Games - SISSY

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
accer_6 (1738) paulski66 (1586) 3 46 21 months ago Draw!
paulski66 (1586) bsankar (1351) 3 22 21 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Bunyip (1588) 3 29 21 months ago Black Wins!
marsbaigu (1810) paulski66 (1586) 3 5 21 months ago Black Wins!
Alan50 (1539) paulski66 (1586) 3 31 21 months ago White Wins!
Alan50 (1539) Bunyip (1588) 3 43 21 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) marsbaigu (1810) 3 46 21 months ago Draw!
caprara51 (1421) paulski66 (1586) 3 28 21 months ago Black Wins!
bsankar (1351) paulski66 (1586) 3 40 21 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Alan50 (1539) 3 43 21 months ago White Wins!
bsankar (1351) Alan50 (1539) 3 48 21 months ago Black Wins!
Bunyip (1588) marsbaigu (1810) 3 45 21 months ago Draw!
accer_6 (1738) Bunyip (1588) 3 22 21 months ago Black Wins!
Bunyip (1588) Alan50 (1539) 3 57 21 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) accer_6 (1738) 3 35 21 months ago White Wins!
Bunyip (1588) paulski66 (1586) 3 26 21 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) accer_6 (1738) 3 44 21 months ago Black Wins!
Alan50 (1539) bsankar (1351) 3 43 22 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Bunyip (1588) 3 69 22 months ago White Wins!
Bunyip (1588) accer_6 (1738) 3 70 22 months ago Draw!
Bunyip (1588) bsankar (1351) 3 48 22 months ago White Wins!
marsbaigu (1810) Bunyip (1588) 3 35 22 months ago White Wins!
paulski66 (1586) caprara51 (1421) 3 19 22 months ago White Wins!
Alan50 (1539) caprara51 (1421) 3 16 22 months ago White Wins!
Alan50 (1539) zDimacedRuler (1601) 3 1 22 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Alan50 (1539) 3 44 22 months ago Black Wins!
Alan50 (1539) accer_6 (1738) 3 30 22 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) Alan50 (1539) 3 9 22 months ago Black Wins!
bsankar (1351) caprara51 (1421) 3 41 22 months ago Black Wins!
bsankar (1351) Bunyip (1588) 3 60 22 months ago Draw!
zDimacedRuler (1601) caprara51 (1421) 3 2 22 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) accer_6 (1738) 3 0 22 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) bsankar (1351) 3 2 22 months ago Black Wins!
Bunyip (1588) zDimacedRuler (1601) 3 3 22 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1601) paulski66 (1586) 3 2 22 months ago Black Wins!
marsbaigu (1810) Alan50 (1539) 3 1 22 months ago White Wins!
Alan50 (1539) marsbaigu (1810) 3 39 22 months ago Black Wins!
accer_6 (1738) caprara51 (1421) 3 46 22 months ago Black Wins!
marsbaigu (1810) bsankar (1351) 3 25 22 months ago White Wins!
marsbaigu (1810) zDimacedRuler (1601) 3 2 22 months ago White Wins!
accer_6 (1738) zDimacedRuler (1601) 3 9 22 months ago White Wins!
bsankar (1351) accer_6 (1738) 3 23 22 months ago White Wins!
marsbaigu (1810) accer_6 (1738) 3 18 22 months ago White Wins!
marsbaigu (1810) caprara51 (1421) 3 54 22 months ago White Wins!
paulski66 (1586) zDimacedRuler (1601) 3 7 22 months ago White Wins!
bsankar (1351) zDimacedRuler (1601) 3 9 22 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1601) marsbaigu (1810) 3 7 22 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) Bunyip (1588) 3 7 22 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) zDimacedRuler (1601) 3 8 22 months ago White Wins!
Bunyip (1588) caprara51 (1421) 3 11 22 months ago Black Wins!