book-open chess-board chess-move-alt chess-move chess-pawns crossed-swords diesis privacy rook-crossed

Bài thực hành

  • Chơi các thế trận chủ chốt với máy tính

  • Củng cố các quyết định chiến lược

  • Cải thiện cách chơi chọn vị trí

Bài thực hành