JL2019

University of Sheffield Chess Society President (2019-2020)