Games - SISSY

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
accer_6 (1663) paulski66 (1586) 3 46 20 months ago Draw!
paulski66 (1586) bsankar (1374) 3 22 20 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Bunyip (1577) 3 29 20 months ago Black Wins!
marsbaigu (1783) paulski66 (1586) 3 5 20 months ago Black Wins!
Alan50 (1538) paulski66 (1586) 3 31 20 months ago White Wins!
Alan50 (1538) Bunyip (1577) 3 43 20 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) marsbaigu (1783) 3 46 20 months ago Draw!
caprara51 (1421) paulski66 (1586) 3 28 20 months ago Black Wins!
bsankar (1374) paulski66 (1586) 3 40 20 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Alan50 (1538) 3 43 21 months ago White Wins!
bsankar (1374) Alan50 (1538) 3 48 21 months ago Black Wins!
Bunyip (1577) marsbaigu (1783) 3 45 21 months ago Draw!
accer_6 (1663) Bunyip (1577) 3 22 21 months ago Black Wins!
Bunyip (1577) Alan50 (1538) 3 57 21 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) accer_6 (1663) 3 35 21 months ago White Wins!
Bunyip (1577) paulski66 (1586) 3 26 21 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) accer_6 (1663) 3 44 21 months ago Black Wins!
Alan50 (1538) bsankar (1374) 3 43 21 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Bunyip (1577) 3 69 21 months ago White Wins!
Bunyip (1577) accer_6 (1663) 3 70 21 months ago Draw!
Bunyip (1577) bsankar (1374) 3 48 21 months ago White Wins!
marsbaigu (1783) Bunyip (1577) 3 35 21 months ago White Wins!
paulski66 (1586) caprara51 (1421) 3 19 21 months ago White Wins!
Alan50 (1538) caprara51 (1421) 3 16 21 months ago White Wins!
Alan50 (1538) zDimacedRuler (1601) 3 1 21 months ago White Wins!
caprara51 (1421) Alan50 (1538) 3 44 21 months ago Black Wins!
Alan50 (1538) accer_6 (1663) 3 30 21 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) Alan50 (1538) 3 9 21 months ago Black Wins!
bsankar (1374) caprara51 (1421) 3 41 21 months ago Black Wins!
bsankar (1374) Bunyip (1577) 3 60 21 months ago Draw!
zDimacedRuler (1601) caprara51 (1421) 3 2 21 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) accer_6 (1663) 3 0 21 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) bsankar (1374) 3 2 21 months ago Black Wins!
Bunyip (1577) zDimacedRuler (1601) 3 3 21 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1601) paulski66 (1586) 3 2 21 months ago Black Wins!
marsbaigu (1783) Alan50 (1538) 3 1 21 months ago White Wins!
Alan50 (1538) marsbaigu (1783) 3 39 21 months ago Black Wins!
accer_6 (1663) caprara51 (1421) 3 46 21 months ago Black Wins!
marsbaigu (1783) bsankar (1374) 3 25 21 months ago White Wins!
marsbaigu (1783) zDimacedRuler (1601) 3 2 21 months ago White Wins!
accer_6 (1663) zDimacedRuler (1601) 3 9 21 months ago White Wins!
bsankar (1374) accer_6 (1663) 3 23 21 months ago White Wins!
marsbaigu (1783) accer_6 (1663) 3 18 21 months ago White Wins!
marsbaigu (1783) caprara51 (1421) 3 54 21 months ago White Wins!
paulski66 (1586) zDimacedRuler (1601) 3 7 21 months ago White Wins!
bsankar (1374) zDimacedRuler (1601) 3 9 21 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1601) marsbaigu (1783) 3 7 21 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1601) Bunyip (1577) 3 7 21 months ago Black Wins!
caprara51 (1421) zDimacedRuler (1601) 3 8 21 months ago White Wins!
Bunyip (1577) caprara51 (1421) 3 11 21 months ago Black Wins!