Games - SISSY

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
accer_6 (1594) paulski66 (1594) 3 46 2 years ago Draw!
paulski66 (1594) bsankar (1381) 3 22 2 years ago White Wins!
paulski66 (1594) Bunyip (1622) 3 29 2 years ago Black Wins!
marsbaigu (1732) paulski66 (1594) 3 5 2 years ago Black Wins!
Alan50 (1511) paulski66 (1594) 3 31 2 years ago White Wins!
Alan50 (1511) Bunyip (1622) 3 43 2 years ago Black Wins!
paulski66 (1594) marsbaigu (1732) 3 46 2 years ago Draw!
caprara51 (1421) paulski66 (1594) 3 28 2 years ago Black Wins!
bsankar (1381) paulski66 (1594) 3 40 2 years ago White Wins!
paulski66 (1594) Alan50 (1511) 3 43 2 years ago White Wins!
bsankar (1381) Alan50 (1511) 3 48 2 years ago Black Wins!
Bunyip (1622) marsbaigu (1732) 3 45 2 years ago Draw!
accer_6 (1594) Bunyip (1622) 3 22 2 years ago Black Wins!
Bunyip (1622) Alan50 (1511) 3 57 2 years ago Black Wins!
paulski66 (1594) accer_6 (1594) 3 35 2 years ago White Wins!
Bunyip (1622) paulski66 (1594) 3 26 2 years ago Black Wins!
caprara51 (1421) accer_6 (1594) 3 44 2 years ago Black Wins!
Alan50 (1511) bsankar (1381) 3 43 2 years ago White Wins!
caprara51 (1421) Bunyip (1622) 3 69 2 years ago White Wins!
Bunyip (1622) accer_6 (1594) 3 70 2 years ago Draw!
Bunyip (1622) bsankar (1381) 3 48 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1732) Bunyip (1622) 3 35 2 years ago White Wins!
paulski66 (1594) caprara51 (1421) 3 19 2 years ago White Wins!
Alan50 (1511) caprara51 (1421) 3 16 2 years ago White Wins!
Alan50 (1511) zDimacedRuler (1669) 3 1 2 years ago White Wins!
caprara51 (1421) Alan50 (1511) 3 44 2 years ago Black Wins!
Alan50 (1511) accer_6 (1594) 3 30 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) Alan50 (1511) 3 9 2 years ago Black Wins!
bsankar (1381) caprara51 (1421) 3 41 2 years ago Black Wins!
bsankar (1381) Bunyip (1622) 3 60 2 years ago Draw!
zDimacedRuler (1669) caprara51 (1421) 3 2 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) accer_6 (1594) 3 0 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) bsankar (1381) 3 2 2 years ago Black Wins!
Bunyip (1622) zDimacedRuler (1669) 3 3 2 years ago White Wins!
zDimacedRuler (1669) paulski66 (1594) 3 2 2 years ago Black Wins!
marsbaigu (1732) Alan50 (1511) 3 1 2 years ago White Wins!
Alan50 (1511) marsbaigu (1732) 3 39 2 years ago Black Wins!
accer_6 (1594) caprara51 (1421) 3 46 2 years ago Black Wins!
marsbaigu (1732) bsankar (1381) 3 25 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1732) zDimacedRuler (1669) 3 2 2 years ago White Wins!
accer_6 (1594) zDimacedRuler (1669) 3 9 2 years ago White Wins!
bsankar (1381) accer_6 (1594) 3 23 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1732) accer_6 (1594) 3 18 2 years ago White Wins!
marsbaigu (1732) caprara51 (1421) 3 54 2 years ago White Wins!
paulski66 (1594) zDimacedRuler (1669) 3 7 2 years ago White Wins!
bsankar (1381) zDimacedRuler (1669) 3 9 2 years ago White Wins!
zDimacedRuler (1669) marsbaigu (1732) 3 7 2 years ago Black Wins!
zDimacedRuler (1669) Bunyip (1622) 3 7 2 years ago Black Wins!
caprara51 (1421) zDimacedRuler (1669) 3 8 2 years ago White Wins!
Bunyip (1622) caprara51 (1421) 3 11 2 years ago Black Wins!