 35 18 months ago White Wins!
Bunyip (1646) paulski66 (1586) 3 26 18 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) accer_6 (1717) 3 44 18 months ago Black Wins!
Alan50 (1581) bsankar (1319) 3 43 18 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Bunyip (1646) 3 69 18 months ago White Wins!
Bunyip (1646) accer_6 (1717) 3 70 18 months ago Draw!
Bunyip (1646) bsankar (1319) 3 48 18 months ago White Wins!
marsbaigu (1761) Bunyip (1646) 3 35 18 months ago White Wins!
paulski66 (1586) caprara51 (1421) 3 19 18 months ago White Wins!
Alan50 (1581) caprara51 (1421) 3 16 18 months ago White Wins!
Alan50 (1581) zDimacedRuler (1608) 3 1 18 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Alan50 (1581) 3 44 18 months ago Black Wins!
Alan50 (1581) accer_6 (1717) 3 30 18 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1608) Alan50 (1581) 3 9 18 months ago Black Wins!
bsankar (1319) caprara51 (1421) 3 41 18 months ago Black Wins!
bsankar (1319) Bunyip (1646) 3 60 18 months ago Draw!
zDimacedRuler (1608) caprara51 (1421) 3 2 18 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1608) accer_6 (1717) 3 0 18 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1608) bsankar (1319) 3 2 18 months ago Black Wins!
Bunyip (1646) zDimacedRuler (1608) 3 3 18 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1608) paulski66 (1586) 3 2 18 months ago Black Wins!
marsbaigu (1761) Alan50 (1581) 3 1 18 months ago White Wins!
Alan50 (1581) marsbaigu (1761) 3 39 18 months ago Black Wins!
accer_6 (1717) caprara51 (1421) 3 46 18 months ago Black Wins!
marsbaigu (1761) bsankar (1319) 3 25 18 months ago White Wins!
marsbaigu (1761) zDimacedRuler (1608) 3 2 18 months ago White Wins!
accer_6 (1717) zDimacedRuler (1608) 3 9 18 months ago White Wins!
bsankar (1319) accer_6 (1717) 3 23 18 months ago White Wins!
marsbaigu (1761) accer_6 (1717) 3 18 18 months ago White Wins!
marsbaigu (1761) caprara51 (1421) 3 54 18 months ago White Wins!
paulski66 (1586) zDimacedRuler (1608) 3 7 18 months ago White Wins!
bsankar (1319) zDimacedRuler (1608) 3 9 18 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1608) marsbaigu (1761) 3 7 18 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1608) Bunyip (1646) 3 7 18 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) zDimacedRuler (1608) 3 8 18 months ago White Wins!
Bunyip (1646) caprara51 (1421) 3 11 18 months ago Black Wins!