Các kỳ thủ Kết quả Độ chính xác Các nước đi Ngày
5 phút
1
0
Phân tích 28 28 thg 6, 2020
5 phút
1
0
Phân tích 30 28 thg 6, 2020
5 phút
0
1
Phân tích 14 28 thg 6, 2020
3|2
0
1
Phân tích 9 23 thg 6, 2020
10 phút
1
0
Phân tích 32 21 thg 6, 2020
5 phút
0
1
1 19 thg 6, 2020
3|2
0
1
Phân tích 63 27 thg 4, 2020
3|2
0
1
Phân tích 15 27 thg 4, 2020
3|2
0
1
Phân tích 52 27 thg 4, 2020
3|2
½
½
Phân tích 67 27 thg 4, 2020
3|2
1
0
Phân tích 20 27 thg 4, 2020
3|2
1
0
Phân tích 18 27 thg 4, 2020
3|2
0
1
Phân tích 16 27 thg 4, 2020
3|2
1
0
Phân tích 45 27 thg 4, 2020
3|2
0
1
Phân tích 27 27 thg 4, 2020
3|2
0
1
Phân tích 14 27 thg 4, 2020
3|2
1
0
Phân tích 26 29 thg 2, 2020
3 phút
0
1
Phân tích 21 5 thg 1, 2020
5 phút
1
0
Phân tích 17 25 thg 10, 2019
5 phút
1
0
35.2
21.5
31 25 thg 10, 2019
5 phút
0
1
Phân tích 6 25 thg 10, 2019
5 phút
1
0
98.5
29.5
17 11 thg 10, 2019
5 phút
1
0
39.5
18.6
31 11 thg 10, 2019
5 phút
1
0
Phân tích 34 11 thg 10, 2019
5 phút
1
0
Phân tích 37 11 thg 10, 2019
5 phút
0
1
Phân tích 4 11 thg 10, 2019
5 phút
1
0
Phân tích 19 11 thg 10, 2019
5 phút
0
1
Phân tích 14 11 thg 10, 2019
5 phút
0
1
Phân tích 19 11 thg 10, 2019
3 phút
0
1
0 5 thg 6, 2019
5 phút
1
0
Phân tích 17 29 thg 4, 2019
5|5
1
0
1 8 thg 2, 2019
10 phút
1
0
Phân tích 13 29 thg 12, 2018
5 phút
1
0
Phân tích 35 2 thg 9, 2018
10 phút
0
1
Phân tích 22 22 thg 8, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 17 9 thg 2, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 18 9 thg 2, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 49 9 thg 2, 2018
5 phút
1
0
Phân tích 7 9 thg 2, 2018
5 phút
1
0
Phân tích 21 9 thg 2, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 15 9 thg 2, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 26 9 thg 2, 2018
5 phút
1
0
Phân tích 27 9 thg 2, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 28 9 thg 2, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 16 9 thg 2, 2018
10 phút
0
1
Phân tích 25 9 thg 2, 2018
5 phút
0
1
Phân tích 22 9 thg 2, 2018
5 phút
1
0
Phân tích 57 9 thg 2, 2018
5 phút
1
0
Phân tích 30 9 thg 2, 2018
5 phút
1
0
Phân tích 7 9 thg 2, 2018
Lưu trữ các ván đấu