Games - SISSY

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
accer_6 (1611) paulski66 (1586) 3 46 23 months ago Draw!
paulski66 (1586) bsankar (1401) 3 22 23 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Bunyip (1548) 3 29 23 months ago Black Wins!
marsbaigu (1797) paulski66 (1586) 3 5 23 months ago Black Wins!
Alan50 (1519) paulski66 (1586) 3 31 23 months ago White Wins!
Alan50 (1519) Bunyip (1548) 3 43 23 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) marsbaigu (1797) 3 46 23 months ago Draw!
caprara51 (1421) paulski66 (1586) 3 28 23 months ago Black Wins!
bsankar (1401) paulski66 (1586) 3 40 23 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Alan50 (1519) 3 43 23 months ago White Wins!
bsankar (1401) Alan50 (1519) 3 48 23 months ago Black Wins!
Bunyip (1548) marsbaigu (1797) 3 45 23 months ago Draw!
accer_6 (1611) Bunyip (1548) 3 22 23 months ago Black Wins!
Bunyip (1548) Alan50 (1519) 3 57 23 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) accer_6 (1611) 3 35 23 months ago White Wins!
Bunyip (1548) paulski66 (1586) 3 26 23 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) accer_6 (1611) 3 44 23 months ago Black Wins!
Alan50 (1519) bsankar (1401) 3 43 24 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Bunyip (1548) 3 69 24 months ago White Wins!
Bunyip (1548) accer_6 (1611) 3 70 24 months ago Draw!
Bunyip (1548) bsankar (1401) 3 48 24 months ago White Wins!
marsbaigu (1797) Bunyip (1548) 3 35 24 months ago White Wins!
paulski66 (1586) caprara51 (1421) 3 19 24 months ago White Wins!
Alan50 (1519) caprara51 (1421) 3 16 24 months ago White Wins!
Alan50 (1519) zDimacedRuler (1610) 3 1 24 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Alan50 (1519) 3 44 24 months ago Black Wins!
Alan50 (1519) accer_6 (1611) 3 30 24 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1610) Alan50 (1519) 3 9 24 months ago Black Wins!
bsankar (1401) caprara51 (1421) 3 41 24 months ago Black Wins!
bsankar (1401) Bunyip (1548) 3 60 24 months ago Draw!
zDimacedRuler (1610) caprara51 (1421) 3 2 24 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1610) accer_6 (1611) 3 0 24 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1610) bsankar (1401) 3 2 24 months ago Black Wins!
Bunyip (1548) zDimacedRuler (1610) 3 3 24 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1610) paulski66 (1586) 3 2 24 months ago Black Wins!
marsbaigu (1797) Alan50 (1519) 3 1 24 months ago White Wins!
Alan50 (1519) marsbaigu (1797) 3 39 24 months ago Black Wins!
accer_6 (1611) caprara51 (1421) 3 46 24 months ago Black Wins!
marsbaigu (1797) bsankar (1401) 3 25 24 months ago White Wins!
marsbaigu (1797) zDimacedRuler (1610) 3 2 24 months ago White Wins!
accer_6 (1611) zDimacedRuler (1610) 3 9 24 months ago White Wins!
bsankar (1401) accer_6 (1611) 3 23 24 months ago White Wins!
marsbaigu (1797) accer_6 (1611) 3 18 24 months ago White Wins!
marsbaigu (1797) caprara51 (1421) 3 54 24 months ago White Wins!
paulski66 (1586) zDimacedRuler (1610) 3 7 24 months ago White Wins!
bsankar (1401) zDimacedRuler (1610) 3 9 24 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1610) marsbaigu (1797) 3 7 24 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1610) Bunyip (1548) 3 7 24 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) zDimacedRuler (1610) 3 8 24 months ago White Wins!
Bunyip (1548) caprara51 (1421) 3 11 24 months ago Black Wins!