Games - SISSY

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
accer_6 (1599) paulski66 (1586) 3 46 24 months ago Draw!
paulski66 (1586) bsankar (1444) 3 22 24 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Bunyip (1593) 3 29 24 months ago Black Wins!
marsbaigu (1746) paulski66 (1586) 3 5 2 years ago Black Wins!
Alan50 (1530) paulski66 (1586) 3 31 2 years ago White Wins!
Alan50 (1530) Bunyip (1593) 3 43 2 years ago Black Wins!
paulski66 (1586) marsbaigu (1746) 3 46 2 years ago Draw!
caprara51 (1421) paulski66 (1586) 3 28 2 years ago Black Wins!
bsankar (1444) paulski66 (1586) 3 40 2 years ago White Wins!
paulski66 (1586) Alan50 (1530) 3 43 2 years ago White Wins!
bsankar (1444) Alan50 (1530) 3 48 2 years ago Black Wins!
Bunyip (1593) marsbaigu (1746) 3 45 2 years ago Draw!
accer_6 (1599) Bunyip (1593) 3 22 2 years ago Black Wins!
Bunyip (1593) Alan50 (1530) 3 57 2 years ago Black Wins!
paulski66 (1586) accer_6 (1599) 3 35 2 years ago White Wins!
Bunyip (1593) paulski66 (1586) 3 26 2 years ago Black Wins!
caprara51 (1421) accer_6 (1599) 3 44 2 years ago Black Wins!
Alan50 (1530) bsankar (1444) 3 43 2 years ago White Wins!
caprara51 (1421) Bunyip (1593) 3 69 2 years ago White Wins!
Bunyip (1593) accer_6 (1599) 3 70 2 years ago Draw!
Bunyip (1593) bsankar (1444) 3 48 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1746) Bunyip (1593) 3 35 2 years ago White Wins!
paulski66 (1586) caprara51 (1421) 3 19 2 years ago White Wins!
Alan50 (1530) caprara51 (1421) 3 16 2 years ago White Wins!
Alan50 (1530) zDimacedRuler (1669) 3 1 2 years ago White Wins!
caprara51 (1421) Alan50 (1530) 3 44 2 years ago Black Wins!
Alan50 (1530) accer_6 (1599) 3 30 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) Alan50 (1530) 3 9 2 years ago Black Wins!
bsankar (1444) caprara51 (1421) 3 41 2 years ago Black Wins!
bsankar (1444) Bunyip (1593) 3 60 2 years ago Draw!
zDimacedRuler (1669) caprara51 (1421) 3 2 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) accer_6 (1599) 3 0 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) bsankar (1444) 3 2 2 years ago Black Wins!
Bunyip (1593) zDimacedRuler (1669) 3 3 2 years ago White Wins!
zDimacedRuler (1669) paulski66 (1586) 3 2 2 years ago Black Wins!
marsbaigu (1746) Alan50 (1530) 3 1 2 years ago White Wins!
Alan50 (1530) marsbaigu (1746) 3 39 2 years ago Black Wins!
accer_6 (1599) caprara51 (1421) 3 46 2 years ago Black Wins!
marsbaigu (1746) bsankar (1444) 3 25 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1746) zDimacedRuler (1669) 3 2 2 years ago White Wins!
accer_6 (1599) zDimacedRuler (1669) 3 9 2 years ago White Wins!
bsankar (1444) accer_6 (1599) 3 23 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1746) accer_6 (1599) 3 18 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1746) caprara51 (1421) 3 54 2 years ago White Wins!
paulski66 (1586) zDimacedRuler (1669) 3 7 2 years ago White Wins!
bsankar (1444) zDimacedRuler (1669) 3 9 2 years ago White Wins!
zDimacedRuler (1669) marsbaigu (1746) 3 7 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) Bunyip (1593) 3 7 2 years ago Black Wins!
caprara51 (1421) zDimacedRuler (1669) 3 8 2 years ago White Wins!
Bunyip (1593) caprara51 (1421) 3 11 2 years ago Black Wins!